[EA] Herinrichting van het centrum van Strombeek-Bever

Eind vorig jaar liep een openbaar onderzoek inzake de heraanleg van het centrum van Strombeek-Bever n.a.v. de grote Aquafinwerken die daar gepland zijn. Door een fout moet dit openbaar onderzoek worden overgedaan. Het tweede onderzoek loopt af op 29 maart.

Bedoeling is om bij deze heraanleg een deel van het zogeheten Masterplan te realiseren. Dit gaat gepaard met vrij ingrijpende wijzigingen op het vlak van verkeer en de schrapping van heel wat parkeerplaatsen.

Bedoeling is om het centrum van Strombeek hierdoor wat leefbaarder te maken voor de bewoners en dat is begrijpelijk. Anderzijds dreigt het centrum hierdoor juist minder leefbaar te worden voor de handelaars en voor de bedrijven of instellingen (school, cultuurcentrum,…) die er gevestigd zijn. Alleen al voor de vrije school zijn er op een werkdag bijvoorbeeld 20 à 30 dertig parkeerplaatsen nodig.

Kennelijk heeft het schepencollege dit probleem inmiddels ingezien. Tijdens de gemeenteraad van december werd aangekondigd dat er dan toch wordt gewerkt aan een ondergrondse parking nabij het Cultuurcentrum. Op de huidige plannen is daarvan evenwel nog niets te zien.

In het kader van het lopende openbaar onderzoek blijft het daarom nuttig te weten hoeveel parkeerplaatsen er op termijn bovengronds zullen verdwijnen, ook in de stukken die pas in een latere fase zullen worden heraangelegd. Concreet gaat het om de parkeerzones Sint-Amandsplein, Otto de Mentockplein, Pastorijstraat (wordt een busverbinding), hoek Victor Soensstraat / Verbeytstraat (parking frituur), Gemeenteplein en alle eventuele bijkomende schrappingen. Tegelijk kan uiteraard ook meegedeeld worden hoeveel parkeerplaatsen er op bepaalde plaatsen bovengronds zullen bijkomen en hoe groot de ondergrondse parking zou zijn.

Daarnaast is het wenselijk dat in het kader van de eerste fase meteen ook werk wordt gemaakt van de openstelling van de pastorietuin. Vermits deze tuin en de pastorie zelf eigendom zijn van de gemeente en deze pastorie niet meer bewoond zou blijven door een pastoor, kan de tuin worden omgevormd tot een toegankelijke parkzone.

Uiteraard moet deze tuin dan heraangelegd worden. In plaats van de saaie klimopbegroeiing kan men er enkele wandelpaden doortrekken, zitbanken plaatsen en bloemenperken aanleggen. Men zou best een ideeënwedstrijd uitschrijven voor de Strombekenaren en de scholen voor een optimale herinrichting van dit parkgebiedje.

Concreet zou men deze tuin langs de kant van de kerk op één of twee plaatsen kunnen openen, zodat wandelaars er overdag rustig kunnen doorwandelen. Net zoals het park van Ter Borre zou het nieuw gecreëerde park om veiligheidsredenen ’s ochtends en ’s avonds kunnen afgesloten worden met een poort of hek.
Ook de doorgang tussen de kerk en de pastorietuin kan in dit licht bekeken worden en zou helemaal moeten herdacht worden. Als men van de bushalte aan het Sint-Amandsplein een centraal knooppunt wil maken, dan zou dit vanuit Ter Borre gemakkelijk bereikbaar moeten zijn, ook voor mensen die niet goed meer te been zijn, voor rolstoelgebruikers, voor mensen met kinderwagens en eventueel zelfs voor fietsers.

Er moet dus een duidelijk herkenbare, uitnodigende, goed verlichte en voldoende brede doorgang komen tussen Ter Borre en het grote plein, waarbij de trappen over een bepaalde breedte worden vervangen door een aflopend pad.

De kosten van opening van het pastoriepark, van de heraanleg ervan en van deze vernieuwde doorsteek kunnen onmogelijk hoog zijn. Dit moet dus in ieder geval mee opgenomen worden in de huidige plannen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat:

– het schepencollege een gedetailleerd overzicht verschaft van het totaal aantal bovengrondse parkeerplaatsen dat wordt geschrapt in het centrum van Strombeek-Bever n.a.v. de opeenvolgende fases van het Masterplan, minstens op de volgende plaatsen: Sint-Amandsplein, Otto de Mentockplein, Pastorijstraat (wordt een busverbinding), hoek Victor Soensstraat / Verbeytstraat (voorziene hoekgebouw) Gemeenteplein en alle eventuele bijkomende schrappingen;
– het schepencollege de bezwaren die werden ingediend bij het eerste openbaar onderzoek (eind 2016) meeneemt in het tweede onderzoek, zodat de bezwaarindieners hun werk niet moeten overdoen;
– het schepencollege bij de eerste fase meteen ook werk maakt van de openstelling en de heraanleg van de pastorietuin, met inspraak van de bevolking. Daarbij dient ook werk te worden gemaakt van de heraanleg van de doorgang tussen kerk en pastorietuin, die uitnodigend, goed verlicht en voldoende breed moet worden, zodat ook rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens er gebruik van kunnen maken.

Bart Laeremans

Antwoord van schepen Mobiliteit Paul Hermans:

Facebooktwitter