[EA] Onderwijsinfrastructuur in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 29 augustus 2013

Op 22 juli werd aan het gemeentebestuur meegedeeld dat er voor het volgende begrotingsjaar door de Vlaamse regering 3 miljoen euro zou worden vrijgemaakt voor scholenbouw in Grimbergen. In een reactie liet het gemeentebestuur weten dat dit slechts aan een deel van de noden zou tegemoetkomen. Een duidelijke cijfermatige benadering van de verwachte kosten hebben we in het dossier evenwel niet gevonden. Zo is het niet duidelijk hoe groot de echte behoeften zijn voor de komende jaren, zelfs niet wat de financiële behoeften zijn voor de uitbreiding van onze eigen gemeentescholen.

In elk geval moet er nu zeer snel gehandeld worden , zodat de 3 miljoen die aan Grimbergen worden toegewezen, ook daadwerkelijk en doelmatig zouden worden besteed in de loop van het komende jaar.

Ook is het wenselijk dat we zicht krijgen op de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar, op de wachtlijsten en eventuele nieuwe tekorten aan capaciteit en op de wijze waarop dit wordt opgevangen.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

– kan het schepencollege op basis van de besprekingen en bevragingen in de schoot van de Task Force voor elk van de Grimbergse scholen en per onderdeel (kleuter/lager) meedelen welke de behoeften zijn en welke de concrete plannen zijn voor de uitbreiding (of renovatie) van de infrastructuur tijdens het jaar 2014 en op langere termijn?

– kan het schepencollege meedelen op welke wijze de 3 miljoen euro over deze projecten kan verdeeld worden? Werd daarover al een gesprek gevoerd of een akkoord bereikt binnen de Task Force en zo neen, binnen welke timing wil het college een akkoord en een beslissing? Kan een deel van het toegezegde bedrag ook aangewend voor de containers?

– hoeveel is de totale som aan subsidie van de Vlaamse overheid die wenselijk is om aan alle voorziene capaciteitsbehoeften van de Grimbergse scholen te voldoen? Met andere woorden: hoeveel is er bovenop deze 3 miljoen nog nodig?

– kan het schepencollege de stand van zaken meedelen m.b.t. het bouwdossier van Beigem? Wat moet daarvan gerealiseerd zijn tegen september volgend jaar indien we ten volle gebruik willen maken van de subsidies? Hoever staat het met de plannen? Wat is de timing en de kostprijs?

– kan het schepencollege de stand van zaken meedelen van de uitbreiding van de gemeenteschool van Strombeek? Blijft dit een deel van het Masterplan? Moet er bijgevolg gewacht worden tot de definitieve goedkeuring van het Masterplan vooraleer er onteigend of gebouwd kan worden? Zijn alle knopen inzake de locatie inmiddels doorgehakt? Bestaat de mogelijkheid om de school deels op een andere locatie verder uit te bouwen? Kan een deel van de 3 miljoen al worden aangewend voor Strombeek?

– kan een overzicht worden gegeven van alle wachtlijsten in de Grimbergse basisscholen? Zijn er kinderen voor wie tot op heden geen plaats is gevonden? Op welke wijze wordt naar een oplossing gezocht?

Bart Laeremans

Facebooktwitter