[EA] Merkwaardige beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in Grimbergen een nationaal voetbalstadion te bouwen

Extra agendapunt gemeenteraad 27 juni 2013

De beslissing van de Brusselse regering om op Parking C in Grimbergen een nationaal voetbalstadion te bouwen werd door velen met verbazing onthaald. Er was hierover immers op geen enkele wijze overleg gepleegd met het gemeentebestuur van Grimbergen, noch met de Vlaamse minister die bevoegd is voor Sport en Ruimtelijke Ordening.

De inplanting van een nationale en dus tweetalige voetbaltempel met allerlei commerciële aanhorigheden strookt in het geheel niet met het eentalig Nederlandstalig karakter van onze gemeente. Deze commerciële activiteiten zullen integendeel de verBrusseling van onze gemeente verder in de hand werken.

Ook is de bouw van een stadion van 15 hectare (12 voor het stadion en 3 voor de omgeving) niet verenigbaar met het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor het VSGB. Dat GRUP werd in december 2011 door de Vlaamse regering goedgekeurd na een lange voorbereiding en een uitvoerige reeks adviezen. Er werd een maximum van vijf hectare aan stadsrecreatie voorzien. We zien geen enkele reden om dat GRUP nu te herzien.

Jammer genoeg heeft de burgemeester meteen na de bekendmaking al laten verstaan dat het gemeentebestuur openstaat voor de komst van het nationale stadion, zonder het dossier bestudeerd te hebben en de consequenties in te schatten. Het is blijkbaar pas nadat cdH-politici op de proppen kwamen met de eis voor een tweetalig statuut voor Parking C, dat het bij sommigen doordrong dat de Brusselse politici de grenzen willen verleggen.

Dit roept een reeks vragen op.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat de burgemeester en het schepencollege een antwoord verstrekken op de volgende vragen:

1. Op welke wijze werd het college van burgemeester en schepenen (CBS) of afzonderlijke leden van het college voorafgaandelijk aan de beslissing van het Oostendeconclaaf van de Brusselse regering betrokken bij dit dossier? Was de beslissing voor iedereen een volslagen verrassing?

2. Op welke wijze werd het CBS sinds deze beslissing bij dit project betrokken? Door wie werd de gemeente geïnformeerd en welke informatie werd intussen bekomen? Kan deze worden ingezien?

3. Welke initiatieven heeft het CBS intussen genomen om meer informatie te bekomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de stad Brussel; welke initiatieven werden genomen om een overleg op gang te trekken?

4. Welk overleg heeft intussen plaats gehad met de Vlaamse overheid? Welke informatie werd van de Vlaamse overheid bekomen?

5. Op welke wijze zijn de Brusselse plannen verenigbaar met de motie die over Parking C werd goedgekeurd door de Grimbergse gemeenteraad van 27 augustus 2008: “De gemeenteraad van Grimbergen is zich er terdege van bewust dat een project op de site van Parking C nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen.”?

6. Op welke wijze zijn de plannen voor het nationaal stadion verzoenbaar met het GRUP voor het VSGB, dat o.a. een maximum voorziet van 5 hectare voor stadsrecreatie, terwijl voor het nieuwe stadion een oppervlakte nodig is van 15 hectare, met name 12 hectare voor het stadion en 3 hectare voor de omgeving? Acht het CBS het aanvaardbaar dat dit GRUP drastisch zou worden aangepast, terwijl het nog maar pas van kracht is? Hoeveel jaar zal er in voorkomend geval nodig zijn om een nieuwe GRUP te realiseren?

7. Kan het CBS meedelen op welke wijze die 12+3 hectare zou worden ingevuld? Is dit louter stadion of zijn daarin ook andere commerciële ruimtes (bedrijven, winkels, …) begrepen? Wat is de totale oppervlakte aan zulke flankerende commerciële activiteiten die verwacht wordt?

8. In welke mate is er in die 15 hectare ruimte voor parkeren voorzien? Op welke wijze en op welke plaats zal er ruimte voorzien zijn voor het behoud van de huidige parkeercapaciteit van Parking C? Is het de bedoeling deze parkeercapaciteit nog verder uit te breiden? Is voorzien dat er tegelijkertijd met manifestaties in het stadion ook een beurs kan gehouden worden in de Heizelpaleizen en dat tegelijkertijd voldaan kan worden aan de parkeerbehoeften voor het NEO-project?

9. In welke mate werd er door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds een MER-studie gehouden of voorbereid? Werd een mobiliteitsstudie gehouden? Wat is de verwachte toename van het verkeer? Hoe zal deze toename worden afgewikkeld? Welke plannen zijn er voor de aanpassing van de toegangsinfrastructuur en de Ring?

10. Is het CBS op de hoogte van alle alternatieven voor Parking C en de studies daaromtrent, bijvoorbeeld deze van Schaarbeek-Vorming, behoud op de Heizel, …? Wat is er hiervan vandaag nog steeds mogelijk?

11. Wie zou instaan voor de financiering van dit hele project? Wat is de geschatte kostprijs? Wat is de inbreng van de stad Brussel en het Hoofdstedelijk Gewest? Wat is de verwachte inbreng van privé-kapitaal? Wordt een inbreng gevraagd van Grimbergen of van de Vlaamse overheid?

12. Op welke wijze zou dit nieuwe stadion rendabel kunnen zijn voor de privé-investeerders? Klopt het dat zo’n stadion in dat geval minstens één keer per week op commerciële basis moet gebruikt worden? Klopt het dat in dat geval een nationale voetbalploeg haar thuisbasis zou moeten maken van dit stadion? Zo ja, klopt het dat voetbalclub Anderlecht in dat geval naar Grimbergen zou verhuizen en bijgevolg niet meer zou investeren in de uitbreiding van het eigen stadion? Wordt Anderlecht dan een Grimbergse club? Werd daarover reeds overleg gepleegd met het bestuur van Anderlecht?

13. Op welke wijze hoopt de minister-president dat de komst van het nationale stadion naar Grimbergen kan bijdragen tot de versterking van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand? Zal het taalgebruik tijdens de sportwedstrijden en de manifestaties het Nederlands zijn? Zullen alle opschriften Nederlandstalig zijn? Zal de wetgeving op het taalgebruik in het bedrijfsleven worden nageleefd, zodat de interne communicatie tussen werkgevers en werknemers in het stadion en alle verbonden bedrijven in het Nederlands zou verlopen? Welke garanties worden op dit vlak geboden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

14. Grimbergen heeft vandaag reeds problemen met een voetbalclub waar jeugdtrainingen grotendeels in het Frans worden gegeven. Wanneer het stadion naar Grimbergen verhuist, zullen dan een aantal Brusselse clubs die vandaag het Heizelstadion als trainingsruimte gebruiken mee verhuizen? Om hoeveel clubs gaat het? In welke mate zijn dit Nederlandstalige clubs die hun trainingen steeds in het Nederlands houden? Zullen ook andere clubs die worden aangetrokken het Nederlandstalig karakter van Grimbergen respecteren?

Bart Laeremans

Facebooktwitter