[EA] Oostvaartdijk

Extra agendapunt gemeenteraad 28 maart 2013

In de beleidsvisie 2014-2019 van de gemeente Grimbergen punt 03.1. RUIMTELIJKE ORDENING lezen we bij de actiepunten dat het Zeekanaal en Waterwegen NV (beheerder van onze“vaart”) hoofdzakelijk watergebonden bedrijven wil aan de oostzijde van de Verbrande Brug. Ze wil liefst geen weg tussen de bedrijven en de oever van het kanaal . Ter vervanging van de Oostvaartdijk (tussen de Verbrande Brug en de Gerselarendries) en als ontsluitingsweg zal er, op een zekere afstand van het kanaal , een parallelweg aangelegd worden die de Gerselarendries verbindt met de Woluwelaan. Tussen deze parallelweg en het kanaal kunnen dan watergebonden bedrijven komen . Aan de andere kant van de parallelweg , ten oosten , is er ruimte voor KMO’s.

Dit roept heel wat vragen op. Inderdaad, volgens het gewestplan is dit een zone voor watergebonden bedrijven maar er is vroeger een BPA opgemaakt , wat voorrang heeft op het gewestplan, waardoor de bewoning langs deze Oostvaartdijk valt onder de bepaling WONEN en werken (in blauw omkaderd op plan). Het gaat hier om 46 bewoonde huizen en ongeveer 130 inwoners, waarvan nog heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen. Het kan niet zijn dat deze mensen op termijn uit deze woonzone zouden verdreven worden en dat deze Oostvaartdijk eenzelfde lot beschoren zou zijn als de Eppegemsesteenweg, waar geleidelijk alles zou worden opgekocht door de N.V. Zeekanaal.

Gezien de grote nood aan betaalbaar wonen in onze gemeente en de onvermijdelijke waardevermindering die zou gepaard gaan met een opkoopoperatie, moet er zo snel mogelijk zekerheid geboden worden aan alle bewoners.

Bovendien pleiten wij ervoor dat voor de overzijde van het kanaal een globaal Masterplan zou worden uitgewerkt, dat niet enkel oog heeft voor betaalbaar wonen en werken, maar ook voor een verfraaiing van deze omgeving en een optimale mobiliteit, zodat deze wijk opnieuw een groen en aantrekkelijk karakter zou krijgen. In het kader van dit Masterplan kunnen dat de nodige inspraakrondes georganiseerd worden.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor:

A. dat het college een antwoord verstrekt op de volgende vragen :

1. Hoever staan de besprekingen met de NV Zeekanaal inzake de aanleg van de desbetreffende parallelweg? Waar zou deze weg precies komen? Welke gronden zouden hiervoor onteigend worden?

2. Hoe ziet de gemeente haar functie naar de bewoners toe, wetende dat bij een gelijkaardige voorgaande onteigening van de woningen van de Eppegemsesteenweg weinig steun voor de bewoners vanuit de gemeente is gebleken? Hoe en door wie zal er over de aanleg van deze weg en over de bedrijvenzones gecommuniceerd worden?

3. Op welke wijze kan er aan deze bewoners woonzekerheid worden geboden? Welke woningen zullen in ieder geval gevrijwaard worden? Acht het schepencollege een opkoopscenario naar het voorbeeld van de Eppegemsesteenweg mogelijk?

B. Dat het schepencollege alle voorbereidingen treft om voor deze omgeving, meer bepaald het hele Grimbergse grondgebied aan de overkant van de vaart (wijk Verbrande Brug) een Masterplan uit te werken. In dat Masterplan moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen wonen en werken in deze omgeving, zodat de hele wijk (met inbegrip van de Eppegemsesteenweg en de Gaston Devoswijk) ook op langere termijn leefbaar blijft. Tegelijk moet gestreefd worden naar een groen en aantrekkelijk uitzicht van de hele wijk, een overzichtelijke planning en een optimale verkeersafwikkeling, waarbij een recreatieve benutting van de Oostvaartdijk mogelijk blijft. Hierbij dienen van bij de conceptfase de nodige inspraakrondes georganiseerd worden.

Eric Nagels,
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter