UPDATE: Kanaalzone Verbrande Brug: afvalvallei van Vlaams-Brabant?

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 16 december hebben we ons verzet laten blijken tegen de beslissing van het schepencollege om een milieuvergunning toe te kennen aan een zoveelste afvalverwerker in de kanaalzone. Het gaat om een bouwbedrijf uit Brussel dat aan de Gerselarendries (een zijstraatje van de Oostvaartdijk) zijn bouwafval wil komen stockeren en sorteren.

Wij vinden met onze fractie van Vernieuwing dat deze locatie absoluut ongeschikt is en wel om volgende redenen:

1. Er zijn reeds meer dan voldoende verwerkingsbedrijven voor afval in de kanaalzone rond de Verbrande Brug, waaronder maar liefst drie breekwerven, een overslagbedrijf voor huisvuil en groenafval en een bedrijf dat vervuilde grond saneert. Genoeg is genoeg. We willen niet dat de Verbrande Brug het etiket krijgt van de afvalvallei van Vlaams-Brabant en omstreken en dit soort bedrijven blijft aantrekken.

2. Het betrokken bedrijf ligt in een zone voor ‘werken en wonen’. Het gaat dus om een ambachtelijke zone, waar niet-vervuilende bedrijven thuishoren. Zulke afvalverwerkers gaan ervoor zorgen dat kwalitatieve bedrijven wegblijven.

3. het bedrijf ligt op amper 60 meter van een reeks woningen. Deze woningen worden nu geconfronteerd met de zware overlast van geluid en trillingen (droppen van containers, schrapen van bulldozers, …) die van ’s morgens tot ’s avonds zal aanhouden. Hoogst eigenaardig is dat het bedrijf dit lawaai al vanaf 7 uur ’s morgens zal mogen produceren, terwijl in de aanvraag sprake was van 8 uur.

4. Het bedrijf was op een volstrekt illegale wijze gestart met het aanvoeren en verwerken van grote hoeveelheden bouwafval en veroorzaakte daarbij zelfs in het midden van de nacht en in het weekend zware geluidsoverlast. Ondanks deze negatieve ervaringen en 41 bezwaarschriften van naburige bewoners, heeft het schepencollege het ‘voldongen feit’ aanvaard en een ruime uitbatingsvergunning toegestaan.

5. De schepen van Leefmilieu (Eddy Boelens van Groen) voert aan dat de toegekende hoeveelheden lager liggen dan hetgeen was gevraagd, maar dan nog gaat het om zeer grote volumes op een relatief beperkt terrein, zodat er fors in de hoogte zal worden gestapeld (990 m³ uitgegraven grond, 990 m³ inert materiaal, 45 ton specifiek afval,…).

6. Haast onvermijdelijk zullen er op deze stapels bouwafval ook hoeveelheden asbestafval terecht komen. Asbest moet weliswaar apart verzameld worden, maar iedereen weet dat heel veel oude gebouwen asbestresten bevatten, die bij afbraak erg gevaarlijk worden. Er is weinig controle op de aanwezigheid van dit soort afval in steenpuin. Dit leidt tot onnodige risico’s voor de brede omgeving.

7. Dagelijks worden er 12 grote vrachtwagens heen en terug met bouwafval verwacht. De smalle Oostvaartdijk is hierop niet berekend. Het schepencollege voert aan dat er op termijn een nieuwe ontsluitingsweg zal getrokken worden voor dit gebied, maar het is nog helemaal niet zeker of, wanneer en waar deze weg zal komen. Precies omdat hierover nog altijd geen duidelijkheid bestaat, had het schepencollege de vergunning met het grootste gemak kunnen weigeren.

Wij kunnen niet begrijpen dat het schepencollege zich in dit belangrijke dossier zo welwillend heeft opgesteld. De aanwezigheid van groenen in het bestuur heeft hier helaas geen verschil gemaakt. Laten we hopen dat het provinciebestuur deze onterechte beslissing teniet doet.

Eric Nagels
Gemeenteraadslid

Afvalberg

Facebooktwitter