[EA] De strijd tegen het concentratiebeleid van vliegtuighinder over de Noordrand

Extra agendapunt gemeenteraad 26 september 2013

Het begint stilaan te dagen dat de inwoners van de Noordrand de dupe zijn van een nieuw concentratiebeleid door federaal Verkeersminister Wathelet. Via verschillende opeenvolgende ingrepen slaagde deze minister erin om de gedeeltelijke spreiding van de geluidshinder ongedaan te maken en om de ingebouwde rustmomenten af te schaffen. Hierdoor wordt de hinder voor onze regio zowel overdag als ’s nachts groter dan ooit. De beperkte engagementen uit vroegere akkoorden die de hinder voor onze streek moesten verlichten, worden daarentegen niet doorgevoerd.

Het gaat om een doelbewuste, weldoordachte strategische operatie die er op gericht is om Brussel en de Oostrand maximaal te ontlasten en de hinder bijgevolg af te wentelen op de Noordrandgemeenten. Brave protesten hiertegen hebben weinig zin. Er zal krachtig uit de hoek moeten gekomen worden, ongetwijfeld ook met juridische procedures. De noodzaak hiertoe is groot, want het gaat over de gezondheid van een heel groot deel van onze inwoners. Op een druk bijgewoonde open vergadering van de Milieuraad werd dit op 19 september door cardioloog Marc Goethals nogmaals uitvoerig aangetoond.

In dit kader moeten we vaststellen dat de strijd voor een billijke spreiding tot op heden haast uitsluitend gevoerd werd met private middelen en met de onvermoeibare inzet van de mensen van Actie Noordrand en de vzw Boreas. Alleen al de gerechtelijke acties hebben meer dan 200.000 euro gekost, middelen die grotendeels via allerlei benefietacties vergaard werden.

De gemeente Meise heeft de betrokken organisaties in het verleden continu gesponsord, maar Grimbergen vond dit niet nodig.

Uit de vergadering van gisteren is gebleken dat het noodzakelijk is om het verzet tegen het concentratiebeleid te professionaliseren, ook al omdat onze tegenstanders op veel meer macht, middelen en professionele krachten kunnen rekenen. Het is niet doenbaar dat iedere gemeente afzonderlijk een personeelslid in dienst zou nemen om dit dossier te beheersen, maar een gezamenlijke aanwerving van een deskundige is meer dan gewenst. Op deze manier zouden de Noordrandgemeenten het dossier van nabij kunnen volgen en zou er op een doordachte wijze aan informatiespreiding kunnen gedaan worden. Het is de hoogste tijd dat de vijf Noordrandgemeenten hieromtrent aan tafel gaan zitten.

Voorstel

– De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege dringend een overleg op gang trekt met de vijf Noordrandgemeenten. Dit moet leiden tot een structurele financiële ondersteuning van Actie Noordrand en de vzw Boreas en tot de uitbouw van een gezamenlijke, intergemeentelijke dienst, die waakt over de belangen van de Noordrandgemeenten op het vlak van geluidshinder.

– Deze dienst moet professioneel bemand worden met minstens één voltijdse deskundige die met de materie vertrouwd is. Betrokkene moet de dossiers opvolgen, de beleidsverantwoordelijken informeren en de milieudiensten permanent bijscholen. Ook informatie naar de bevolking kan via deze weg gekanaliseerd worden.

Bart Laeremans

Facebooktwitter