[EA] Inhaalverbod en overdreven snelheid Meerstraat en zeer slechte toestand Beigemsesteenweg

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Het is zeker geen onbekend gegeven dat Humbeek en Beigem een enorme toestroom van sluikverkeer verwerkt. De oorzaak dient niet ver gezocht te worden en het staat vast dat wegens de ingrijpende werken aan de Ring en de ingevoerde kilometerheffingen er nog veel meer sluikverkeer zal bijkomen.

De Meerstraat die begin jaren 60 in betonverharding werd aangelegd was helemaal niet voorzien op wegreuzen die ondertussen meer dan 20 tot 30 ton vervoeren. Deze weg is ondertussen ook al bijna volledig dichtbebouwd. De noodoplossing om in 2009 de betonplaten te verbrijzelen en te bedekken met een laag asfalt was maar een tijdelijke verbetering van het probleem voor de trillingen in de woningen. De exponentiele aangroei van het vrachtverkeer maakt dat deze straat ondertussen volledig is afgeleefd en zeer onveilig is geworden.

De opgelegde snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur wordt wel grotendeels nageleefd tijden aangekondigde of zichtbare snelheidscontroles. De bewoners ervaren het meestal anders en zeker in de vroege ochtenduren wanneer er een verhoogde doortocht van vrachtvervoer is en er dan ook meestal geen controles worden uitgevoerd. Het recent ingevoerd inhaalverbod tijdens het bouwverlof heeft wel een vertragend effect gehad maar door gewenning houden veel automobilisten zich hier niet aan de regels omdat de pakkans toch zeer klein is.

Er is er ook een potentieel veiligheidsprobleem tussen de Rotsartlaan en de Parklaan wegens de beperkte zichtbaarheid in de bocht. Momenteel kunnen wagens reglementair op de weg parkeren maar ze bemoeilijken er wel een vlotte en veilige doorgang bij tegenliggend verkeer. Een doorlopend witte lijn en parkeerverbod tussen beide straten zou er de veiligheid sterk verhogen.

Van de gelegenheid maak ik ook gebruik om de erbarmelijke toestand van de Beigemsesteenweg terug aan te kaarten. Met de start van het nieuwe schooljaar zullen de dagelijkse parkeerproblemen veroorzaakt door ouders die er hun kinderen brengen of ophalen weer opsteken. Ze verhinderen een vlotte doorgang tussen Parklaan, Molenstraat en Gemeentehuisstraat en dit tot groot ongenoegen van bewoners in de omgeving die ook nog hun eens hun opritten geblokkeerd zien, niettegenstaande er voldoende parkeerruimte is in de Parklaan.

Graag had ik van het college antwoord gekregen op volgende vragen:

• Zal er meer gecontroleerd worden op de snelheid en het inhaalverbod ook tijdens de vroege ochtenduren?
• Kunnen er elektronische snelheidsmeters geplaats worden die de autobestuurders opmerkzaam maken van hun snelheid.
• Kan men een parkeerverbod instellen in het bochtig gedeelte tussen de Rotsaertlaan en de Parklaan?
• Waarom werd er geen volledige doorlopende wegmarkering aangebracht over de volledige lengte van de Meerstraat?
• Waarom werd het elektriciteitsnet niet volledig ondergronds gebracht op het vernieuwde gedeelte tussen Parklaan en Hof van Obbergenstraat?
• Kan er een nieuwe laag dolomietverharding worden aangebracht op de voetpaden van de niet vernieuwde delen van de Meerstraat? Nu is het een vuile en onveilige boel.
• Kan men het parkeerverbod en de snelheidsbeperking uitbreiden op de Beigemsesteenweg tussen Parklaan en Gemeentehuisstraat.
• Wat is de planning voor de aanleg van gescheiden rioleringen op de Meerstraat en de Beigemsesteenweg en zal er ook werk gemaakt worden van de aanleg van deftige voet- en fietspaden op beide straten?

Met dank voor de antwoorden,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Reactie van het schepencollege:

Schepen Paul HERMANS krijgt het woord en stelt dat hij het gedeelte qua mobiliteit zal bespreken en dat schepen SELLESLAGH iets zal vertellen over de Beigemsesteenweg.

