Wateroverlast Rijkenhoekstraat

Geachte Burgemeester,

Ik werd n.a.v. de recente wateroverlast van donderdag 23 juni opnieuw gecontacteerd door de inwoners onderaan de Rijkenhoektraat.

Opnieuw stonden de kelders van deze woningen onder. Bij enkele inwoners was dit al voor de vierde keer het geval in één jaar tijd.

In één woning stroomde het water ook binnen op het gelijkvloers. Via afvoerkanalen tot de eerste verdieping kwam er rioolwater binnen.

De problematiek van deze woningen is dubbel.

1. Enerzijds is er de intensieve afvoer van riool- en regenwater langs de boven- en voorkant, vanuit de kant dus van de Vilvoordsesteenweg. Ik heb begrepen dat men deze riolering in zijn geheel zal vervangen en ontdubbelen samen met de afbraak van de drie woningen bovenaan, op de hoek van de Rijkenhoek- en de Veldkantstraat en de Vilvoordsesteenweg.

Deze werken zijn evenwel pas voorzien tegen 2018.

Kan er worden meegedeeld of er objectieve redenen zijn waarom er met dit dringende werk zolang wordt gewacht? Is dat om budgettaire redenen? Werden die woningen inmiddels alle drie onteigend? Heel wat werken worden om uiteenlopende redenen opgeschoven naar later. Bestaat de mogelijkheid om ter compensatie dit werk te vervroegen in de tijd?

2. Anderzijds is er de problematiek van de waterhuishouding achteraan deze woningen, die samenhangt met de stuw in het parkgebied van de Wolvertemsesteenweg en de afvoer van dat water verder stroomafwaarts. Qua volume is het vooral dat water dat in de kelders bij de mensen binnenstroomt.

Er wordt in dit gebied momenteel onvoldoende lang gebufferd zodat het water te snel doorstroomt richting Chaleroyhoeve. Bovendien werd de beek die in het verleden achteraan de tuinen van deze woningen liep, gedempt.

Het lijkt me ten zeerste noodzakelijk dat die beek opnieuw wordt aangelegd op de gemeentegrond, tussen de Vorststraat en de Charleroyhoeve. Deze weide ligt lager dan de tuinen. Op die manier wordt een extra buffer gecreëerd. De bewoners zeggen me dat de miserie in hun woningen pas begonnen is na de waterwerken aan de overkant van de Vorststraat. Uiteraard zal men die bijkomende beek op een doordachte wijze moeten uitgraven, zodat niet al het water naar deze kant wordt georienteerd.

Daarnaast lijkt het mij wenselijk dat de muur van de stuw zou worden opgehoogd. Eventueel kan nu reeds worden gestart met de uitgraving van een deel van het bekken, zodat wat extra capaciteit wordt gecreëerd.

Tenslotte moet de binnenkant van de stuw worden opgekuist. Door de vele takken stijgt het water te snel en verplaatst het zich in belangrijke mate boven het wegdek van de Vorststraat in plaats van langs onder.

Kunnen deze voorstellen door de diensten worden onderzocht?

Mijn oprechte dank,

Bart Laeremans

Facebooktwitter