Vernieuwing stapt naar gouverneur om bos te vrijwaren

Fractievoorzitter Bart Laeremans van Vernieuwing heeft zopas beroep ingesteld tegen de vergunning die het schepencollege heeft verleend voor een verkaveling aan de Oude Mechelsestraat in Strombeek-Bever. Wanneer deze verkaveling effectief wordt gerealiseerd, verdwijnt het laatste stuk bos van Strombeek binnen de Ring. Tegelijk werd ook een beroep ingesteld tegen de beslissing van de jongste gemeenteraad, waarbij het wegtracé voor deze verkaveling werd goedgekeurd.

Dit beroep is vooral gebaseerd op volgende gronden:

1. Het bos maakt deel uit van een groene buffer die door de Vlaamse overheid in december 2011 (planologisch) versterkt werd. Het is ruimtelijk niet consistent dat men de kern van deze belangrijke bufferzone vlakbij de Ring wegneemt, wanneer die buffer op termijn juist zou worden uitgebreid.

2. Het schepencollege stelt zelf in zijn beslissing dat het “betreurt dat er een ecologisch en landschappelijk waardevolle bosstrook met mooie oude bomen dient te wijken voor de realisatie van dit project, maar stelt vast dat dit beantwoordt aan de planologische bestemming.” Het getuigt niet van behoorlijk bestuur dat onvoldoende inspanningen werden gedaan om zulk waardevol gebied te beschermen, te meer daar de Vlaamse overheid budgetten voorziet om 1000 hectare bijkomend toegankelijk groen te realiseren.

3. Het schepencollege acht “het bezwaar gegrond dat er een geluidsbuffer verdwijnt, welke het geluid van de autostrade moet reduceren ten voordele van de woonwijken”. “Het rooien van het bos zal voor meer geluidsoverlast zorgen.”. Helaas wordt op geen enkel manier dieper onderzocht hoe belangrijk dit bos is voor een heel groot deel van het Strombeekse woongebied als enige en laatste buffer tegen de geluidsoverlast van de Ring. Dit getuigt niet van zorgvuldig en voorzichtig bestuur.

4. Vorig argument geldt in nog veel grotere mate voor de nieuwe woningen die zullen gebouwd worden op de te rooien locatie. De nieuwe woningen zullen gelegen zijn op enkele tientallen meter van de Ring en rechtstreeks blootgesteld zijn aan de permanente lawaaioverlast van het drukst bereden stuk snelweg van het land.

Vanzelfsprekend zal dit leiden tot gezondheidsklachten. Het schepencollege erkent dit ook: “Op die manier worden de bewoners van de nieuw op te richten woningen blootgesteld aan lawaaihinder die nefast kan zijn voor hun gezondheid.”

Ondanks deze scherpe bewoordingen vond het college het toch noodzakelijk om de vergunning toe te staan. Deze gebrekkige en intern tegenstrijdige motivering kan op termijn leiden tot ernstige schadeclaims en dus tot een aanzienlijke financiële aansprakelijkheid van het gemeentebestuur.

5. Er bestaan concrete plannen om de Ring ten noorden van Brussel te verbreden. De kans is dus reëel dat de woningen hierdoor nog dichter zullen komen te liggen bij de snelweg. Ook dit aspect werd op geen enkele wijze onderzocht. Het schepencollege verzuimde zelfs om in dit dossier advies in te winnen van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.

Tot onze spijt moeten we vaststellen dat het schepencollege veel te weinig ondernomen heeft om dit bos te redden. In plaats van een afwachtende houding aan te nemen, had het zelf meteen naar de Vlaamse overheidsdiensten (Bos en Groen, Vlaamse Landmaatschappij, Wegen Vlaams-Brabant, kabinetten,…) moeten toestappen om een overleg op gang te brengen en een eerbare financiële regeling uit te werken.

Zelf hebben we dit wel gedaan, maar moesten vaststellen dat langs alle kanten een paraplustrategie werd gehanteerd. Indien het gemeentebestuur tijdig in actie was geschoten, was het resultaat wellicht anders geweest.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Bijlage:
Beroep gouverneur:
BeroepBosje1

BeroepBosje2

BeroepBosje3

BeroepBosje4

UPDATE:

Nieuwsblad 05 maart 2015

Vernieuwing gaat in beroep tegen kap van bosje

Vernieuwing gaat in beroep tegen kap van bosjeOppositiepartij Vernieuwing stapt naar de gouverneur tegen de beslissing van het schepencollege om een vergunning te verlenen voor de verkaveling van een gebied van 50 are aan de Oude Mechelsestraat en het Dorekesveld in Strombeek-Bever. Het gebied ligt in een woonzone en kan dus perfect verkaveld worden, maar volgens Bart Laeremans van Vernieuwing is het bos ecologisch en landschappelijk zeer waardevol. Het bos maakt ook deel uit van een groene bufferzone tussen de Strombeekse woonkern en de Ring Rond Brussel. Laeremans heeft zowel een beroep ingesteld tegen de vergunning, als tegen het wegtracé voor de verkaveling. Daarvoor zou een bosje van zo’n 50 are, een half voetbalveld groot dus, moeten gekapt worden. Een projectontwikkelaar wil de bomen kappen en er zo’n veertien woningen bouwen. (jhw)

Facebooktwitter