[EA] Promotie van culturele- en sportverenigingen in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 24 april 2014

Grimbergen is begiftigd met talrijke culturele en sportverenigingen. Lid zijn van zo een vereniging en zelfs voorstellingen ervan bijwonen brengt mensen op een positieve manier bij elkaar. Ook kan dit bijdragen tot meer sociale cohesie en kan het bevorderend werken voor integratie/inburgering van nieuwe inwoners.

Dergelijke verenigingen bieden veel mogelijkheden aan met het oog op participatie maar het is niet steeds overzichtelijk voor de inwoner om een globale blik te hebben over wat er bestaat en om daar dan een keuze uit te maken.

Een verenigingengids is een middel om aan deze behoefte tegemoet te komen. Zulke gids kan het verenigingsleven in de meest brede betekenis van het woord in kaart brengen. In 2010 werd minstens aan de muziekverenigingen verzocht om een formulier in te vullen en aan de muziekacademie te bezorgen met oog op het opstellen van een brochure, maar het is onduidelijk wat er nadien mee is gebeurd; alleszins werd er geen verenigingengids/brochure verspreid onder de inwoners.

Verder kan ook een beter uitgebouwde webstek van de gemeente een algemeen overzicht bieden van de waaier aan mogelijkheden aan cultuur en sport in Grimbergen. Momenteel is www.grimbergen.be wat betreft aanbod en linken erg summier opgebouwd, waardoor het niet uitnodigend is om er een bezoek aan te brengen.

Wat cultuur in het bijzonder betreft, kan worden vastgesteld dat de vermeldingen van activiteiten van plaatselijke verenigingen achteraan in de tweemaandelijks verspreide Wegwijs-brochure van het CC (Grimburger) niet opvallend zijn. Ze zijn erg klein weergegeven en verre van exhaustief. Hier moet aan gewerkt worden.

Een erg belangrijke rol ter verwezenlijking van bovenvermelde middelen ter promotie van culturele en sportverenigingen in Grimbergen lijkt dus weggelegd voor de nieuwe cultuurcoördinator en sportcoördinator.

Voorstel

  1. De gemeenteraad van Grimbergen vraagt aan de schepenen van cultuur en sport om de cultuur- en sportcoördinatoren de opdracht te geven tot het vergaren en structureren van informatie over de bestaande Grimbergse culturele en sportverenigingen met het oog op het opstellen van een verenigingengids.Deze verenigingengids zal tweejaarlijks verschijnen in de loop van de maand augustus. Een eerste keer zal dit in augustus 2014 gebeuren.Er kan gezocht worden naar sponsors om de uitgave van dergelijke gids gedeeltelijk of geheel zelfbedruipend te maken.
  2. De gemeenteraad van Grimbergen vraagt aan de schepen van cultuur om de cultuurcoördinator de opdracht te geven om de bevolking via de tweemaandelijks verspreide Wegwijs-cultuurbrochure van het CC, beter op de hoogte te houden van culturele activiteiten die op korte termijn georganiseerd worden. Deze activiteiten zouden duidelijker en toegankelijker moeten worden weergegeven en een ruimer beeld moeten bieden van het rijke Grimbergse verenigingsleven.
  3. Tot slot dienen de schepenen van cultuur en sport, op verzoek van de gemeenteraad van Grimbergen, een verdere uitbouw van de gemeentelijke webstek tot stand te laten brengen, waarbij uiteraard weergave zal worden gegeven van de toekomstige verenigingsgids maar ook linken zijn terug te vinden naar de Grimbergse verenigingen, indien deze voorhanden zijn.

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid

Daarna diende Karlijne nog een aanvullend voorstel in, nadat bekend was geraakt dat de tweemaandelijkse Wegwijs-folder wordt afgeschaft en vervangen door een halfjaarlijkse brochure.


Reactie van het schepencollege:

De schepen van cultuur antwoordde dat er een digitale verenigingengids komt, die blijvend geactualiseerd zal worden. De verenigingen zullen ook uitgenodigd worden om hun activiteiten op een duidelijke manier te laten vermelden in de toekomstige halfjaarlijkse gidsen van het CC.

Ook de schepen van sport vond een (digitale) verenigingengids een goed idee en zal dit verder uitwerken binnen de sportdienst.

De website zal toegankelijker en overzichtelijker worden gemaakt voor de burgers die op zoek zijn naar een overzicht van de Grimbergse culturele en sportverenigingen.

Anderzijds wordt niet ingegaan op het voorstel van Karlijne om tweejaarlijks uit te pakken met een grote gids van alle Grimbergse sport- en cultuurverenigingen. We blijven van oordeel dat een overzichtelijk papieren document veel meer uitnodigend werkt en veel meer mensen zal aanzetten om toe te treden tot een vereniging.

Facebooktwitter