[EA] Sportinfrastructuur

De laatste dagen worden wij weer geconfronteerd met verschillende problemen binnen onze sportinfrastructuur.

Vooreerst was er de noodgedwongen sluiting van het zwembad ‘Pierebad’ in Strombeek-Bever van dinsdag 9 tot en met 12 januari 2018 en dit wegens een technisch defect aan het chloreringsysteem.

Op woendag 17 en donderdag 18 bleef het gemeentelijk zwembad Pierebad dan weer dicht in de voormiddag. Er was een personeelstekort door te veel ziektegevallen. Het bleek ook nog eens onmogelijk om voldoende vervangers te vinden.

Een geruime tijd geleden werd ook nog eens beslist om de zwemuren op de werkdagen tussen 8 en 9 uur af te schaffen voor het publliek. (Deze werden voornamelijk gebruikt door senioren).

Eind december, is dan ook nog eens de boiler die de sporthal van Humbeek voorziet van verwarming en warm water defect geraakt. Blijkbaar moet dit systeem samen met de leidingen volledig vervangen worden.

Voor de clubs die deze terreinen afhuren is het zeer onaangenaam om in deze koude onverwarmde zaal nog hun sport te kunnen beoefenen. Voor enkele groepen werd er hier en daar een oplossing gevonden door deze naar andere sporthallen uit doen uitwijken. Enkele groepen hebben beslist om niet meer in deze zaal aan te treden zolang het probleem blijft bestaan. Een in nood geplaatste elektrisch verwarmingstoestel kan amper de temperatuur doen stijgen op het podium. Ploegen die dan nog in deze zaal sporten zien hun ledenaantallen slinken. Ook hebben zij geen mogelijkheid meer om zich nadien te douchen.

Het gevolg van dit probleem is dat de uitbating van de cafetaria ook bijna geen klanten meer over de vloer krijgt aangezien de overgebleven sporters na hun oefeningen zich thuis gaan douchen en zich niet meer in de cafetaria vertonen.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege zou antwoorden op volgende vragen: (reactie van het gemeentebestuur staat cursief)

A) Zwembaden.
• Wat is de huidige stand van zaken in verband met het personeel van het zwembad?
De huidige personeelsformatie zou moeten bestaan uit 13 vte (voltijdse equivalenten) reddend personeel. Hiervan zijn er nog maar 9,80 vte (= zwembadcoördinator, redders en zwembadtoezichters). Hiervan worden er nu nog 8,69 vte effectief gepresteerd (wegens toekenning loopbaanonderbreking, ziekte en andere verlofstelsel.)

• Hoe verkaart men het steeds terugkerend probleem van het tekort aan redders.
Dit is een knelpuntberoep en ook Grimbergen ervaart de gevolgen hiervan. Sinds 2008 zijn er meer dan 17 procedures en diverse snelprocedures geweest waarop zeer weinig kandidaten hebben gereageerd. Er kan dus ook geen wervingsreserve worden aangelegd. Niettegenstaande alle mogelijke bijkomende kanalen worden benut zoals oproepen via pop up op gemeentelijk site, infomagazine, peroneelsleden, tijdelijke contracten, jobstudenten, enz.

• Is er een noodplan voorzien door de directie/coordinator om deze problemen tijdig op te vangen?
Er werd beslist om een aanpassing te maken aan het week/uurschema van het zwembadpersoneel om de huidige openingsuren van het zwembad te behouden. Sommige taken worden intern aangepast zodat de continuïteit gewaarborgd kan blijven. Waar mogelijk worden jobstudenten ingeschakeld.

• Waarom werd het publiek geweerd uit het Pierebad tussen 8 en 9 uur in de ochtend tijdens de weekdagen?
Het tekort aan redders. Het is de som van alle bovenvernoemde problemen die dit veroorzaken. Van zodra er terug voldoende reddend personeel gevonden wordt, zullen deze uren terug worden opengesteld.

B) Sporthal Humbeek.

• Wanneer werwacht men de herstelling van deze boiler uit te voeren? (Er doen verschillende geruchten de ronde dat dit met het krokusverlof of zelfs met het groot schoolverlof zou gebeuren).
De planning is om deze herstellingen uit te voeren tijdens het krokusverlof. Er werd eerst een asbestinventaris gedaan en een gespecialiseerde firma zal eerst de sanering moeten doen. Aangezien de verwarmingsketel van de school (die nog werkt maar ook aan vervanging toe is) en die van de sporthal samen uitkomen in dezelfde schouw (rookgassen), moeten beide vervangingen samen worden uitgevoerd. Tijdens het krokusverlof zal de school dan ook geen hinder ondervinden.

• Gaat men de clubs een reductie toekennen op hun zaalhuur aangezien zij ondertussen ook niet meer kunnen genieten van het comfort?
Dit wordt overwogen en er is een principieel akkoord binnen het college, maar dit moet nog verder worden onderzocht. Er werden ondertussen ook warmteblazers ingezet in de sporthal.

• Kan er een financiële regeling getroffen worden met de uitbaatster van de cafetaria aangezien het in de huidige omstandigheden onleefbaar wordt om dit onder deze omtandigheden nog langer open te houden?
Dit zal op het volgende directiecomité van het AGB Grimbergen worden beproken. Er wordt ook vermeld dat de beloofde stoelen binnenkort zullen worden geleverd, wat de leefbaarheid van de cafetaria moet verhogen.
Op mijn bijkomende vraag de uitbaatster van de cafetaria te contacterenen dit over de verschillende problemen waarop zij nog steeds geen antwoord kreeg, antwoordde de schepen positief.

C) Sportdienst.

• Wat gebeurt er met de sportdienst nu de huidige sportfunctionaris met pensioen is?
Er werd begin november 2017 een interim-manager aangesteld met een tweeledige opdracht. Enerzijds staat hij in voor de dagelijkse en operationele begeleiding. Anderzijds begeleidt hij een veranderingstraject waarin hij de huidige werking onderzoekt en analyseert. Ook de problematiek van het zwembad wordt hier onderzocht. Hij is 2 dagen per week in Grimbergen aanwezig en dit gedurende een termijn van 3 maanden.

• Wie zal zijn taak overnemen?
De beleidsmedewerker van de Sportdienst neemt de dagelijkse praktische leiding over.

• Klopt het gegeven dat er gewerkt wordt aan een intergratie van drie functies (Sport, Vrije Tijd en Cultuur)?
Het WERF-project geeft de voorkeur om de beleidsdomeinen sport, cultuur en jeugd onder te brengen in een dienst ‘Vrije tijd”. Het technisch beheer van de sportinfrastructuur en de sportterreinen zou overgaan naar een nieuwe technische dienst (Dienst Gebouwen, dienst Groen en dienst Wegen.)

• Hoe zal zich dit inhoudelijk vertalen?
De bovenstaande intergratie van de drie domeinen zou moeten resulteren in een meer geïntegreerd beleid en efficientiewinst te boeken. Deze domeinen zijn meestal met dezelfde zaken bezig.

Yves Verberck

Lees hier het volledige verslag van de gemeenteraad.

Facebooktwitter