[EA] Restauratie veldkantkapel

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

De Veldkantkapel is gelegen aan de Grote Kerkvoetweg.
Het is de grootste kapel van Grimbergen. Tot 2 jaar geleden gebeurden er nog regelmatig misvieringen in deze kapel.
Zij maakt deel uit van het onroerend erfgoed van Grimbergen. Ze werd gebouwd in 1883 als dankkapel voor een genezing door de familie De Nayer – Leemans ter vervanging en vergroting van de oorspronkelijke dankkapel van de familie Leupaart – Potoms die gebouwd was in 1872 of 1878.
De kapel bevindt zich nu, na al die jaren in erg bouwvallige staat en is niet meer voor het publiek toegankelijk. Ze is dringend aan renovatiewerken toe, vooraleer ze helemaal teloorgaat.
Het verloren gaan van deze kapel moet voorkomen worden omdat zij een belangrijk deel uitmaakt van het Grimbergs patrimonium en de Maalbeekvallei.
Het onbekend eigenaarsstatuut van de kapel blijkt echter een obstakel te zijn voor deze hoogdringende restoratiewerken.
De laatste vermoedelijke eigenaars, de familie Van Alderweselt – De Nayer uit Namen zijn kinderloos overleden in 1947 zonder aangifte van nalatenschap. Er zou ook een akte van schenking bestaan, al dan niet notarieel, op datum van 12/05/1905 tussen de families Van Den Block, Henri – Luypaert Maria en Denayer – Leemans.

Vandaar mijn vraag:

De gemeenteraad stelt voor dat:

– Het Schepencollege de opdracht geeft om te onderzoeken wie de actuele eigenaar is van de grond en het gebouw van de Veldkantkapel.
– Het college zal hiervoor een notaris aanstellen om het eigendomschap vast te stellen. De hieraan verbonden kosten voor dit opzoekwerk zullen gedragen worden door de gemeente.
– Eenmaal is vastgesteld wie de eigenaars zijn, kan onderzocht worden op welke manier deze eigendommen kunnen verenigd worden, bijvoorbeeld door overdracht aan de kerkfabriek, eventueel de gemeente.
– Een dossier kan dan opgestart worden om de restauratiewerken aan te vatten.
– Dit dossier met de nodige spoed te behandelen gezien de hoogdringendheid van deze restauratiewerken.

Met vriendelijke groeten,

Eric Nagels
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Reactie van het schepencollege:

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en repliceert dat men hier al een tijdje mee bezig is en dat het niet lukt om erfgenamen te vinden. Overeenkomstig de kadastrale legger van 1 januari 2017 zijn de eigendomstitels voor de grond en het gebouw in handen van personen die reeds enige tijd overleden zijn en die geen nalatenschap hebben achtergelaten. Bij e-mail van 6 februari 2018 heeft de dienst Patrimoniumdocumentatie gemeld aan de heer Jan Van den Block, dus de persoon op wiens tuin de kapel staat, dat er na het overlijden van desbetreffende perso(o)n(en) geen nalatenschap werd aangegeven.

Bij dezelfde e-mail heeft men aan de heer Van den Block, als rechtstreeks betrokkene, de procedure gemeld dewelke kan/dient gevolgd te worden bij een erfloze nalatenschap. Bij e-mail van 6 februari 2018 heeft de heer Van den Block bij het hypotheekkantoor navraag gedaan naar het bestaan van de schenkingsakte van 12 mei 1905 en stuurde hij het volgende: “Betreft: onderzoek naar het eigendomsstatuut van het perceel kadastraal gekend als 2deafdeling sectie D nr 305 d gelegen langs de grote Kerkvoetweg en de kapel opgericht in 1881 door JB Luypaert – Potoms in 1883 vergroot door Denayer – Leemans . Omwille van het onbekend eigendomsstatuut van voornoemd perceel en gebouw dat op heden in heel slechte staat is, kunnen er geen instandhoudingswerken worden uitgevoerd. De akte van schenking, al dan niet notarieel, op datum van 12/5/1905 , schenking tussen Van den Block Henri – Luypaert Maria en Denayer – Leemans zou een grote hulp betekenen voor de verdere uitklaring. Is het derhalve mogelijk een afschrift of kopie te bezorgen van voornoemde akte van schenking?”

