Motie: Standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen over de mogelijke invulling van Parking C

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel van 19
maart 2015, waarbij het consortium Ghelamco/BAM als bevoorrechte kandidaat bouwer werd
aangeduid, en de besprekingen tussen de stad Brussel en het consortium Ghelamco/BAM met het
oog op het sluiten van een erfpachtcontract;
Gelet op de moties van 28 februari 2008 (hernomen op 27 augustus 2008), de beslissing van de
gemeenteraad van Grimbergen van 27 juni 2013 alsook de motie van 26 september 2013 waarin
de gemeenteraad van Grimbergen herhaaldelijk stelt dat een project op de site van parking C nooit
de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen;
Gelet op de definitieve vaststelling door de gemeenteraad van Grimbergen van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op 23 september 2010, waarin deze visie werd overgenomen;
Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP)
betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) door de
Vlaamse Regering op 16 december 2011, waarin voor de site van parking C een gemengde en
gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke context werd
vastgelegd;
Gelet op de plannen en aanvragen voor andere grootschalige projecten in de omgeving van de
Noordrand (Neo, Docks Bruxsel, Uplace, …) die allemaal hun verkeersafwikkeling zullen laten
gebeuren via de nu al verzadigde Ring 0 en die een bijkomende impact zullen hebben op de
draagkracht, het milieu en de mobiliteit van de omgeving;
Overwegende de te verwachten verkeers- en parkeerproblemen wanneer verschillende
evenementen tegelijk worden georganiseerd (tentoonstellingspark, spektakelzaal, Neoproject,
voetbalstadion, …);
Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen ook betrokken is bij het veiligheidsaspect en de
ordehandhaving;
Gelet op het “eisenpakket” van het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen,
opgesteld op 14 mei 2014, dat voorwaarden stelt aan een dergelijk grootschalig project op haar
grondgebied;
Overwegende dat de bouw en nadien ook het gebruik van dergelijke infrastructuur overlast kan
veroorzaken voor de inwoners van de wijde omgeving en een impact zal hebben op de leefbaarheid
ervan;
Overwegende dat Parking C integraal deel uitmaakt van het Vlaams Gewest en dat bijgevolg de
Vlaamse wetgeving, inclusief de taalwetgeving, moet worden gerespecteerd;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen zich vragen blijft stellen bij de keuze voor Parking C
voor de inplanting van een nationaal voetbalstadion;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente Grimbergen erop toe te zien dat de standpunten ingenomen door de gemeenteraad van
Grimbergen en het “eisenpakket” ten volle worden gerespecteerd.
Art. 2.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen bij alle bevoegde
overheden nogmaals aan te dringen snel en grondig werk te maken van een globale visie en een
geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de Noordrand en het noorden van het Brussels Gewest. Dit in
nauw overleg en samenwerking met alle betrokkenen en met bijzondere aandacht voor de gepaste
en gecoördineerde invulling van alle beschikbare ruimtes in de gehele regio (Heizelvlakte, Uplacesite,
parking C, Schaarbeek-Vorming, Renault site, …).
Een betere mobiliteit in de Noordrand moet daarbij de eerste zorg zijn. Bij de aanpak van het
mobiliteitsvraagstuk dient prioritair werk gemaakt te worden van een versterking van het openbaar
vervoersnetwerk in de Noordrand. Ook andere mobiliteitsbevorderende maatregelen moeten
onderzocht worden.
Art. 3.
De gemeenteraad dringt er bij de Vlaamse overheid op aan dat het bestaande GRUP wordt
nageleefd.
De gemeenteraad vraagt de Vlaamse Regering een visie te formuleren over een invulling die qua
schaal en ruimtelijke impact verenigbaar is met de omgeving en uitvoering geeft aan het VSGB.
Art. 4.
Het standpunt van de gemeente Grimbergen over te maken aan de betrokken partijen en
overheden.

Facebooktwitter