[PM] Open Ruimte: gemiste kans voor een rechtvaardige vergoeding

Op de Grimbergse gemeenteraad van 26 april werd het RUP Open Ruimte goedgekeurd waardoor vier woonuitbreidingsgebieden rond Beigem en Humbeek grotendeels worden omgezet naar open ruimtegebied.

Vernieuwing heeft zich bij deze stemming onthouden. We hebben namelijk een heel dubbel gevoel bij deze beslissing. We zijn altijd zeer fervent voorstander geweest van deze omzetting, zodat het landelijk karakter van Beigem en Humbeek gevrijwaard kan worden. Daarom hebben we vorige zomer een wisselmeerderheid geleverd om deze procedure op te starten. Op zich zijn we dan ook blij met de definitieve vrijwaring van de betrokken gebieden als groene ruimte.

Anderzijds heeft de Vlaamse overheid sinds kort een nieuw decreet in voorbereiding waardoor de eigenaars op een humanere wijze behandeld zullen worden (ze moeten niet meer naar de rechtbank stappen voor een vergoeding) en bovendien op een veel correctere wijze vergoed zullen worden. Nu is het zo dat slechts een zeer klein gedeelte van deze gronden (amper 10 procent) aanleiding geeft tot vergoeding. Mensen betaalden voor deze gronden vaak hoge successierechten en worden nu geconfronteerd met een zeer verregaande waardevermindering (naar landbouwgrond) zonder enige compensatie. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om particuliere eigenaars, meestal inwoners van Grimbergen, en niet om grootgrondbezitters of vastgoedontwikkelaars.

Het zou dus logisch geweest zijn dat de nieuwe wetgeving werd afgewacht zodat een correctere vergoeding kon worden voorzien. Bovendien had minister Schauvliege duidelijk aangekondigd dat deze vergoedingen zouden betaald worden door de Vlaamse overheid en niet door de gemeenten.

Wij hebben op de gemeenteraad voorgesteld om de principes van het RUP en het maximaal behoud van de open ruimte rond Beigem en Humbeek te onderschrijven in een motie en het dossier te verdagen tot na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Onze motie werd gesteund door de N-VA-fractie, maar werd door de andere partijen verworpen.

Wij vinden dat hier kansen gemist zijn om de eigen inwoners op een correcte en rechtvaardige manier te behandelen. Dit lijkt ons nochtans een prioritaire opdracht voor een verantwoordelijk bestuur. Als tegemoetkoming hebben de meerderheidspartijen wel een voornemen bevestigd om de getroffen eigenaars bij te staan bij de gerechtelijke schadeprocedures. Deze motie werd uiteraard door alle raadsleden goedgekeurd.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Bijlage: tussenkomst open ruimte-debat

Facebooktwitter