[EA] De aanpassing van de windnormen voor het vliegverkeer vanuit Zaventem en de nog zwaardere belasting van de Noordrand

Volgens een nota inzake de ‘verduidelijking van de windnormen’ is de federale minister van verkeer, François Bellot, van plan om minder snel af te wijken van het “preferentiële baangebruik” voor vliegverkeer vanuit de luchthaven van Zaventem. Het baangebruik zou pas vanaf zeven knopen veranderen en niet langer vanaf vijf knopen.

Concreet betekent dit dat er nog meer dan vandaag geconcentreerd zal gevlogen worden boven de Noordrand: waar onze streek vandaag reeds 45.000 opstijgende vliegtuigen boven zich heen krijgt, zal dit in de toekomst stijgen naar 47.000. Hierdoor zullen de rustmomenten in de Noordrand nog zeldzamer worden. Ook zou trager worden opgestegen, waardoor minder snel zou worden afgedraaid en steeds dezelfde zones grote overlast zullen hebben van geluidsoverlast en kerosine-uitstoot.

Bovendien verhogen de risico’s op het vlak van veiligheid. Er wordt in het voorstel immers geen rekening gehouden met rukwinden, zodat men soms pas bij 11 of 12 knopen van baangebruik zou veranderen. Opstijgen en landen wordt op die manier gevaarlijker en risicovoller. Het is dus van het grootste belang dat de internationale aanbeveling van 5 knopen wordt gerespecteerd.

De minister gaat met deze nota ook in tegen de Luchthavenakkoorden (zoals bevestigd door de federale ministerraden van 19 december 2008 en 26 februari 2010) en tegen het federaal regeerakkoord, waarin te lezen staat: “Het preferentieel baangebruik en de windnormen die integraal onderdeel van deze akkoorden uitmaken, blijven gehandhaafd en zullen wettelijk verankerd worden in een vliegwet. In dezelfde wet zal de procedure om routewijzigingen door te voeren, worden opgenomen.”

Ten slotte zou minister Bellot ook van plan zijn om de zogeheten Ringroute noordwaarts te verschuiven met de bedoeling de geluidsmeter van Neder-Over-Heembeek te ontwijken. Ook dit zou leiden tot een nog hogere concentratie boven onze streek.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen
– roept de federale politici op om de Luchthavenakkoorden en in het bijzonder het federale regeerakkoord te respecteren, in het bijzonder wat betreft de handhaving van de bestaande windnormen;
– steunt de vijf burgemeesters van de Noordrandgemeenten met hun oproep voor een duurzame oplossing: een stabiel wettelijk kader met een federale vliegwet en een globaal samenwerkingsakkoord over de evenwichtige verdeling van het vliegverkeer;
– vraagt tevens aan de leden van het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering om te blijven ijveren voor een billijke spreiding van de hinder en te waken over de leefbaarheid van onze streek.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

UPDATE:
Deze motie werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.

Facebooktwitter