[EA] Ontwerp GRUP inzake de tramlijn Brussel-Willebroek

Het Vlaams Gewest heeft het ontwerptracé vastgelegd voor de tramlijn Brussel-Willebroek die De Lijn wil realiseren. Op 29 oktober 2015 werd door de gemeenteraad een motie goedgekeurd waarin de vrijwaring van het kasteeldomein van Bever werd gevraagd.

In het nieuwe tracé, waarvoor vanaf 31 maart tot 27 mei een openbaar onderzoek loopt, werden belangrijke wijzigingen aangebracht, waardoor er o.a. geen gelijkgrondse kruising meer is met de Boechoutlaan, maar niettemin zou het ontwerp nog steeds zware gevolgen hebben voor de wijk Bever.

Door het verschuiven van de Boechoutlaan zou nog steeds een zeer aanzienlijk deel van de beboste zoom van het kasteeldomein van Bever gerooid moeten worden. Gelet op de grote natuurwaarde van het betrokken park en de mooie afronding van de huidige parkzone, zou dit uiterst betreurenswaardig zijn.

Daarnaast wijst alles erop dat ook de Sprietmolen zal moeten verdwijnen. Nochtans stelde De Lijn voor zichzelf tot doelstelling “de Maalbeekvallei meer aanwezig te stellen vanuit de tram.” Met het slopen van de Sprietmolen zou precies het tegenovergestelde gebeuren.

Ook zou de landschappelijke waarde van de woonzone achter het kasteeldomein (Hazenstraat, Timmermansstraat,…) worden aangetast. We lezen over dit laatste in de nota: “Door de nodige reliëfwijzigingen en de aanwezigheid van bovenleidingen gaan ook de restanten van het landbouwlandschap rond het Hof van Bever verloren. Daardoor gaat ook landschapsbeleving achteruit.”

Aangezien de hierboven gestelde ingrepen ten zeerste ongewenst zijn en er bovendien alternatieven voorhanden zijn (de middenberm van de A12 kan vanaf de Sprietmolen bijvoorbeeld versmald worden, zodat de snelweg licht kan worden verschoven) dient alles op alles gezet om het tracé alsnog te wijzigen.

Concreet wordt voorgesteld dat er door de gemeenteraad een werkgroep wordt samengesteld die het dossier grondig kan bestuderen en samen met de bevoegde schepenen in overleg kan treden met de Lijn, zodat in het kader van het openbaar onderzoek een goed onderbouwd tegenvoorstel kan worden geformuleerd.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt een werkgroep samen waarin alle geïnteresseerde fracties vertegenwoordigd zijn, hetzij via raadsleden hetzij via de bevoegde schepenen, en die:

– in overleg treedt met De Lijn en daarbij alle nuttige informatie inwint over het geplande traject en alle mogelijke alternatieven;
– een alternatief uitwerkt waarbij:
– het bosgebied van het kasteeldomein van Bever wordt gevrijwaard
– de Sprietmolen kan blijven bestaan
– het landelijk karakter van Bever maximaal wordt gevrijwaard

Bart Laeremans

Bijlage: Goedgekeurde motie gemeenteraad 29 oktober 2015

37e zaak: Behoud van het kasteeldomein van Bever – aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad van Grimbergen

BESLIST: met 31 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen

Enig artikel.

Naar aanleiding van de kennisgevingsnota betreffende het plan-MER Brabantnet – Segmenten Parking C en Strombeek/Koningslo de volgende motie aan te nemen met betrekking tot het het traject van de tramlijn Brussel-Willebroek:

De gemeenteraad van Grimbergen:

• wijst erop dat het college van burgemeester en schepenen op 1 juni 2015 haar opmerkingen bij het ontwerp-MER heeft overgemaakt aan de bevoegde instanties;
• wenst te benadrukken dat de belangrijke natuurwaarde van het Kasteeldomein van Bever en de ruimere omgeving moet worden gevrijwaard;
• vraagt de Vlaamse overheid om bij de gebeurlijke aanleg van de geplande tramlijn Brussel-Willebroek het kasteeldomein en Beverbos te vrijwaren;
• stelt de Vlaamse overheid voor om een alternatief te zoeken waarbij bos- en parkzones gespaard worden en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande publieke gronden.

Facebooktwitter