[EA] Tegemoetkoming aan de leden van de gemeentelijke adviesraden

Extra agendapunt gemeenteraad 23 mei 2013

Grimbergen telt een reeks adviesraden die op regelmatige basis worden samengeroepen om advies te verstrekken aan het gemeentebestuur. Daarnaast zijn er ook een aantal bestuursorganen die beleidstaken op zich nemen. We denken hierbij aan de milieuraad, de welzijnsraad, de bibliotheekraad, het LOK, het PWA, de bestuursorganen van Lintbos en Heemschut en deze van het Cultuurcentrum.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Gecoro of tot intercommunale verenigingen, waarvan de leden behoorlijk bezoldigd worden, gaat het hier om zuiver vrijwilligerswerk. Toch zijn we van oordeel dat de deelname aan deze beleids- en adviesorganen veel opoffering vergt en dat dit werk onvoldoende gewaardeerd wordt.

Dit leidt in de praktijk vaak tot absenteïsme, waardoor er niet altijd rechtsgeldig vergaderd kan worden. Daarom zou het nuttig zijn en een blijk zijn van erkenning indien de onkosten van deze mensen (vervoer, telefoons, …) ten dele zouden gecompenseerd worden.

Om te vermijden dat men in dit kader zou spreken van een bezoldiging, denken we dat de aanwezigheid op vergaderingen best in natura zou beloond worden, bijvoorbeeld in de vorm van cultuurcheques, waardebonnen voor de gemeente- of streekwinkel enz.

Het lijkt aangewezen dat het schepencollege hiervoor een reglement zou opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad.

Voorstel

De gemeenteraad vraagt het schepencollege om een reglement uit te werken voor een kostencompensatie in natura voor de vaste leden van de gemeentelijke adviesraden en van de beleidsorganen die met het gemeentebestuur samenwerken.

Bart Laeremans

Facebooktwitter