[EA] Transparantie van mandaten in bestuursorganen

Grimbergen is vertegenwoordigd in verscheidene samenwerkingsverbanden en vaardigt daar mandatarissen in af.

Teneinde een volledige transparantie te verkrijgen in die samenwerkingsverbanden, de afvaardigingen en de verloning is het aangewezen in één globaal overzicht te voorzien. Ook zou er voor alle gemeenteraadsleden inzage moeten komen in de verslagen van de vergaderingen, die gecentraliseerd zouden moeten worden op één plaats.

Het is daarbij tevens van belang te weten of er ook vertegenwoordigende mandaten zijn (en welke) in eventuele ‘dochterverenigingen’ van de intercommunales die een statuut dragen dat buiten de strikte toepassing van de decreetgever valt (bv. NV of CVBA, … en die dus niet onder de regels van de intercommunales vallen, maar er wel uit voortgevloeid zijn).

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om:

Aan de gemeenteraadsleden een lijst ter beschikking te stellen met een overzicht van:

• Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eventueel daarvan afgeleide organisaties (met en zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan Grimbergen lid is;
• De mandaten die de schepenen, de raadsleden en de burgemeester in intercommunales en eventueel daarvan afgeleide organisaties bekleden (bv. bestuursfunctie of lid van de algemene vergadering);
• Naam van de afgevaardigde;
• Frequentie van de vergaderingen op jaarbasis;
• Aard van de vergoeding per mandaat en het bruto-jaarbedrag.

De statuten van de samenwerkingsverbanden en verslagen van de vergaderingen ter beschikking te stellen aan de leden van de gemeenteraad, desgevallend op een afgeschermde weblocatie.

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid
Voorzitter Vernieuwing

Facebooktwitter