Welke toekomst voor de oostkant van de vaart?

Onze fractie ‘Vernieuwing’ bracht de toekomst van de overkant van de Verbrande Brug reeds herhaaldelijk ter sprake tijdens de gemeenteraad. Zo stelde raadslid Eric Nagels reeds in maart 2013 en nadien in januari 2014 voor om voor de hele oostzijde van de Verbrande Brug een Masterplan uit te werken, waarmee zou gestreefd worden naar een evenwicht tussen wonen en werken in deze omgeving. Het kan immers de bedoeling niet zijn dat deze wijk volledig wordt prijsgegeven aan de industrie.

Onze eerste bekommernis gaat uit naar de 46 gezinnen op de Oostvaartdijk, voor wie ook in de toekomst nog altijd woonzekerheid moet blijven bestaan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de Oostvaartdijk zijn recreatieve functie als fietsroute moet kunnen blijven behouden.
De meerderheidspartijen zien het anders. Zij plooien voor de NV Waterwegen en Zeekanaal, die kiest voor een zware industrialisering: de Oostvaartdijk zou worden afgesloten en worden omgevormd tot kade, zodat de bedrijven er rechtstreeks verbonden zijn met het kanaal. De bewoners van het noordelijke deel van de Oostvaartdijk zouden dan enkel nog kunnen wegrijden via een industriële omleidingsweg die dwars door de bufferzone aan de Gaston Devoswijk zou gaan.

Zo’n scenario is voor niemand een goede oplossing: noch voor de bewoners van de Oostvaartdijk, noch voor de Gaston Devoswijk, noch voor de fietsers langs het kanaal. We begrijpen dan ook niet dat het gemeentebestuur een kans heeft laten liggen toen de gebouwen van het voormalige Danzas waren afgebrand.

Kansen verkeken

Men had toen een deel van deze terreinen moeten onteigenen, zodat de Cockeriestraat kon worden doorgetrokken. Op die manier had het bedrijventerrein tussen de Eppegemsesteenweg en de Gerselarendries op een perfecte manier ontsloten kunnen worden. Het schepencollege liet deze mooie kans aan zich voorbijgaan en verleende toestemming aan een groot bedrijf om het gebouwencomplex langs de Eppegemsesteenweg verder uit te breiden, zodat de kans voor een goede ontsluiting van de achterliggende zone verkeken was.

Intussen is er nog altijd geen duidelijkheid hoe het nu verder moet met deze wijk. Het gemeentebestuur laat alles gewoon op zijn beloop. Zeekanaal heeft de woningen langs de Eppegemsesteenweg stelselmatig opgekocht en afgebroken. Het resultaat is een triestig en zelfs troosteloos maanlandschap. Intussen heeft het gemeentebestuur nog steeds geen klare visie voor dit gebied uitgewerkt. Het lijkt wel of het schepencollege gewoon wacht op de volgende dictaten van de NV Zeekanaal.

Vernieuwing blijft erbij dat er een integraal plan moet komen voor heel de oostkant, met inbegrip van de Eppegemsesteenweg, de Cokeriestraat en het Tresignieplein. Daarbij moet veel aandacht gaan naar een groene en aantrekkelijke inkleding van deze omgeving, zodat de bewoners van de oostkant opnieuw in een fraaie buurt wonen en de fietsers er zich veilig voelen. Ook moet worden ingezet op kwalitatieve bedrijven. Daarnaast moeten de bestaande woonlinten voorgoed een woonfunctie krijgen, zodat de Oostvaartdijk niet hetzelfde afbraakscenario tegemoet zou gaan als de Eppegemsesteenweg.

15343266348_3b4bff76fb_k

Facebooktwitter