[EA] Motie inzake het Potaardegebied

Extra agendapunt gemeenteraad 27 juni 2013

De procedure van raadslid Karlijne Van Bree tegen het Vlaams Gewest inzake het ‘Gebied voor wonen en park Potaarde’ kende een zeer gunstige afloop. Na een schorsing in augustus 2012 werd op 5 juni 2013 een vernietiging uitgesproken van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan van de Vlaamse Regering wat betreft dit onderdeel. Dit gebeurde om stedenbouwkundige motieven: door niet duidelijk het woon- en parkgedeelte af te bakenen werd al te grote rechtsonzekerheid gecreëerd.

Dit betekent dat de hele procedure voor dit gebied moet worden overgedaan, zodat de blunders die in dit dossier werden begaan, kunnen hersteld worden. Ook de gemeenteraad mag ter zake advies uitbrengen. Om te voorkomen dat we opnieuw over het hoofd worden gezien en om ervoor te zorgen dat er ditmaal wél overeenstemming is tussen het GRUP en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, willen we nu reeds een voorstel ter tafel leggen. Duidelijk is dat er ruimte moet zijn voor een park van 3 hectare in het gebied tussen de straten IJsvogellaan-Grimbergsesteenweg-Potaarde-Landhuizenlaan.

Onder de titel “Behoud van de open ruimte in Strombeek” lezen we op blz. 206 van het Structuurplan: “In de verstedelijkte omgeving van Strombeek worden een aantal open gebieden naast elkaar gesitueerd waarvan de invulling volgens de bestemmingsplannen nog niet verwezenlijkt werd. Deze bestemmingen blijven behouden maar worden uitgevoerd met een open, groen en openbaar karakter zodat deze gebieden mede als een groene long kunnen fungeren voor het stedelijk weefsel van Strombeek, dat een tekort kent aan toegankelijk en publiek groen. De gemeente opteert voor een gemengde functie in deze zone: open ruimte verbinding tussen de Tange- en de Maalbeekvallei, een centrale voetgangers- en fietsersverbinding doorheen het perceel en een beperkte bebouwing met een uitdrukkelijke aandacht voor de doelgroepen.”

Op blz. 213 lezen we nog: “het gebied moet functioneren als rust- en verpozingsruimte voor de inwoners van Strombeek, waar kan worden gewandeld en gefietst, tussen andere functies, zoals wonen, werken en actieve recreatie.” “Gelet op het tekort van openbaar groen in het vrij verstedelijkt Strombeek” werd beslist “om dit gebied in te richten als park. De randen van het park kunnen worden afgewerkt met gegroepeerde wooneenheden.”

Voorstel tot motie aan de Vlaamse regering

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt de Vlaamse regering bij de opstelling van het nieuwe GRUP voor het ‘Gebied voor wonen en park Potaarde’:

1. In de zone tussen IJsvogellaan, Grimbergsesteenweg, Potaarde en Landhuizenlaan een aaneengesloten parkzone en groenverbindingen te voorzien van minstens 3 hectare;

2. In het woongedeelte gegroepeerde eengezinswoningen te voorzien met een beperkte oppervlakte en een bescheiden tuin. Deze aaneengesloten wooncomplexen dienen zo ontworpen te worden dat men vanuit de meeste van deze woningen en vanuit de Singel rechtstreeks zicht heeft op het park of op de groenzones;

3. Geen ruimte te voorzien voor winkels en bedrijfjes. Deze horen thuis in de kern van Strombeek en zouden de rust in het parkgebied alleen maar verstoren.

4. Voor dit gebied een woonbeleid uit te werken dat gericht is op betaalbare woningen voor mensen met een lokale band.

Bart Laeremans

Facebooktwitter