– Wat betreft het voorstel om een parkeerverbod in te stellen in de Meerstraat is een goed voorstel, maar als men, zoals u voorstelt, een volle witte lijn zou trekken over gans de Meerstraat dan betekent dat iedereen uit alle zijstraten zou moeten rondrijden aangezien men niet over een witte volle lijn mag rijden. Dit kan niet en is onrealistisch.
– In die bocht zijn er wel degelijk aslijnen aangebracht, op sommige plaatsen is dit een volle lijn op andere plaatsen een stippellijn. Als men bijv. vanuit Grimbergen komt en men afslaat naar dat landbouwbedrijf dan moet dit kunnen zonder helemaal rond te rijden via Humbeek om dan terug te komen. Het is onrealistisch om een volle witte lijn over gans de Meerstraat maar ook in die bocht te voorzien.
– Men moet ook min. 3m van de witte lijn parkeren, dan zou men onwettig geparkeerd staan. Ik rij er ook regelmatig voorbij en dit gebeurt zeer uitzonderlijk, dit is niet dramatisch.
– Het vrachtverkeer neemt toe maar niet alleen door toename van de RO maar ook omdat Vilvoorde eenzijdig de Brusselsesteenweg onder het viaduct heeft afgesloten voor vrachtverkeer waardoor Grimbergen nu veel meer vrachtverkeer heeft. Ik heb dit deze week nog verteld aan de fractievoorzitters. Vilvoorde heeft ook eenzijdig beslist om de afrit t.h.v. Neder-Over-Heembeek af te sluiten, de vrachtwagens kunnen dus niet door Vilvoorde en deze rijden via Grimbergen o.a. via de Meerstraat richting Humbeek. Hier kan men weinig aan doen.
De politie heeft een routeplan waarbij er regelmatig snelheidscontroles gebeuren en moest ik hier vragen wie er reeds is geflitst in de Meerstraat, denk ik dat er wel wat handen in de lucht zouden gaan. De politie is hiermee bezig, dit gebeurt wel degelijk. Het recent instellen van het inhaalverbod is een goed initiatief, ik word nu niet meer ingehaald maar ik kan niet zeggen of dit gecontroleerd of beboet wordt. De politie heeft er ook nog geen cijfers van. Qua snelheid wordt zeer periodiek gecontroleerd en worden er vele mensen beboet, vaak zijn het mensen die in de buurt wonen.
– Wat de Beigemsesteenweg betreft werd deze problematiek al regelmatig besproken in de beperkte commissie, ik spreek dan niet over de staat van het wegdek, dit is voor Openbare Werken. In de Beigemsesteenweg is er reeds een parkeerverbod ingesteld tussen de Gemeentehuisstraat en de Molenstraat tussen 7.30 uur en 17 uur. Dit is er niet zomaar gekomen, dit werd besproken met de scholen en kwam er op vraag van de bewoners en de school. Dit werd ingevoerd tijdens deze legislatuur.
– De zone 30 loopt op de Beigemsesteenweg vanaf de Gemeentehuisstraat tot quasi aan de Parklaan, dit is eigenlijk een verlenging van de schoolzone.
– We hebben ook al bekeken om op vraag van bewoners éénrichtingsverkeer in te stellen van in de zijstraten van de Beigemsesteenweg, maar men heeft dit niet kunnen weerhouden, dit was niet realistisch. Een ander voorstel was het instellen van een snelheidsbeperking van 30 km/uur op de Beigemsesteenweg tussen de Daalstraat en de rotonde en dit werd eveneens niet weerhouden omwille van verschillende redenen. Daar staan wel regelmatig auto’s geparkeerd en deze hebben een belemmerend effect. We krijgen erg weinig meldingen dat er daar te snel wordt gereden, wel als dit een omleiding is. Dit is kort samengevat een antwoord op je vragen inzake mobiliteit.

Gemeenteraadslid Yves VERBERCK krijgt het woord en stelt dat in de bocht aan de Kerselaar aan de splitsing Beigemsesteenweg en de Meerstraat mensen zich niet houden aan de snelheid in de bocht en dat mensen gewoon aan de andere kant van de baan rijden. Daar zou het ideaal zijn om een witte lijn te trekken aangezien dit een begeleidend effect heeft naar de mensen toe. Verder werden aan het rondpunt Zijpstraat al onderbroken lijnen getrokken wat zeer goed is maar vooraan is er helemaal niets. Het bord inzake het inhaalverbod stond daar vroeger maar werd verwijderd.

Schepen Paul HERMANS antwoordt dat hij dit gemeld heeft. Gemeenteraadslid Yves VERBERCK verklaart dat er daar ook wagens geparkeerd staan op de voetpaden. Ik moet echt gevaarlijke maneuvers uithalen om daar te kunnen passeren.

Schepen Paul HERMANS vraagt aan raadslid VERBERCK om gewoon een e-mail te sturen met daarin het voorstel om een volle witte lijn te trekken aan de bocht Kerselarendries dan kan dit geagendeerd worden op de beperkte commissie aangezien dat het juiste kanaal is. Daar zit de mobiliteitsambtenaar, de politie en WIEB bij zodat dit vlot kan worden uitgevoerd. Een kort mailtje is voldoende.
Gemeenteraadslid Yves VERBERCK krijgt wederom het woord en meent dat het bord met de snelheidsbeperking in de Beigemsesteenweg veel verder zou moeten beginnen nl. aan de Parklaan want zo komen de mensen met snelheid af en er is daar wel een voetpad en zebrapaden.

