VK2012

Onze belangrijkste krachtlijnen:

1. Grimbergen een Vlaamse Gemeente

Vernieuwing wil het Nederlandstalig karakter van Grimbergen versterken. Dit Vlaamse karakter komt steeds meer onder druk, niet het minst in Strombeek-Bever. De inwijking van anderstaligen vanuit Brussel en elders is de voorbije jaren zeer fors toegenomen. Het huidige bestuur heeft zeer lang de ogen gesloten voor deze evolutie, maar recent liet de burgemeester wel verstaan dat de instroom van anderstaligen “stilaan onhoudbaar wordt”. Wanneer we vroegen welke maatregelen zouden genomen worden om deze instroom in te dammen, bleef men het antwoord schuldig.

Het probleem is vooral dat de situatie de komende jaren nog veel erger dreigt te worden. Indien de demografische prognoses voor Brussel (een bevolkingstoename met een kwart miljoen tijdens de komende 10 jaar), dan zal dit ook voor onze streek uiterst zware gevolgen hebben. En we hebben het dan nog niet eens over de gevolgen van de bouw van de grote Europese school in Laken.

Grimbergen mag geen overloopgebied van Brussel worden. Anderstaligen die hier willen komen wonen, moeten duidelijk weten dat de publieke taal het Nederlands is. Een positieve imagocampagne is daarbij meer dan wenselijk.

Het gebruik van het Nederlands moet daarom op alle mogelijke manieren aangemoedigd worden. Ook en zeker in de sportclubs, waar tot op heden vooral lippendienst werd beleden. We hebben vorige week zelf vastgesteld dat er nauwelijks wat veranderd is bij de Strombeekse jeugdploegen.

Daarnaast moeten jonge Grimbergse gezinnen aangemoedigd worden om hier te blijven wonen. Gewezen Grimbergenaars en Nederlandstalige gezinnen van elders moeten gesteund worden bij hun zoektocht naar een woning in onze gemeente.

2. Betaalbaar wonen

Dit sluit meteen aan bij onze tweede grote prioriteit, met name betaalbaar wonen. Al te veel jonge mensen trekken weg naar het Vlaamse achterland wegens de alsmaar stijgende woonprijzen. Ook aan deze prioriteit heeft het gemeentebestuur enkel lippendienst beleden. Er werd een woonloket opgericht, maar dat houdt zich haast uitsluitend bezig met adviesverstrekking inzake energie en premies allerhande. Van een doortastend woonbeleid met de aankoop van gronden en de realisatie van projecten met Vlabinvest is in Grimbergen geen sprake. Het aantal sociale woningen dat de voorbije jaren werd gebouwd, ligt extreem laag. Buurgemeenten als Zemst en Machelen bewijzen nochtans dat de gemeente op dit vlak een heel actieve rol kan spelen. Volgens het gemeentebestuur behoort dit niet tot zijn takenpakket, ondanks de zeer duidelijke beloften die men in 2006 gedaan heeft.

Erger nog. Het gemeentebestuur doet alsof er niets aan de hand is en strooit de mensen zand in de ogen. In het gemeentelijk structuurplan, dat vorig jaar werd goedgekeurd, lezen we zelfs dat er in Grimbergen een bevolkingsafname wordt verwacht (de voorbije jaren is de bevolking enkel maar toegenomen) en dat er bijgevolg geen woonbehoeften zijn in onze gemeente, op de bouw van een aantal sociale woningen na. Dit staat zodanig haaks op de realiteit dat we genoodzaakt zijn deze struisvogelpolitiek met klem aan te klagen. Het gebrek aan enige visie en de absolute desinteresse omtrent wonen is de pijnlijke achilleshiel van de huidige bewindsploeg. Op de jongste gemeenteraad werd ons voorstel voor de oprichting van een lokale woonregie zonder meer afgewezen door de meerderheidspartijen. De burgemeester vond het zelfs niet nodig om op onze voorstellen een antwoord te verstrekken. CD&V en VLD hebben op dit vlak al hun geloofwaardigheid verloren.

3. Groene en landelijke gemeente

Een oordeelkundig woonbeleid moet hand in hand gaan met het behoud van het landelijk en groen karakter van onze mooie gemeente. Onze lijst verwerpt dan ook de al te stedelijke sfeer die het gemeentelijk structuurplan uitademt. Het kan niet zijn dat Strombeek nog veel meer dan vandaag één morfologisch geheel moet worden met Brussel. Hoogbouw moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. De lijst Vernieuwing wil bijgevolg het lokale structuurplan zo snel mogelijk herschrijven. Al te veel kansen om het landelijk karakter van onze gemeente te vrijwaren, bleven onbenut. Zo had men een aantal stukken woonuitbreidingsgebied tussen de dorpskernen van Beigem en Humbeek voorgoed moeten vrijwaren van bebouwing. Wij beschouwen het behoud van de grote stukken landbouwareaal ten noorden van de Ring als een zeer grote prioriteit.

Wij betreuren ten zeerste dat men in het dossier van de Potaarde geprobeerd heeft om het in het Structuurplan voorziene parkgebied bijna helemaal te verkwanselen. De huidige bewindsploeg heeft al vele jaren bewezen dat het groene karakter van onze gemeente haar nauwelijks interesseert.

4. Veilige gemeente

De veiligheid van onze burgers is één van onze belangrijkste bekommernissen. Mede ten gevolge van de demografische druk vanuit Brussel en het uiterst lakse optreden van de Brusselse Justitie, ligt de criminaliteit in onze streek nog steeds stukken te hoog. Met een intensief en doordacht veiligheidsbeleid moet de criminaliteit worden bestreden en teruggedrongen.

Zo willen wij dat er ’s nachts in de toekomst twee patrouilles rondrijden in plaats van één. De politie moet bovendien een veel actiever recherchebeleid voeren. En de drugsoverlast in het centrum en in Strombeek moet op een veel actievere manier bestreden worden. Tevens willen we, samen de buurgemeenten of het provinciaal niveau, werk maken van intelligente camerabewaking met nummerplaatherkenning naar het voorbeeld van Mechelen en Wemmel.

Daarnaast zijn ook verkeersveiligheid en de bescherming van de zwakke weggebruiker voor ons een permanente zorg.

5. Kwalitatief bestuur – propere handen

Onze lijst “Vernieuwing” ijvert tenslotte voor een kwalitatief bestuur met propere handen. Het huidige bestuur beantwoordt hoegenaamd niet aan deze criteria. Verschillende leden van het schepencollege zijn niet geschikt voor hun taak. Het meest pijnlijke en flagrante voorbeeld is dat van de schepen van Ruimtelijke Ordening, die de kans om een degelijk structuurplan op te stellen verzuimde en zich concentreerde op de eigen belangen in het Potaardeveld.

De huidige bewindsploeg is gekenmerkt door een onvoorstelbare traagheid. Zo liet men alle belangrijke dossiers in Strombeek 10 jaar lang liggen. Inzake het statuut van het personeel is Grimbergen de enige gemeente van Vlaams-Brabant die nog niet klaar is, terwijl dit al twee jaar het geval moest zijn. En ook inzake de wateroverlast is duidelijk dat de gemeente de feiten jarenlang heeft ondergaan. Onze lijst “Vernieuwing” wil ook op dit vlak voor een ommekeer zorgen.