[EA] Gevolgen van het zogeheten principieel akkoord voor de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied Beigemveld

Op 1 september besliste de deputatie om een principeel akkoord te geven aan de ontwikkeling van het woonuitbredingsgebied Beigemveld.

Dat is behoorlijk bizar omdat de gemeenteraad van 24 juni beslist heeft om “Het voorstel te verwerpen om voorwaardelijk principieel akkoord te gaan met de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied Beigemveld.”

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zegt hierover het volgende in artikel 5.6.6 §2:

“Buiten de gevallen, vermeld in § 1, en onverminderd de gevallen, toegelaten bij artikel 5.1.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, kan een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van woningen of een verkavelingsvergunning in woonuitbreidingsgebied eerst worden afgeleverd, indien de aanvrager beschikt over een principieel akkoord van de deputatie.
In een principieel akkoord bevestigt de deputatie dat de vooropgestelde ontwikkeling ingepast kan worden in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en desgevallend in andere openbare beleidsdocumenten. De deputatie wint daaromtrent het voorafgaand advies van de gemeenteraad in. Dat advies is bindend in zoverre het negatief is. Indien de gemeenteraad geen advies aflevert binnen een termijn van negentig dagen, ingaande de dag na deze van de betekening van de adviesvraag, kan aan deze adviesverplichting worden voorbijgegaan.”

Het gemeentelijk advies was onmiskenbaar negatief (verwerping). Bijgevolg had de deputatie het advies van de gemeente moeten volgen en had ze haar principieel akkoord nooit mogen verlenen. De beslissing van de deputatie is met andere woorden onwettig.

Gezien deze onwettigheid dient Grimbergen de deputatie te vragen haar standpunt te heroverwegen of moet Grimbergen in beroep gaan tegen de genomen beslissing.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen

– verzoekt het schepencollege om de deputatie te vragen haar beslissing vrijwillig in te trekken;
– draagt, bij gebreke van de tijdige intrekking, het schepencollege op om een beroepsprocedure in te stellen tegen de beslissing van de deputatie
– draagt het schepencollege op om samen met de diensten zelf een plan uit te werken voor de gewenste ruimtelijke ordening van dit gebied.

Bart Laeremans

Behandeling op de gemeenteraad:

De burgemeester bevestigde dat het om een rare situatie gaat: de deputatie beschouwt de verwerping door de gemeenteraad niet als een negatief advies en gaf dus haar akkoord met de snelle ontwikkeling op initiatief van Matexi.

De burgemeester stelde dat er al vier vergaderingen zijn geweest en dat de plannen in gunstige zin zouden evolueren. Het dossier zit nog in een overlegfase (en kunnen dus nog niet worden ingekeken), maar de plannen zullen nadien worden voorgelegd aan een gemeenteraadscommissie.

Voor alle duidelijkheid: Vernieuwing is al lang vragende partij voor de ontwikkeling van dit woongebied, maar dan met respect voor de omgeving en volgens de duidelijke krijtlijnen en de fasering die de gemeente oplegt. De gemeente had dus beter tijdig zelf een initiatief genomen, in plaats van zich de wet te laten stellen door Matexi. De plannen die Matexi in het voorjaar had voorgelegd, werden terecht verworpen door de Gecoro wegens te belastend voor de omgeving.

Facebooktwitter