Verslag wijkvergadering Parking C en voetbalstadion

Ik woonde zoals beloofd gisteren de wijkvergadering bij. Deze verliep heel geanimeerd en voorspelbaar. Er was veel volk, ik schat een 80/100-tal mensen (veel tweetaligen) en velen van hen kwamen tussen. Ik geef hieronder het verloop en som de vragen van de buurtbewoners op. Ik vermoed dat Ring-tv daar was dus mogelijk vandaag reportage.

Besluit: ik kwam niemand tegen die positief was. De mensen vonden dat de gemeente doet alsof ze onmachtig is “wij zijn niet bevoegd-het gebeurt hierboven”. Heb achteraf nog met sommigen een praatje geslagen. Tevens was er ongenoegen dat er niet genoeg ruchtbaarheid was gegeven aan de bewoners dat de vergadering plaatsvond.

Achteraf heb ik met Marleen gesproken; er zou gebust zijn in Bever en de Boechoutlaan en de gemeenteraadsleden hebben een uitnodiging ontvangen. Lijkt mij logisch maar iemand zei mij dat de gevolgen wel degelijk ook voelbaar zijn in Strombeek (als zal worden afgesloten in een perimeter bv. zal het verkeer meer en meer in Strombeek zelf komen te staan (zie verder)).

Melding op de website is niet voldoende. Ik dacht eraan om zulke dingen kenbaar te maken via zo een groot aankondigingsbord (dat dacht ik toch in het budget voorzien was ?). Mensen die op de hoogte willen gehouden worden en de petitie willen ondertekenen tegen het stadion kunnen gaan naar www.stadionparkingc.be Van de gemeenteraad waren daar: Gerlant, Elke Wouters, Windelen, Steven, Dr. Donneux, ikzelf en schepen Hermans, Boelens en burgemeester.

Inleiding door burgemeester

Overzicht van antecedenten; motie’s van de gemeenteraad. Ze stelt uitdrukkelijk dat er nu nog niet veel te zeggen valt en dat er van het voetbalstadion zelf maar sprake is van mei dit jaar. De nationale voetbalbond moet tegen eind oktober 2013 (deze maand dus) een economische haalbaarheidsstudie maken en zij wenst af te wachten wat erin staat. Dan zal gekeken worden of een werkgroep van bewoners, platform, moet worden opgericht en of er verder kan vergaderd worden. Tot nu toe 1 vergadering geweest over aspect “ordehandhaving” maar is een moeilijke kwestie wegens bevoegdheidsverdeling en commando.

Slidepresentatie door William Claeys, stedebouwkundig ambtenaar

Laat beeld zien van het gebied en duidt een bufferzone aan dat eigendom is van het Gewest.

GRS: gaat over VISIE – definitieve vaststelling GR op 23.09.2010 (mix woningen, voorzieningen – behouden bedrijventerreinen – opstart project)
VSGB: Vlaams Strategisch gebied rond Brussel – vastgesteld op 16.12.2011. Bepaalt voorwaarden. Sluit uit: wanneer een project door schaal en ruimtelijke impact niet verenigbaar is met omgeving. Voorziet ook dat bestaande verkeerscapaciteit behouden moet blijven.

Aanvankelijk sprake van NEO-project, waarin voorzien was dat het huidige voetbalstadion behouden bleef. Recent is dus het nieuwe voetbalstadion ter sprake gekomen. Dan intentieverklaring in september 2013 van Peeters en tegen eind oktober wordt haalbaarheidsstudie Voetbalbond verwacht. Verwezen wordt naar inzagerecht voorzien in onze meest recente motie.

Wil tot opstart overlegplatform ikv betrokkenheid gemeente.

Vragen en opmerkingen

1. Is de gemeente VOOR of TEGEN het voetbalstadion ? Burgemeester kan alleen verwijzen naar de motie. Mensen zijn ontevreden.

2. Waarom heeft gemeente geen GRUP opgesteld om eigen voorschriften op te leggen. Burgemeester antwoordt dat die reeds staan in het VSGB en dat een GRUP 2 jaren zou vergen. Mensen zijn alweer ontevreden met dit antwoord.

3. Wat betekent “draagkracht” in de motie ? Burgemeester: metingen moeten gebeuren. Wie doet deze metingen ? Claeys: wordt onderzocht in het MER (milieu-effectenrapport).

4. Haalbaarheidsstudie van de Voetbalbond: is toch duidelijk wat de uitkomst daarvan gaat zijn !

5. Quid met harmonisatie andere projecten U-PLACE, Under The Sky: heeft de gemeente daar zicht op ? Burgemeester: nee, bv. U-Place is privaat.

6. Er wordt gewezen op inconsistente uitspraak van Peeters: intentieverklaring er zal niet aan het GRUP geraakt worden.

7. Veel ongenoegen wordt geuit over het casino – welke mensen gaat men nog aantrekken ?

8. Er lijkt alleen onmacht van de gemeente uit te gaan ! Burgemeester: wij moeten afwachten wanneer het aan ons is in de procedure. Iemand stelt dus dat het helemaal geen zin heeft dat we nu samenkomen.

9. Mijn opmerking: gemeente moet meer druk zetten in het dossier. En bijvoorbeeld zelf contact opnemen met de voetbalbond nu ivm haalbaarheidsstudie. Burgemeester zegt dat opsturen van de motie het enigste is wat ze kan doen.

10. Opmerking Boelens: parkeerplaatsen zouden behouden blijven en hij geeft het woord over aan Paul Hermans. Er zal worden onderzocht of er bewonersparkeren komt, enkel doorgaand verkeer enz.

11. Iemand had iets gehoord van onteigeningen. Burgemeester weet hier niets over. Een dame (Limburgse) klaagt dat zij een aanslag (ik denk onroerende voorheffing) moet betalen van 2.500 EURO en in Treft is dit veel minder. Cleays duidt aan dat zij inderdaad op een specifiek stukje woont waar er potentieel een meerwaarde is. Mensen reageren verontwaardigd.

12. Zelfs in de Villegas worden parkeerproblemen gevoeld bij grote manifestaties.

13. Fierens stelt dat mandaat van de mensen wordt gegeven aan de gemeente dat er GEEN voetbalveld mag komen. Burgemeester: ik noteer dit.

Burgemeester stelt ook dat nergens in de voorschriften het aantal verdiepingen is bepaald. Iemand stelt voor Peeters uit te nodigen. Met Wemmel heeft de gemeente enkel overleg gepleegd over afwatering.

Besluit burgemeester: als resultaat haalbaarheidsstudie duidelijk is eind oktober dan zal bekeken worden of een overlegplatfom zal geïnstalleerd worden.

Iemand haalt de vraag naar een referendum aan. De burgemeester weet er niets van.

Officieel verslag van de vergadering zal op de website van de gemeente verschijnen.

Karlijne Van Bree

Facebooktwitter