[EA] Beveiliging en verfraaiing van het bufferbekken op hoek Meerstraat-Parklaan te Beigem

Enkele weken geleden werd de tijdelijke afspanning rond het bufferbekken in de parkzone op de hoek van de Meerstraat en de Parklaan te Beigem weggehaald. Hierdoor ontstaat een zeer onveilige situatie voor wandelaars, fietser en spelende kinderen. Deze troosteloze kale put gelegen op zeer korte afstand van het sportcomplex, woningen, voet -en fietspaden is een onaantrekkelijk en zeer onaangenaam litteken geworden in de omgeving.

Tot op heden is er nog geen noemenswaardige regenval geweest waardoor dit bekken volledig gevuld is geraakt, maar toch stellen we vast dat aangezien er niet overal een oeverversterking werd aangebracht, er op sommige plaatsen reeds delen van de oever zijn weggespoeld.

Putten en waterplassen zijn een aantrekkingspool voor spelende kinderen en het risico bestaat dat dit een speelterrein wordt met al de gekende risico’s.

Het hondentoilet werd niet meer hersteld en geeft nu lang de achterzijde rechtstreeks uit op het bufferbekken. Hierdoor wordt het enkel nog gebruikt om er de hondenpoepzakjes in achter te laten bij gebrek aan een vuilnisbakje.

Ik verwijs terloops ook nog naar het extra agendapunt van collega Bart Laeremans op de zitting van 24/06/2016 betreffende het uittekenen en het voorleggen aan de gemeenteraad van plannen voor de waterbufferbekkens zodat ze ook toegankelijk groengebieden worden in harmonie met de omgeving.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege zou antwoorden op volgende vragen:
• Wordt er voorzien dat deze put wordt omheind, en zo ja, wanneer zal dit dan gebeuren?
• Wat wordt er voorzien tegen de erosie van de oeverwanden die niet werden verstevigd?
• Werden er reeds plannen gemaakt om deze parkzone terug in te richten, en zo ja, worden die dan nog voorgelegd aan de gemeenteraad?
• Wordt de mogelijkheid voorzien om hier enkele banken te plaatsen bij het herinrichten van dit park?
• Wat zal er verder gebeuren met het hondentoilet, kan hier ook een vuilnisbakje voorzien worden?

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Bijlage: foto’s bufferzone Beigem

Het antwoord van de schepen:

Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH krijgt het woord en haalt in zijn antwoord op deze vragen het volgende aan:

• Vooreerst kan gesteld worden dat dit een overstortbekken is en geen normaal bufferbekken. Een overstortbekken is principieel berekend om een T20 regenbui op te vangen. De T20 regenbuien komen theoretisch eens om de 20 jaar voor. Dit wordt als geldende norm aangenomen door de Vlaamse Milieumaatschappij bij het ontwerpen van overstortbekkens.

• Een overstortbekken dient om het regenwater afkomstig van deze T20 regenbuien tijdelijk te stockeren en vervolgens vertraagd af te voeren via het rioleringsstelsel. Het leeglopen is voorzien tijdens maximum één dag, tenzij het natuurlijk dagen aan één stuk hevig blijft regenen, wat normaal niet voorkomt in deze regio. Dit bekken staat derhalve het grootste deel van de tijd leeg en zal ook blijven leegstaan.

• Dit project is nog in uitvoering, dus nog niet opgeleverd, maar bevindt zich weliswaar in een eindfase. De vermelde tekorten werden reeds eerder vastgesteld en een aanzet tot remediëring ervan werd bepaald tijdens de wekelijkse werfvergaderingen.

• Binnenkort zal een wilde plantengroei kunnen waargenomen worden op de bodem van dit bekken. De oevers werden nog voor de winter ingezaaid, het zaad is echter deels niet meer kunnen ontkiemen maar een na-zaaibeurt is gepland.
• Gelijksoortig bekkens werden aangelegd in 2016 in de Potaarde. De oevers zijn actueel nog onvoldoende gestabiliseerd na de aanleg en zijn deels afgeschoven door winterse neerslag. Er wordt verwacht dat de oevers binnenkort zullen begroeid zijn, wat een voldoende versteviging zal bieden aan de oevers. Nadien zullen deze oevers periodiek gemaaid worden evenals de bodem van het bekken. De aannemer heeft voorzien om de oeverafschuivingen te verhelpen.

• Het inrichten van de omgeving van het bekken was niet voorzien in dit investeringsproject. Noch was voorzien dat het gebouwde overstortbekken zou omheind worden.

• Wat het hondentoilet betreft, dit werd besproken in het schepencollege en dit zal hersteld worden, maar we ontvangen hier ook klachten over dat er ook ander vuil in wordt weggegooid. Het zal evenwel hersteld worden. Vermoedelijk zal bij de oplevering van de werken alles in orde zijn.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en stelt dat, als er maar zelden water in staat, men dan iets fraais van het overstortbekken moet maken, zodat dit deel kan uitmaken van de parkzone. Hij vindt dat er dan een ontwerper voor aangesteld moet worden, want, zoals het nu is, is het een modderpoel die problemen zal aantrekken. Hij meent dat mensen erin kunnen vallen en zich bevuilen, dat het zal beesten aantrekken enz. Hij stelt dat het er zeer triestig bij ligt.

Schepen Chris SELLESLAGH repliceert hierop als volgt:

• Er werd een ontwerper aangesteld, die zei dat er een ruim van bijna 1.000m³ moest voorzien worden die er zo moet uitzien. Dit zijn richtlijnen die men vanuit de VMM moest volgen. Als dit later problemen zou opleveren dan moet men een oplossing vinden. Vandaag oogt het slecht maar dit moet nog gelijk getrokken worden en ook de verzakking te herstellen. Er is opnieuw ook gras ingezaaid.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS stelt dat gewoon gras inzaaien erg triestig is en dat men bijv. ook waterbestendige planten kan plaatsen om er iets fraai van te maken. Het is nu een minwaarde i.p.v. een meerwaarde.

Schepen Chris SELLESLAGH antwoordt dat de specialisten gezegd hebben dat men dit zo moest uitvoeren. Ik ben geen specialist.

Facebooktwitter