[EA] Parkeergelegenheid Strombeek-Bever

1. Parkeergelegenheid in Strombeek-Bever onder het nieuw te bouwen administratief gebouw

Vernieuwing heeft in het verleden het gemeentebestuur meermaals aangemoedigd om de mogelijkheden tot het bouwen van een ondergrondse parking aan het gemeenteplein te onderzoeken (eventueel via een PPS, waarbij de gemeente samenwerkt met privébedrijven om dit project te realiseren.)
Wij werden toen teruggefloten en er werd ons toen gezegd dat het bouwen van een ondergrondse parking aan het gemeenteplein onmogelijk zou zijn. Groot is dan ook onze verbazing om het volgende te lezen in het laatste deel van de notulen van het college van 12.09.2016:

84e zaak: Oprichten van een nieuw gebouw op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat – Procedure Open Oproep – Vaststellingen ontwerpers met betrekking tot de realiseerbaarheid van de voorgestelde programma’s
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag betreffende de tweede briefing die op donderdag 8 september 2016 werd gehouden voor de deelnemers aan de ontwerpenwedstrijd die betreffende de oprichting van een nieuw gebouw op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat, als huisvesting voor het OCMW, de gemeentelijke bibliotheek en aanvullende diensten, na een Open Oproep door de Vlaams Bouwmeester wordt georganiseerd.
Het college neemt inzonderheid akte van het feit dat door de ontwerpers gewezen werd op de onmogelijkheid om de programma’s die voor het OCMW en de bibliotheek in de projectdefinitie worden opgegeven te realiseren binnen een strikte stedenbouwkundige evaluatie van de mogelijkheden van het perceel.
Met het oog op het aanhouden van de vooropgestelde timing, die moet leiden tot de indiening van de wedstrijddossiers op 3 november 2016 beslist het college om aan de ontwerpbureaus op te dragen om:
de ondergrondse parking te schrappen uit het programma en te vervangen door een bouwlaag waarin andere functies kunnen worden ondergebracht;
• in het kader van uw wedstrijdontwerp op een creatieve wijze de grenzen af te tasten van het bouwvolume dat op een stedenbouwkundig verantwoordbare wijze gerealiseerd kan worden op het perceel;
• een eventueel verschil tussen de programma’s zoals beschreven in de projectdefinitie en de ontworpen oppervlakte dat na het doorlopen van de vorige stappen alsnog zou worden vastgesteld te overbruggen met respect voor het evenwicht tussen het beslag dat het OCMW en de bibliotheek op basis van de beschreven programma’s op het gebouw zouden leggen.

Tegelijkertijd garandeert het college dat de concrete keuzes die de ontwerpers hierbij maken hen niet ten kwade zullen worden geduid bij de beoordeling van hun wedstrijdontwerp en om in dit verband te verwijzen naar de beoordelingscriteria vermeld in het bestek die de jury zal hanteren om te bepalen welke studiebureaus als laureaten van de wedstrijd worden aangewezen:
• de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek – en dit in een ruim maatschappelijk kader (gewicht: 3);
• de aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid (gewicht: 2);
• de raming van de projectkost (gewicht 1).

Aansluitend benadrukt het college van burgemeester en schepenen dat de keuzes die de ontwerpers u in hun wedstrijdontwerp maken op hun beurt zonder invloed zijn op het uiteindelijk voor OCMW en bibliotheek te realiseren programma.
Tot slot bevestigt het college dat het schrappen van de ondergrondse parking uit het hoekgebouw impliceert dat deze elders onder het Gemeenteplein (naar alle waarschijnlijkheid onder de voorziene bovengrondse parking) dient te worden gerealiseerd en dat deze realisatie dient te passen binnen het budget vooropgesteld voor het project van het hoekgebouw.

2. Domein van de Koninklijke Schenking

Dit punt werd de eerste keer als bijkomend agendapunt opgenomen op 29 augustus 2013. Sindsdien werd op verschillende gemeenteraden gevraagd hoever het staat met deze onderhandelingen. Steevast krijgen we het antwoord dat het niet zo gemakkelijk is en dat ‘men ermee bezig is’.

We vragen aan het college dan ook om een antwoord te geven op volgende vragen / verzoeken:

Gelinkt aan Punt 1:

– waarom wordt de parking in het administratief gebouw geschrapt?
– waarom is een ondergrondse parking op het gemeenteplein plots wel mogelijk?
– hoe denkt de gemeente deze extra parking te financieren?
– wanneer zal deze ondergrondse parking beschikbaar zijn?

Gelinkt aan Punt 2:
– de nodige bewijzen te leveren dat de gemeente wel degelijk in gesprek is met de Koninklijke Schenking

UPDATE NA DE GEMEENTERAAD:

Op de gemeenteraad stond de goedkeuring van de eerste fase van het Masterplan Strombeek-Bever op de agenda. Dit extra agendapunt werd tegelijkertijd behandeld.

Vooreerst werd de vraag gesteld waarom de parkeergelegenheid onder het nieuw ingeplande administratief gebouw op de hoek van de Soens- en de Wemmelstraat gewist werd. We kregen het antwoord dat de kandidaat-architectenbureaus aangaven dat deze oppervlakte beter zou kunnen benut worden en dat er beter in de buurt een ondergrondse parking zou voorzien worden. De kost daarvan zou in mindering gebracht worden van het budget dat voorzien wordt voor de bouw van het nieuwe administratief gebouw. Er is tot nu toe echter niet veel interesse van firma’s om in Strombeek-Bever een commerciële ondergrondse parking uit te baten. Er zou nu mogelijk een kandidaat zijn en de gemeente zal hier gesprekken mee aangaan.

Wat de parkeergelegenheid aan de handelszaken op het Gemeenteplein betreft, wil men de pleinfunctie bewaren en zeker geen rijstrook met tijdelijk parkeren voorzien langs de kant van de handelszaken. Men overweegt wel om de busrijstrook open te stellen om de voorziene parkeerruimte op het gemeenteplein (langs de kant van de vroegere post) te bereiken komende vanuit Grimbergen. Deze wagens zouden dan tijdelijk kunnen parkeren om de handelszaken te bereiken om dan verder te rijden richting Lakensestraat of Nieuwelaan.

Met betrekking tot de vraag wat de status is om het terrein van de Koninklijke Schenking aan het einde van de Oude Mechelsestraat en de Antwerpselaan om te bouwen tot groene parking (deze vraag werd voor het eerst gesteld op de gemeenteraad van augustus 2013 en werd al jaarlijks herhaald rond deze periode) en vooral welke acties de gemeente nu al genomen heeft, kregen we te horen dat het dossier geblokkeerd zit. De Koninklijke Schenking moet een ander naburig stuk openbaar verkopen (aan de gemeente) om vervolgens te ruilen met de gemeente. Deze openbare verkoop was in 2015 gepland maar is tot op heden nog steeds niet doorgegaan. De gemeente zal nog eens een schrijven richten aan de Koninklijke Schenking om te vragen wanneer de openbare verkoop zal doorgaan.

Tijdens de varia van de gemeenteraad werd naar de status van de parkeerperikelen in de buurt van de Romeinsesteenweg gevraagd. Schepen van mobiliteit en de gemeentesecretaris lieten verstaan dat de administratie bezig is met de opmaak van het bestek om een parkeeragentschap (ook voor Treft in Bever) te zoeken dat voldoet aan de eisen.

Wij volgen dit zeker verder op.

Facebooktwitter