[PM] Paniek drijft burgemeester tot verdraaiing van de waarheid

Marleen 1 Marleen 2

Paniek drijft burgemeester tot verdraaiing van de waarheid

In een zeer merkwaardig pamflet dat gisterenavond verdeeld werd in Strombeek-Bever en het Haneveld haalt CD&V-lijsttrekker Marleen Mertens zwaar en persoonlijke uit naar ondergetekende. Blijkbaar heeft de burgemeester tijdens deze campagne enkel schrik van Vernieuwing, want over alle andere partijen wordt zedig gezwegen.

Mertens stelt onder meer dat de andere partijen niet met ons zullen samenwerken, waardoor ondergetekende enkel mag dromen van het burgemeesterschap. Vernieuwing is ervan overtuigd dat er na zondag partners kunnen gevonden worden om Grimbergen samen te besturen. Als Mertens zelf daar niet wenst bij te zijn, dan is dat haar probleem. Verontrustend is wel dat Mertens zich niet uitlaat over samenwerking met het Franstalige UF. Ook tijdens het debat van vorige week donderdag zij ze letterlijk “Ik doe daar geen uitspraken over.” Een samenwerking met (of gedoogsteun van) UF is helemaal niet denkbeeldig, vermits de andere partijen reeds begin 2007 aan het UF een zitje hebben geschonken in een commissie van het OCMW.

Opmerkelijk is ook dat Mertens zich van onwaarheden bedient om de informatie van Vernieuwing tegen te spreken. Zo hadden we het fabeltje van CD&V over een parkgebied van vier hectare op de Potaarde doorprikt, omdat CD&V daarbij ook de groene bufferzone betrekt langs de Ring. Mertens stelt nu dat het beboste buffergebied 1,69 hectare groot is, zodat er ruimte blijft voor een park van 2,31 hectare op het eigenlijke Potaardeveld. Deze informatie is manipulatief, want het groene buffergebied lans de Ring (deels bebost, deels te bebossen) bedraagt in totaal 3,3 hectare. De burgemeester weet dit maar al te goed, want dit staat letterlijk in het (wegens belangenvermenging geschorste) bezwaarschrift van het schepencollege.

Mertens beweert ook dat Vernieuwing “spoken ziet” wanneer we in het kader van het Masterplan waarschuwen voor extra hoogbouw en grote gebouwencomplexen in Strombeek. Nochtans zijn deze voorstellen zeer reëel. Zowel aan de gemeenteraadsleden als tijdens de grote informatievergadering in het Cultuurcentrum werden door het studiebureau ontwerpen getoond met grote gebouwencomplexen en luxueuze appartementsblokken in de Kloosterweide en de Rodepoortstraat. Onze vrees wordt bovendien versterkt door passages uit het gemeentelijk structuurplan, waarin jammer genoeg duidelijk gepleit wordt voor meer appartementen en waarin bijkomende hoogbouw wordt voorzien. Vernieuwing ziet dus helemaal geen spoken.

We hebben gisterenavond overlegd of een reactie met een ultiem pamflet wenselijk zou zijn. Omdat de inwoners stilaan verzadigd zijn door de veelheid aan folders én om ecologische redenen hebben we beslist geen bijkomende folder meer te verspreiden. Wel werd door de Strombeekse kandidaten een reactie geschreven en heb ik zelf enkele punctuele zaken rechtgezet. Onze reacties vindt u op www.vernieuwing-grimbergen.org.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing
0476 46 98 85

Spoedbericht voor de inwoners van Strombeek-Bever en Haneveld

Vernieuwing overstijgt partijkleuren!

Het moet zijn dat Marleen Mertens  veel schrik heeft voor de komende verkiezingen en in het bijzonder voor onze lijsttrekker Bart Laeremans. In een pamflet valt ze hem zeer persoonlijk aan. We kunnen dit niet aanvaarden omdat we in alle communicatie steeds op inhoud gespeeld hebben en omdat Bart zich altijd ver gehouden heeft van persoonlijke aanvallen. Zelfs in het dossier van de belangenvermenging (Potaarde) heeft hij de naam van de betrokken CD&V- schepen achterwege gelaten.

Totaal onaanvaardbaar vinden we dat mevrouw Mertens suggereert dat zowat alle kandidaten Vlaams Belang’ers zijn, terwijl wij juist SAMEN willen werken aan een vernieuwend beleid voor Grimbergen.

En daar ligt precies de kracht van onze lijst: zij overstijgt de partijpolitiek en bestaat uit kandidaten vanuit alle hoeken van de gemeente, met de motivatie om aan alle burgers een beter bestuur te bieden. Dat is ook de drijfveer van de 18 onafhankelijke, partij-ongebonden kandidaten die naast 15 leden en sympathisanten van Vlaams Belang aan Lijst Vernieuwing mee gestalte geven. We hebben samen een gedetailleerd en zeer opbouwend verkiezingsprogramma geschreven, waarin ruime aandacht wordt geschonken aan de problematiek van Strombeek-Bever en Haneveld. Dat programma is sterk lokaal gericht en kan onmogelijk herleid worden tot een kopie van één of ander nationaal partijprogramma. Bij ons is echt {iedereen inbegrepen}.

