[EA] Transparantie van mandaten in bestuursorganen

Op 23 maart 2017 reeds werd een extra agendapunt besproken aangaande transparantie van mandaten in bestuursorganen.

Algemeen gedragen conclusies die uit het debat konden getrokken worden, waren de volgende:

1. De gemeenteraadsleden moeten een overzichtslijst ter beschikking krijgen met vermelding van:
a. alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eventueel daarvan afgeleide organisaties (met en zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan Grimbergen lid is;
b. de mandaten die de schepenen, de raadsleden en de burgemeester in intercommunales en eventueel daarvan afgeleide organisaties bekleden (bv. bestuursfunctie of lid van de algemene vergadering);
c. naam van de afgevaardigde;
d. frequentie van de vergaderingen op jaarbasis;
e. aard van de vergoeding per mandaat en het bruto-jaarbedrag.

2. Verslagen van de vergaderingen moeten ter beschikking gesteld worden aan de leden van de gemeenteraad.

Een eerste, maar onvolledig overzicht werd na indiening van dat extra agendapunt aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Het nodige zou op korte termijn gedaan worden om het overzicht te vervolledigen. Dit overzicht werd tot op heden echter nog niet verspreid.

Er was wel discussie over op welke manier de (statuten en) verslagen op één locatie ter beschikking zouden gesteld worden. Voorstellen werden door oppositieraadsleden aangereikt. Men zou kijken naar plaatsing op intranet.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om:
Aan de gemeenteraadsleden een volledige lijst ter beschikking te stellen met een overzicht van de punten aangehaald onder 1 hierboven.
De statuten van de samenwerkingsverbanden en verslagen van de vergaderingen ter beschikking te stellen aan de leden van de gemeenteraad, desgevallend op een afgeschermde weblocatie.

Karlijne Van Bree

Beslissing gemeenteraad:

Gemeenteraadslid van Berlaer had een agendapunt in dezelfde zin als Karlijne. Na een stevig debat vroegen de meerderheidspartijen een schorsing voor overleg tussen de meerderheidsfracties. Het zijn inderdaad vooral de leden van de meerderheidspartijen die betrokken zijn omdat die partijen zichzelf nagenoeg alle mandaten hebben toebedeeld.

Bij terugkomst in de raadszaal stelden ze een tekst voor die grotendeels aan onze bezorgdheden tegemoet komt:

De gemeenteraad van Grimbergen beslist dat:

Alle gemeenteraadsleden zich vrijwillig engageren om alle betaalde mandaten gelinkt aan hun politieke functie, inclusief vermelding van frequentie en brutovergoeding per zitting of andere wijze van vergoeding, te bezorgen aan de burgemeester en dit voor 1 september 2017. Deze lijst zal gepubliceerd worden op de website van de gemeente Grimbergen en wordt nadien jaarlijks geactualiseerd.

Deze tekst werd uiteindelijk door nagenoeg alle raadsleden goedgekeurd. Het enige zwakke punt is de vrijwilligheid. Als raadsleden bepaalde mandaten niet willen aangeven, dan kan niemand hen daartoe dwingen.

Facebooktwitter