[EA] Toekomst van Parking C

Extra agendapunt gemeenteraad 26 september 2013

We hebben kennis genomen van de intentieverklaring van onder meer het Brusselse en het Vlaamse Gewest om het nieuwe nationale stadion te bouwen in Grimbergen. Onze gemeente werd bij dit beslissingsproces tot op heden nauwelijks betrokken, hoewel onze inwoners overduidelijk het meest geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van de realisatie en de uitbating van zo’n stadion. We betreuren deze handelswijze hartsgrondig.

Bovendien stellen we vast dat de impact van de mogelijke verhuis van een Brusselse topclub naar Grimbergen en de organisatie van zo’n 80 grote manifestaties per jaar, met twee keer per week tienduizenden bezoekers, zwaar wordt onderschat op het vlak van mobiliteit, veiligheid en overlast voor de buurtbewoners. Wij achten de bouw en de exploitatie van zo’n voetbaltempel dan ook niet verenigbaar met de motie die de gemeenteraad goedkeurde in 2008 en waarin werd gesteld dat een project op Parking C “nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen.” Dit standpunt werd ook overgenomen in het gemeentelijk structuurplan.

Het is mede op basis van dit standpunt dat nadien het betrokken hoofdstuk over parking C tot stand kwam in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) van de Vlaamse Regering, dat op bladzijde 308 e.v. van de toelichtingsnota bepaalt:

  • “Visie: een gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke context”
  • De verordenende (en dus bindende) stedenbouwkundige voorschriften stellen uitdrukkelijk: “De volgende hoofdactiviteiten zijn niet toegelaten: bedrijven die omwille van de schaal en de ruimtelijke impact niet verenigbaar zijn met de omgeving
  • De activiteiten zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: “De totale vloeroppervlakte van de verschillende kantooractiviteiten samen is beperkt tot 20.000 m² en de totale vloeroppervlakte rond de verschillende recreatieactiviteiten is beperkt tot 50.000 m² (of 5 hectare)”

Voor het stadion is, zo werd ons formeel bevestigd, een oppervlakte nodig van minimaal 15 hectare, nl. 12 hectare voor het gebouwencomplex en 3 hectare voor de omgeving errond. Dit is 150.000 m² of driemaal zoveel als het opgelegde maximum. Bovendien sluit een megastadion van 12 tot 15 hectare, gekoppeld aan parkingruimte, op een totale oppervlakte van 27 hectare, een “gemengde en gediversifieerde ontwikkeling” uit.

De plannen voor het stadion druisen bijgevolg overduidelijk en flagrant in tegen de dwingende voorschriften van het GRUP en kunnen bijgevolg onmogelijk gerealiseerd worden.

Vanzelfsprekend zijn we niet gekant tegen de bouw van een nieuw stadion op zich; ons gaat het om de locatie. In dit verband wijzen wij erop dat de stad Brussel nog heel recent een dossier voor advies naar Grimbergen heeft gestuurd, waarin het nieuwe stadion nog was ingekleurd op zijn huidige locatie. De inplanting daar was dus tot voor kort nog steeds een realistische beleidsoptie. Daarnaast bleek uit een vergelijkende studie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit 2008 dat de locatie van Schaarbeek-Vorming op vlak van mobiliteit veruit de beste keuze was. Het is bijgevolg aangewezen dat men dringend een ernstig onderzoek voert naar alternatieven.

Motie

De gemeenteraad van Grimbergen:

-betreurt ten zeerste de manier waarop in dit dossier boven de hoofden van de Grimbergenaars beslissingen werden genomen;

-herbevestigt zijn motie van augustus 2008 en zijn standpunt uit het gemeentelijk structuurplan, stellende dat een project op Parking C “nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen” ;

-vraagt de Vlaamse regering zich strikt te houden aan de bindende bepalingen uit het GRUP voor het VSGB, dat de Vlaamse regering op 16 december 2011 zelf uitvaardigde en dat voor Parking C een gemengde functie voorziet met een absoluut plafond van vijf hectare stadsrecreatie;

-vraagt derhalve de betrokken overheden om te zoeken naar een alternatieve locatie voor het nieuwe stadion in Brussel zelf.

Bart Laeremans

Uiteindelijk werden onze standpunten samengevoegd en uitgebracht in een gezamenlijke motie, met het resultaat dat heel sterk in onze richting gaat en die door alle partijen met uitzondering van UF werd aangenomen en goedgekeurd.

Lees hier voor de goedgekeurde motie:

130926MotieGR_Page_1

130926MotieGR_Page_2

130926MotieGR_Page_3

Facebooktwitter