[EA] Plannen voor een nationaal stadion op Parking C in Grimbergen

Extra agendapunt en motie gemeenteraad 12 december 2013

Op 2 december 2013 kwam een akkoord tot stand tussen een aantal Vlaamse en Brusselse politici om een nationaal voetbalstadion te bouwen op Parking C in Grimbergen. Ondanks de uitdrukkelijke en haast unanieme vraag van onze gemeenteraad om betrokken te worden bij dit dossier, werd Grimbergen tot op heden helemaal genegeerd. Nochtans zullen het precies onze inwoners zijn die het meest geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van de realisatie en de uitbating van zo’n stadion. Deze handelswijze is bijgevolg respectloos.

De bouw van zo’n immens complex strookt bovendien niet met de plannen die onze gemeente en de Vlaamse overheid met deze locatie hadden. De Grimbergse gemeenteraad keurde in 2008 tweemaal een motie goed waarin werd gesteld dat een project op Parking C “nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen.” Dit standpunt werd ook overgenomen in het gemeentelijk structuurplan.

Het is mede op basis van dit standpunt dat nadien het betrokken hoofdstuk over parking C tot stand kwam in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) van de Vlaamse Regering, dat op bladzijde 308 e.v. van de toelichtingsnota bepaalt:

“Visie: een gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke context”

De verordenende (en dus bindende) stedenbouwkundige voorschriften stellen uitdrukkelijk:

– De volgende hoofdactiviteiten zijn niet toegelaten: “bedrijven die omwille van de schaal en de ruimtelijke impact niet verenigbaar zijn met de omgeving”

– De activiteiten zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: “De totale vloeroppervlakte van de verschillende kantooractiviteiten samen is beperkt tot 20.000 m² en de totale vloeroppervlakte rond de verschillende recreatieactiviteiten is beperkt tot 50.000 m² (of 5 hectare)”

Het is duidelijk dat dit nieuwe stadion annex bijgebouwen, parking en toegangsfaciliteiten heel het terrein van Parking C (27 ha) zal domineren en daardoor flagrant in strijd zal zijn met de dwingende voorschriften van het GRUP.

Hierdoor kan dit stadion onmogelijk op deze locatie gerealiseerd worden. De gemeente Grimbergen zal zich overigens verzetten tegen elke wijziging van dit GRUP.

We stellen vast dat het gemeentebestuur van Wemmel zich krachtig afzet tegen de komst van het stadion en in de media aankondigt dat het eventuele procedures van buurtbewoners zal steunen. Zo lezen we in het Nieuwsblad van 3 december:

“We moeten telkens via de media vernemen dat de hogere overheden een akkoord hebben, maar wij worden niet gehoord, terwijl het wel onze inwoners zijn die hier als eerste worden getroffen. Hoe kunnen wij ongeruste inwoners informeren, als we zelf geen informatie krijgen? Ik verbaas me steeds meer over de politiek van de Vlaamse en Brusselse regering om boven de hoofden van iedereen te beslissen, waarna ze verbaasd zijn dat er procedures volgen. Denk maar aan Uplace of het Neo-project. Ik kan alvast zeggen dat wij onze inwoners zullen steunen. Komt er protest, en een procedure, dan zullen wij die steunen.”

Ook Grimbergen wil op deze wijze zijn inwoners steunen en buurtbewoners financieel en met advies bijstaan bij alle verantwoorde juridische procedures.

Motie

De gemeenteraad van Grimbergen:

– betreurt ten zeerste de manier waarop in dit dossier boven de hoofden van de Grimbergenaars beslissingen werden genomen;

– vraagt de Vlaamse regering zich strikt te houden aan de bindende bepalingen uit het GRUP voor het VSGB, dat de Vlaamse regering op 16 december 2011 zelf uitvaardigde en dat voor Parking C een gemengde functie voorziet met een absoluut plafond van vijf ha stadsrecreatie;

– vraagt derhalve de betrokken overheden om te zoeken naar een alternatieve locatie voor het nieuwe stadion, bij voorkeur in Brussel zelf;

– draagt het schepencollege op zowel financieel als met juridisch advies alle verantwoorde procedures te steunen die de buurtbewoners uit onze gemeente eventueel zullen aanspannen tegen de mogelijke aanpassing van het GRUP en tegen de komst van het stadion.

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter