[EA] Aanpak creatie van twee overstromingsbekkens in parkgebied

Binnen afzienbare tijd starten zowel in Beigem als in Grimbergen-centrum de werken voor de aanleg van bijkomende overstromingsbekkens. In beide gevallen moeten daarvoor heel wat bomen en struiken sneuvelen. Het gaat om twee opmerkelijke plaatsen, die daardoor hun groene karakter deels dreigen te verliezen.

In Beigem gaat het om de parkzone op de hoek van de Meerstraat en de Parklaan. De creatie van dit bufferbekken is noodzakelijk om overstromingen in lager gelegen gebieden (Beigemsesteenweg) te voorkomen.

In Grimbergen gaat het om de zeer uitgebreide groenzone tussen het onlangs aangelegde parkje aan de Wolvertemsesteenweg (tegenover de abdijmuur) en de Maalbeek. De aanleg van een bufferbekken op deze plaats is noodzakelijk en werd overigens door de gemeenteraad goedgekeurd in het kader van de grote wegeniswerken. Dit uitgestrekte gebied is vandaag dichtbegroeid met bomen en struiken en zal in belangrijke mate worden afgegraven.

Het gaat op geen van beide plaatsen om betonnen kuipen, wel om natuurlijke overstromings-gebieden waar het water kan infiltreren.

Toch dreigt deze aanleg in beide gevallen te resulteren in grote kale zones. Op de plannen is de aanleg van de bekkens te zien alsook het voornemen om intensief te rooien. We zien evenwel geen plannen voor een doordachte heraanleg van deze groenzone. Het is evenmin duidelijk of deze grote bekkens zullen omheind worden dan wel of ze een harmonisch geheel zullen vormen met de omgeving, zodat ze bij normaal weer toegankelijk blijven.

Aan de Wolvertemsesteenweg is het wenselijk dat het gebied wordt geïntegreerd in de parkzone en dat er bijvoorbeeld in kan gewandeld worden, eventueel met een knuppelpad en een brugje over de gracht. Er dienen op een verantwoorde manier bomen en struiken te worden aangeplant die bestand zijn tegen een tijdelijke overstroming.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen

– draagt het college van burgemeester en schepenen op om in samenwerking met een landschapsarchitect plannen uit te tekenen voor beide zones zodat toegankelijke groengebieden worden gecreëerd die in harmonie zijn met de omgeving;

– vraagt het college deze plannen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Bart Laeremans

Samengevat antwoord van het college:

– een groot deel van de bomen zal inderdaad gerooid worden
– de herinrichting zal gebeuren in samenspraak met regionaal landschap groene corridor, waardoor de omgeving zoveel mogelijk zal hersteld worden
– het domein zal niet omheind worden en dus opengesteld worden voor het publiek
– in Beigem zullen geen bomen sneuvelen en krijgen we een relatief klein bufferbekken

Facebooktwitter