[EA] Toekenning van een gunstig advies voor de milieuvergunning voor het verwerken van bodemassen op de Westvaartdijk

Extra agendapunt gemeenteraad 28 maart 2013

Op het schepencollege van 21.1.2013 (45ste zaak) werd gunstig advies verleend inzake de milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 ingediend door Sita Valomac gevestigd te 1130 Brussel , Metrologielaan 5 voor het behandelen van bodemassen afkomstig van verschillende verbrandingsovens op de inrichting gelegen op de Westvaartdijk 83.

Bij nader onderzoek van het aanvraagdossier blijkt het hier te gaan om de opslag en de fysische en chemische behandeling en mechanische bewerking (menging) van maar liefst 120 000 ton materiaal met behulp van een mobiele mengmachine . Deze bodemassen zijn niet alleen afkomstig van verbrandingsovens voor huishoudelijk afval maar ook van ovens voor het verbranden van bedrijfsafval .

Deze bodemassen bevatten een hoge concentratie aan toxische stoffen zoals zware metalen (molybdeen , beryllium , thallium , vanadium , arseen , kobalt e.d.) en giftige organische halogenen , die wanneer zij in het milieu terechtkomen stuk voor stuk zeer schadelijk zijn .

Deze bodemassen (worden ook vliegassen genoemd, maar dat woord vind ik nergens terug in het dossier) worden tijdens een mechanische behandeling met een mobiele mengmachine vermengd met andere stoffen en chemische producten om de kwaliteit te verbeteren en dan gestockeerd tot wanneer ze voldoende “gerijpt” zijn voor verder gebruik . Uit het dossier blijkt ook dat men een uitbreiding gekregen heeft om 26 keer meer restfractie op te slaan.

Indien het aan- en afrijden met vrachtwagens van 20 ton zou gebeuren, betekent dit een verkeerstoename van 50 zware vrachtwagens per dag (240 werkdagen), zonder rekening te houden met de andere producten waarin het materiaal zal verwerkt worden noch met het eventueel transport naar andere locaties voor hergebruik. Nergens wordt melding gemaakt van transport per schip. Dit vormt een zware, bijkomende belasting voor onze omgeving. Het zou daarom nuttig zijn om te weten of er elders in het land een vergelijkbare bedrijvigheid bestaat in het verwerken van vliegassen en welke voorzorgsmaatregelen men op die locatie heeft genomen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het college een antwoord geeft op de volgende vragen :

1. Hoe wordt de bescherming verzekerd van de omgeving en de omwonenden tijdens de aanvoer, de levering, de bewerking en de “rijping” van deze giftige bodemassen , die zeer licht zijn en met de wind gemakkelijk worden meegedragen in de omgeving ? Op welke wijze wordt bijvoorbeeld verzekerd dat de vrachtwagens steeds afgedekt zullen zijn en dat er een afzuigsysteem is bij het lossen?

2. Waarom worden die bodemassen hier verwerkt ? Heeft de nabijheid van de asfaltfabriek misschien een invloed bij de verwerking van het eindproduct ?

3. Zijn er vergelijkbare locaties in het land of in de buurlanden waar op een even grote schaal vliegassen verwerkt worden? Welke voorzorgsmaatregelen worden daar getroffen?

4. Hoeveel verbrandingsovens zullen er aan Grimbergen leveren? Welk aandeel zal Grimbergen met 120.000 ton hebben in de totale verwerking van dit soort afval in België of Vlaanderen?

5. Hoe gaat er verder toezicht vanuit de gemeente uitgeoefend worden op het volgen van de richtlijnen door de firma bij het verwerken van deze bodemassen ? Op welke wijze zal worden toegezien op de voorwaarden inzage weggebruik?

6. Voor hoeveel extra vrachtwagens zal het transport van de bodemassen , de producten voor verwerking en het afgewerkt product zorgen op de Westvaartdijk en de Verbrande Brug? Waarom wordt op geen enkele wijze het gebruik van het transport per schip aangemoedigd?

Eric Nagels

Facebooktwitter