Schepen Paul HERMANS vraagt aan raadslid VERBERCK om dit alles kort samen te vatten ev. met een foto bij en per e-mail te bezorgen aan het officieel e-mailadres van het gemeentebestuur ev. met hem in kopie. Dan kan dit besproken worden in de beperkte commissie en dit gaat vlot gaan aangezien er geen achterstand is met het bespreken van voorstellen van burgers of behandelen van klachten. We komen elke maand samen en de uitvoering gaat erg vlot.

Schepen Chris SELLESLAGH krijgt het woord en verklaart dat hij eerst de planning van de rioleringswerken in de Beigemsesteenweg zal overlopen. U herinnert zich misschien dat we een aantal maanden geleden een commissie hebben gehad waarin besproken werd welke projecten in de gemeente aan het lopen waren, hoe werden deze gesubsidieerd enz. Er werd toen ook meegedeeld dat Aquafin nv van zienswijze is veranderd. Vroeger werkte men met een rollend programma, maar Aquafin nv werkt niet meer met dat systeem, dit bestaat nu niet meer. In dat systeem zaten de Meerstraat en de Beigemsesteenweg nu niet meer.
Als men dit wil uitvoeren dan zal de gemeente dit 100% zelf moeten subsidiëren. De technologie die ze nu gebruiken, is dat ze werken uitvoeren waar Aquafin nv denkt dat ze nodig zijn en deze worden dan voor 75% gesubsidieerd. Deze straten zijn dus van de plannen voor een gescheiden riolering gevallen door het nieuwe systeem van Aquafin nv. We zullen deze werken dus opnieuw op de planning moeten krijgen en hiervoor budget voorzien in de begroting. We zijn nog zeker 2 jaar goed in Grimbergen om alles wat openligt, dicht krijgen. Dit moet op een planning kunnen geplaatst worden en budgettair voorzien worden.
Inzake uw tweede vraag: “waarom werd het elektriciteitsnet niet volledig ondergronds gebracht op het vernieuwde gedeelte tussen Parklaan en Hof van Obbergenstraat?” Elektriciteitsnetten worden ondergrond gebracht als:
– men zich bevindt in woongebieden;
– de materialen afgeschreven zijn. Als de luchtlijn nog efficiënt kan werken dan zal men deze niet doorknippen. De dag dat men dit wel doet dan bekijkt men met de collega’s van de watermaatschappij en Infrax of ze dit samen kunnen doen. We kunnen vragen om dit wel al uit te voeren maar dan betalen we 65 euro/m² en nadien ook voor de plaatsing van de palen enz. Dit is dan een investering. Wij wachten tot de zaken afgeschreven zijn en dan investeert Sibelgas hier zelf in. Als er defecten op de lijn zouden zitten dan zal Sibelgas dit zelf doen, maar we gaan niet zomaar de grond openbreken omdat er mensen zijn die niet graag hebben dat de leiding bovengronds ligt of omdat deze wat doorhangen.

Gemeenteraadslid Yves VERBERCK krijgt het woord en zegt dat het gewoon spijtig is dat de boel daar zolang heeft opengelegen en dat men niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de leiding ondergronds te leggen want men had wel de kans hiertoe. Men heeft wel de palen toen vernieuwd. Dit is wel spijtig.

Schepen Chris SELLESLAGH antwoordt dat men dit doet als de ondergrond wordt aangepakt, als er nieuwe riolering wordt gelegd en als de straten worden aangepakt. Men doet niet alleen om een kabel onder de grond te leggen. Ik weet niet wat voor werken er toen zijn uitgevoerd, misschien heeft Proximus er werken gedaan.

Gemeenteraadslid Yves VERBERCK krijgt wederom het woord en stelt dat er in het begin van het jaar in de Kruistraat een groot bord stond waarin een bob-controle werd aangekondigd, dit had een prachtig ontremmend effect. Men moet hier meer gebruik van maken en dit kan een goed idee zijn voor de Meerstraat. Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord en vraagt wanneer de kabels onder de grond worden gelegd of deze ook worden vervangen? Schepen Chris SELLESLAGH antwoordt dat hij dit niet weet en dat deze vraag misschien kan gesteld worden aan de voorzitter van Sibelgas. Schepen Paul HERMANS krijgt tot slot het woord en meldt dat er een project is tezamen met politie waarbij men borden die oplichten, displays zal aankopen om er gebruik van te maken. Men heeft hierover informatie ingewonnen bij andere gemeente. Mensen raken eraan gewend dus het blijkt niet altijd de beste oplossing. De aankoop van een vijftal oplichtende borden op zonne-energie komt in oktober op de gemeenteraad. Men zal op een 10-tal plaatsen mobiele displays plaatsten, deze zijn makkelijk om te plaatsen en demonteren. Dit staat al een tijdje op het programma en de aankoop wordt betaald met politiebudget. De bedoeling is om zulke borden te plaatsen op verschillende verbindingsassen o.a. ook in Meerstraat.

Facebooktwitter