[EA] Ontsluiting van het industriegebied aan de Oostvaartdijk

In een recente beslissing van het schepencollege waarbij een bedrijf aan de Gerselarendries een milieuvergunning kreeg, werd verwezen naar het plan om een ontsluitingsweg te creëren tussen de Gerselarendries en de Eppegemsesteenweg. Het probleem is evenwel dat het lot van deze ontsluitingsweg bijzonder onzeker is.

Een korte historiek.
Op 18 december 2003 besliste de gemeenteraad om het BPA nr 36 ‘Verbrande Brug’ in herziening te stellen. Na meer dan 10 jaar zit dit dossier nog steeds in een ontwerpfase.

In juli 2009 nam het schepencollege kennis van een voorontwerp. Op deze schets zien we onder meer dat er een ontsluitingsweg gecreëerd wordt voor de bedrijvenzone via de Erasmuslaan (Eppegem), die dwars door de groene bufferzone aan de Gaston Devoswijk zou lopen richting Gerselarendries. De vijver in deze bufferzone zou verdwijnen.

Uit een brief van 4 maart 2014 aan het schepencollege vanwege de Vlaamse overheid (Sectie Wegen en Verkeer) blijkt dat zij niet akkoord gaat met de voorgestelde ontsluiting, onder meer omdat de Erasmuslaan een lokale weg is en omdat er in dat traject te veel scherpe bochten zijn.

In een brief van 25 juni 2014 aan het Grimbergs schepencollege laat de NV Waterwegen en Zeekanaal weten dat men weliswaar bereid is om de ontsluitingsweg mee te financieren, maar dat “gelet op de complexiteit en de omvang van het dossier, de aanpassingen aan het weggennet in deze omgeving niet op korte termijn op ons investeringsprogramma kunnen worden opgenomen.”

De kans is dus zeer groot dat het dossier op de lange baan wordt geschoven.

Intussen heeft het gemeentebestuur een kans laten liggen om het achterliggende gebied op een veel logischer wijze te ontsluiten, met name door de eenvoudige doortrekking van de Cokeriestraat. Na de brand bij Danzas had men vrij gemakkelijk een tracé kunnen uitwerken (en aankopen) dat in het verlengde lag van deze straat. Intussen heeft de firma Caterpillar het hele terrein langs de Eppegemsesteenweg opnieuw bezet met grote constructies.

Er zou momenteel een RUP in opmaak zijn voor deze zone, maar het is helemaal niet duidelijk welk tracé deze ontsluitingsweg uiteindelijk zal volgen. Wanneer men het tracé handhaaft langs de Gaston Devoswijk en de Oostvaartdijk daadwerkelijk afsluit voor alle verkeer, dan zou dat noch een goede oplossing zijn voor het vrachtverkeer van en naar de Woluwelaan (uiterst scherpe bocht aan de Eppegemsesteenweg), noch voor de inwoners van de Gaston Devoswijk, noch voor de fietsers die langs het kanaal willen fietsen.

Vraag blijft trouwens waarom het zo noodzakelijk is dat de bedrijven aan de Oostvaartdijk een rechtstreekse kanaaltoegang hebben. Er wordt voldoende extra kade gecreëerd via het afschaffen van (een groot stuk van) de Westvaartdijk.

Het is dan ook belangrijk dat het schepencollege klaarheid schept in de keuzes die gemaakt zijn en de timing die daarop gekleefd is.

Voorstel (antwoorden burgemeester in het rood)

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

1. Hoever staat het met de opmaak van het nieuwe RUP voor de omgeving van de Oostvaartdijk? Wanneer moet dat RUP klaar zijn?

Er is nog geen vaste timing. Er werd wel al overleg gepleegd. Tegen juni 2015 moet de bedrijfsbehoeftenstudie in het kader van het project Waardbeekdreef rond zijn. Dit hangt samen met het RUP Verbrande Brug.

2. Welke gebieden omvat dit RUP? Ook het Trésigniesplein en de Cokeriestraat? Zo neen, waarom wordt geen regeling (en verfraaiing) voorzien voor de hele oostkant van de Verbrande Brug?

Het RUP zal ook het Trésigniesplein en de Cokeriestraat omvatten.

3. Werd inmiddels nog onderhandeld met de Vlaamse overheid? Is het ingenomen standpunt inzake de ontsluitingsweg definitief?

Het standpunt van de Vlaamse overheid is definitief (dus geen ontsluiting via Erasmuslaan)

4. Welke gevolgen worden daaruit getrokken voor het traject van de ontsluitingsweg? Wat zijn de alternatieven? Kan er eigenlijk nog een ontsluitingsweg komen?

Het gemeentebestuur is op zoek naar alternatieven. Dit is nog niet beslist.

5. In welke mate zou deze weg door Grimbergen gefinancierd worden en in welke mate door Waterwegen en Zeekanaal?

Daarvoor werd een verdeelsleutel afgesproken (alles wat betreft watergebondenheid is voor Zeekanaal)

6. Wat is een realistische timing voor Waterwegen en Zeekanaal?

Dit is niet duidelijk

7. Waarom is een bijkomende, rechtstreekse kade aan deze kant van de brug zo noodzakelijk?

De gemeente heeft liever geen rechtstreekse kade aan de Oostvaartdijk.

8. Wat zijn de gevolgen voor de fietsers die langs de Oostvaartdijk willen rijden?

Daarvoor zal in voorkomend geval inderdaad een oplossing moeten gezocht worden

9. Hoe wordt verzekerd dat de bedrijvenzone zich langs de Oostvaartdijk niet verder zou ontwikkelen ten koste van de woningen? Hoe wordt m.a.w. de handhaving van de bestaande woonzone verzekerd?

Het gaat om een gemengde zone, voor zowel bedrijven als woningen

Bart Laeremans

Onze repliek na het antwoord van de burgemeester:
Het is echt wel belangrijk dat in het nieuwe RUP duidelijk wordt afgebakend wat de woonzone is, zodat er woonzekerheid blijft voor de inwoners. Als de actuele ‘gemengde zone’ niet duidelijk wordt ingedeeld, dan regeert het recht van de sterkste. Dan zal de druk voor de inwoners om weg te trekken op termijn fel toenemen, net zoals gebeurd is aan de Eppegemsesteenweg.

15524803611_f4dc2148b0_z

Facebooktwitter