Sterk gebaar

Bovendien is Bart bereid om zijn parlementair mandaat als Senator op te geven indien Vernieuwing als grootste partij uit de bus komt en hij burgemeester zou worden. Een heel sterk gebaar. Hij wil zich immers voor 100% van zijn tijd kunnen inzetten voor onze gemeente. Namens Vernieuwing. Hoeveel parlementsleden doen hem dit na? En hoeveel hebben dit reeds voorgedaan? Iedereen die Bart kent, weet dat hij zich met hart en ziel voor Grimbergen wil geven en dat hij alle kwaliteiten heeft om burgemeester van Grimbergen te worden.

Wij zijn er wel degelijk van overtuigd dat er in Grimbergen – afhankelijk van de verkiezingsuitslag uiteraard – partners kunnen gevonden worden om samen een coalitie te sluiten. Maar blijkbaar ligt dat voor Mevrouw Mertens zelf erg moeilijk. Heeft Bart Laeremans het haar de voorbije jaren misschien wat lastig gemaakt?  Dat is de taak van een oppositieleider, zeker wanneer een beleid uitblinkt in besluiteloosheid en amateurisme, zeker wanneer er pijnlijke belangenvermenging in het spel is.

Het is duidelijk dat de CD&V van mevrouw Mertens het vertrouwen van de Strombekenaren niet verdient.

De Vernieuwers van Strombeek-Bever en Haneveld: Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Martine De Coppel, Dany Van Nieuwenhuysen, Marleen Leonard en Marie Rose De Meersman.

Positief en opbouwend beleid!

Marleen Mertens valt Vernieuwing aan in een aantal concrete dossiers. We kunnen die aantijgingen heel gemakkelijk weerleggen.  Toch willen we graag even ingaan op haar bewering dat Vernieuwing zich zou laten leiden door “angst”. Uiteraard is angst een slechte raadgever, maar wij laten ons helemaal niet leiden door emoties. Wij zien gewoon maar wat we zien. We analyseren en stellen vast. We horen en zien, maar zwijgen niet.

Strombeek-Bever is in alle opzichten in snel tempo aan het verBrusselen, ook op het vlak van samenleven en van veiligheid. Het is wel degelijk mogelijk om deze evolutie door een positief en opbouwend beleid te keren en te voorkomen dat wij een deel worden van de grootstad. Maar dit kan niet door zelf de rode loper te rollen voor de verdere verstedelijking. En evenmin door onze gemeentelijke diensten te “interculturaliseren”, zoals de meerderheidspartijen (CD&V-N-VA en VLD) hebben beslist. Zo maken we het alleen nog erger.

Masterplan

Volgens Mevrouw Mertens zegt Vernieuwing: “Er komt extra hoogbouw en grote gebouwencomplexen, dus nog meer verstedelijking” De burgemeester beweert dat we “spoken” zien.

Mevrouw Mertens ontkent hiermee het licht van de zon. Zowel aan de gemeenteraadsleden als aan de inwoners werden door het studiebureau ontwerpen getoond met grote gebouwencomplexen en luxueuze appartementsblokken in de Kloosterweide en de Rodepoortstraat. En van een Cultuurcentrum dat bijna zou verdubbelen in oppervlakte.

Vernieuwing heeft toen meteen gereageerd en het al te stedelijke en grootschalige karakter van deze voorstellen aangeklaagd. We hebben daarbij duidelijk gezegd (ook in onze folders) dat het gaat omvoorstellen en dus niet om definitieve plannen. Maar ze zijn helaas wel in overeenstemming met het structuurplan van de gemeente, dat door de huidige meerderheid van CD&V-N-VA en VLD werd geschreven. Daarin wordt duidelijk gepleit voor meer appartementen en wordt ook nieuwe hoogbouw voorzien. We zien dus helemaal geen spoken.

Potaarde

Volgens de burgemeester kunnen wij niet rekenen, want we zouden schrijven dat er in het plan van CD&V (die zogezegd pleit voor een parkgebied van 4 hectare)  slechts 1,5 hectare park overblijft. Marleen Mertens beweert nu dat het buffergebied slechts 1,69 hectare groot is, zodat er ruimte blijft voor een park van 2,31 hectare.

Het is helaas CD&V zélf die de cijfers verdraait. Want het buffergebied langs de Ring is 3,32 hectare groot. Dat stond overigens in het bezwaarschrift van het schepencollege dat door de gouverneur werd geschorst wegens belangenvermenging. De burgemeester weet dit dus maar al te goed. Op die manier zou er op het Potaardeveld zelf slechts een parkgebied overblijven van minder dan één hectare! We zijn dus nog heel braaf geweest voor CD&V. Waarom blijft die partij na al wat er gebeurd is nog altijd de kar trekken van de private belangen in plaats van het algemeen belang?

Samenleven in Strombeek-Bever

Vernieuwing is inderdaad van oordeel dat er te weinig wordt gedaan om het kermisgebeuren en de Strombeekse jaarmarkt te stimuleren. De traditionele jaarmarkt lijkt wel helemaal aan zijn einde gekomen. Er werden vanuit Ter Borre en de gemeenteschool wel degelijk goede initiatieven genomen rond de kermis, maar de handelaars en buurtbewoners waren hierbij veel te laattijdig betrokken. We missen in Strombeek een trekker, die het hele jaarmarktgebeuren een nieuw elan geeft. We hopen echt dat het volgende gemeentebestuur, waarvan we graag deel willen uitmaken, een nieuwe, dynamische houding aanneemt ten aanzien van Strombeek-Bever.

Facebooktwitter