Bezwaarschrift tegen het RUP Molenveld

Beste Buur,

Hieronder vindt u het bezwaarschrift dat ik heb ingediend inzake de gemeentelijke plannen voor het plein aan de Tangedallaan. Deze plannen voorzien een veel te massief gebouw dat de hele omgeving op een erg ongelukkige wijze zou gaan domineren. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk mensen hiertegen een eigen bezwaarschrift indienen. U mag hierbij uiteraard argumenten uit dit bezwaarschrift overnemen of deze met eigen woorden herformuleren. Uw bezwaarschrift mag voor 10 januari afgegeven worden op het gemeentehuis of met de post verstuurd naar: Mevrouw de Burgemeester, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. Via mail mag ook: gemeentebestuur@grimbergen.be

Ik wens u intussen een prettige Kersttijd toe en een fijn eindejaar.

Bart Laeremans (meer info: bart.laeremans@telenet.be of Nieuwe Schapenweg 2)

Geachte Mevrouw de Burgemeester,

Via deze weg wens ik bezwaar aan te tekenen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan dat door het gemeentebestuur werd ontworpen inzake de herinrichting van enerzijds het openbaar plein dat wordt afgebakend door de Groot-Molenveldlaan, de Tangedallaan en het kerkgebouw van de parochie Molenveld en anderzijds de aanpalende private eigendommen.

 1. Vooreerst wensen we te benadrukken dat er geen bezwaar kan bestaan dat de ruimte tussen de gebouwen die palen aan de Groot-Molenveldlaan en het kerkgebouw een kwaliteitsvolle woonfunctie zou krijgen in de vorm van appartementen. Zo’n woonproject kan meteen de aanleiding vormen voor een behoorlijke inrichting van het openbaar plein.
 2. Het voorgestelde plan faalt evenwel volkomen. In plaats van een harmonieus plein en nieuwbouw die in verhouding en harmonie staat met de omgeving, krijgen we plots twee pleinen, waarvan het onderste plein (en zelfs het kerkgebouw) helemaal in de schaduw komt te staan van een veel te massieve bouwblok, die heel de omgeving zal domineren.
 3. Daarbij moet rekening gehouden worden met het sterke niveauverschil van de Tangedallaan. Door vlakbij en loodrecht op deze straat een flatgebouw toe te laten van vijf bouwlagen, zal voor iedereen die vanuit de Dressaertlaan naar boven komt, de subjectieve indruk ontstaan van een woontoren van 20 meter hoog. Zo’n mastodont past helemaal niet in deze omgeving.
 4. We stellen bovendien vast dat er een belangrijke fout werd gemaakt in de schematische voorstelling op blz 21/36 van de toelichtende nota. De lijn die de denkbeeldige verbinding vormt tussen het kruis van de kerk en het appartementsgebouw houdt geen rekening met de niveauverlaging in dat appartementsgebouw, dat trapsgewijs naar beneden gaat. Men mag daar slechts vier en dus geen vijf bouwlagen in rekening brengen. Dit betekent onvermijdelijk dat het nieuwe complex een bouwlaag (laag in de dakverdieping) te veel heeft gekregen. Drie woonlagen en een dakverdieping lijken in deze omgeving echt wel voldoende.
 5. In 2.4 van de bijzondere bepalingen lezen we dat de trap die de verbinding moet vormen tussen de twee pleinen moet dienen “om het massieve karakter van de constructie te breken.” Hiermee wordt bevestigd dat dit gebouw veel te massief is voor deze locatie. Bovendien is een steile trap doorheen dit gebouw op zich evenmin een goed idee: niet alleen zal deze trap omwille van de steilheid erg gevaarlijk zijn voor bewoners en passanten, bovendien is er in deze omgeving een gebrek aan sociale controle. Deze trap zal gebruikt worden om zaken te doen die aan de openbaarheid onttrokken moeten blijven, zoals drughandel.
 6. Er is geen enkele nood om het plein op te breken in twee kleinere pleintjes. Dit verkleint de benuttingsmogelijkheden van deze open ruimte fors. Bovendien zal het kerkplein, in de schaduw van het appartementsgebouw erg ingesloten overkomen. Het huidige BPA, waarbij er één plein blijft bestaan, bewijst in elk geval dat het niveauverschil wel degelijk met enige creativiteit (via verschillende kleine trappartijen) kan opgevangen worden.
 7. Het vooruitsteken van het appartementsgebouw tot (bijna) tegen de Tangedallaan zorgt voor een erg rommelige indruk van het geheel. Het zou veel harmonischer zijn als het nieuwe gebouw gewoon op de verbindingslijn wordt geplaatst tussen het appartementsgebouw bovenaan enerzijds en de kerk anderzijds. Ook aan de achterzijde kan de lijn van het bestaande appartementsgebouw worden doorgetrokken. Er blijft dan nog de noodzakelijke groenruimte over achteraan het nieuwe gebouw, zodanig dat er een groene buffer blijft voor de buren van de Watervalstraat, die meteen als private tuin kan worden aangewend voor de bewoners van de appartementen.
 8. Om het nieuwe invulgebouw harmonisch te laten passen in de omgeving, zou het wenselijk zijn dat de trap- en terrasconstructie die we zien in het gebouw bovenaan, wordt verdergezet in de nieuwbouw. Zo zou het nieuwe complex een echte verbinding vormen tussen kerk en bovenkant.
 9. Er moet absoluut vermeden worden dat dit nieuwe gebouw gaat deel uitmaken van het hotelcomplex dat zich vandaag reeds in belangrijke mate heeft meester gemaakt van de Tangedallaan. Zo’n uitgebreide reeks van tijdelijke verblijvers uit het buitenland is allerminst bevorderlijk voor het sociale leven en de sociale controle in de wijk. Er dient dus te worden opgelegd dat de bewoning van langdurige aard moet zijn en dat er niet mag worden doorverhuurd aan kortverblijvers.
 10. Het RUP zou niet beperkt mogen blijven tot het plein zelf, maar zou meteen ook een ruimer beeld moeten schetsen van de Tangedallaan en de Groot-Molenveldlaan op deze locatie. Op die manier kan ook beter worden nagegaan hoe er voldoende parkeerruimte kan voorzien worden in deze omgeving.
 11. Het is ongewenst dat er in het nieuwe gebouw grote handelsruimten voorzien zouden worden. Het aanbod op de Vilvoordsesteenweg is ruim voldoende. De komst van handelszaken zou de nood aan bijkomende parkeerruimte fors doen toenemen. Een kabinet of kantoor voor een vrije beroeper of zelfstandige is minder problematisch.
 12. In ieder geval moet de lelijke elektriciteitscabine die zich momenteel voor de bestaande appartementen bevindt en waarvan de nieuwbouw gebruik zal maken, in deze nieuwbouw geïntegreerd worden.
 13. Het is wenselijk dat de inrit voor de garage van de nieuwbouw bereikt kan worden via de Tangedallaan en dat in deze omgeving (onderaan het plein) parkeerruimte voorzien wordt voor de kerkgangers.
 14. Het zou voor de sociale controle en voor de samenhorigheid in de wijk niet onlogisch zijn dat er een wegje wordt doorgetrokken tot in de Watervalstraat.
Facebooktwitter