Wellicht tot op heden zonder gevolg. Voorlopig is er derhalve geen enkel bewijs om aan te nemen dat de gemeente hier betrokken partij is, de gemeente kan er momenteel geen aanspraak op maken.

Gemeenteraadslid Eric NAGELS stelt dat de heer Van den Block bereid zou zijn om dit af te staan aan de gemeente, zodat dit gerestaureerd zou worden. Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat dit eerst uitgeklaard moet worden, men moet eerst weten op welke basis dit is gebeurd.

Gemeenteraadslid Eric NAGELS vraagt of de gemeente dit opzoekingswerk niet kan doen zodat de heer Van Den Block dit niet alleen moet doen. Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat men dit heeft geprobeerd, de gemeente kan hier niet bij helpen.

Schepen Trui OLBRECHTS krijgt het woord en verklaart dat zij hier in privésfeer zelf mee bezig is geweest maar dat de gemeente momenteel verder niets kan doen. (Er ontbreekt hier een stuk van de interpellatie aangezien de micro niet aanstond.) Verkrijgende verjaring kan enkel ingeroepen worden als verdedigingsmiddel niet om een eigendom te claimen. Het is lastig maar op dit moment kan met niet zeggen wie er eigenaar van is.

Gemeenteraadslid Eric NAGELS krijgt wederom het woord en stelt dat als men nog 2 jaar wacht, de kapel zal ingevallen zijn.

Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat men als gemeente geen werken kan uitvoeren aan iets dat niet van ons is. Dat kan niet.

Gemeenteraadslid Eric NAGELS krijgt het woord en stelt dat hij daarom de vraag heeft gesteld om te onderzoeken wie de eigenaar is en om een notaris aan te stellen.

Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat men dit heeft gedaan, dit is gebeurd. Men heeft aangeraden aan de heer Van Den Block om het hypotheekkantoor aan te schrijven en hij zal geen antwoord gekregen hebben.

Gemeenteraadslid Eric NAGELS stelt dat het de grootste kapel van Grimbergen is.

Gemeenteraadslid Jean DEWIT vraagt of het niet mogelijk is met een vrijwillige verschijning voor de rechtbank? Hij herinnert zich een ander geval met een gemeente ten zuiden van Brussel en Haviland waarmee men vrijwillig naar de rechtbank is getrokken.

Schepen Trui OLBRECHTS repliceert dat men hier niet van op de hoogte van is.

Gemeenteraadslid Marc VAN GODTSENHOVEN vraagt of onteigening geen oplossing is?

Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat men niet kan onteigenen als men niet weet wie men moet onteigenen. Er moet een brief geschreven worden, maar naar wie?

Gemeenteraadslid Marc VAN GODTSENHOVEN vraagt wie eigenaar wordt van de goederen van een erfloze nalatenschap?

Burgemeester Marleen MERTENS repliceert hierop de staat.

Gemeenteraadslid Marc VAN GODTSENHOVEN stelt dat men de staat ook kan onteigenen en dat men dit in het verleden ook reeds heeft gedaan.

Schepen Trui OLBRECHTS krijgt wederom het woord en verklaart dat er ook een probleem is met de opsplitsing van de eigendom van de grond en het gebouw. Dit behoorde toe aan 2 verschillende personen. De heer Van Den Block kan eigenaar zijn van de kapel maar niet van de grond.

De interpellatie van gemeenteraadslid Eric NAGELS werd niet opgenomen omdat de micro niet aanstond.

Schepen Trui OLBRECHTS stelt dat zij contact heeft opgenomen met het Registratiekantoor en dat zij in Namen is geraakt of zelfs verder maar dat zij het ook niet weten.

Schepen Patrick VERTONGEN krijgt het woord en zegt dat de vraag 6 jaar geleden werd gesteld want hij was toen schepen van Cultuur en schepen OLBRECHTS heeft inderdaad privé opzoekingen gedaan en is tot in Namen geraakt maar daar is het bij gebleven. De heer Van Den Block is hiervan op de hoogte. Het is niet dat dit vandaag ineens uit de lucht valt.

Gemeenteraadslid Eric NAGELS stelt tot slot dat het spijtig zal zijn als er niets gedaan kan worden om de kapel te kunnen restaureren.

Facebooktwitter