[EA] Problemen met de riolering in verscheidene straten

Bij de zware wateroverlast van 23 juni waren er heel wat woningen getroffen door de massieve instroom van regen- en rioleringswater in de kelder. Dat was in die mate het geval dat het geval dat het gemeentebestuur in de getroffen straten een extra (gratis) omhaling heeft georganiseerd van grof huisvuil.

In bepaalde straten komt de instroom van rioolwater bij hevige regenval sinds enkele jaren regelmatig voor, waar dit vroeger nooit of nagenoeg nooit gebeurde. Dat is bijvoorbeeld het geval in een aantal woningen in de Oude Mechelsestraat in Strombeek en in de Meidoornlaan in Humbeek.

De inwoners wordt aangeraden hun verzekering aan te spreken en zelf een aantal ingrepen te doen, zoals het plaatsen van terugslagkleppen. Dit moet dan wel gebeuren op eigen kosten. De gemeente neemt ter zake geen verantwoordelijkheid. Toch is duidelijk dat de problemen samenhangen met een verouderde (of zelfs beschadigde) riolering en een infrastructuur die, zoals in Humbeek, niet berekend is op de toename van het aantal aansluitingen ten gevolge van de aanleg van nieuwe straten.

Het zou passend zijn dat het schepencollege een situatieschets geeft over deze problematiek en laat weten in welke mate en volgens welke timing er gewerkt wordt aan oplossingen. Inzake de ontkoppeling zou men absolute prioriteit moeten geven aan de straten die kampen met een verouderd rioolpatrimonium.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege

– een overzicht geeft van de straten die met deze problematiek te maken hebben evenals van het aantal getroffen woningen, en daarbij telkens de oorzaken van de infiltratie te benoemen (versleten buizenstelsel, te kleine capaciteit,…)
– zicht te geven op welke wijze hierop wordt geantwoord met de reeds lopende en de op korte termijn geplande projecten;
– een overzicht te geven van de voorlopige maatregelen om ook elders de ergste noden te lenigen;
– te onderzoeken hoe de plaatsing van terugslagkleppen op kritische plaatsen kan gestimuleerd worden, bijvoorbeeld via subsidies;
– een planning op te stellen voor de ontdubbelingswerken op langere termijn, waarbij absolute prioriteit wordt gegeven aan de straten die met gebreken aan de riolering kampen en met overlast

Bart Laeremans

Behandeling op de gemeenteraad:

De schepen wijst op het uitzonderlijk karakter van de regenval van 23 juni (type 2: zeer heftig en lokaal) en geeft en overzicht van het groot aantal straten in alle deelgemeenten.
Hij stelde dat de voorbije 15 jaar de meeste rioleringen (groter dan 10 cm) werden gecontroleerd. Hij stelde dat de vernieuwing van de riolering duur is en daarom wordt gekoppeld aan de Aquafinwerken, zodat er kan gewerkt worden met subsidies. In Beigem en Strombeek staan er grote werken op het programma. De plaatsing van terugslagkleppen vindt hij geen oplossing, omdat het probleem dan verplaatst wordt naar de buren en het water dan soms niet meer buitengeraakt.
Wij repliceerden dat dit antwoord te weinig perspectief geeft voor de inwoners die niet in de buurt van een Aquafinproject wonen. Er moet een termijnplanning opgemaakt worden op basis van de ernst van de noden, zodat de inwoners weten dat hun klachten ernstig genomen worden.

Facebooktwitter