Verkeersproblematiek in de Klauwaertslaan in Strombeek-Bever

Schriftelijke vraag. Betreft: verkeersproblematiek in de Klauwaertslaan in Strombeek-Bever

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Graag had ik verwezen naar een schriftelijke vraag die ik eerder stelde op 24 februari 2012 aangaande de verkeersproblematiek in de Klauwaertslaan in Strombeek-Bever (zie bijlage onderaan).

Vanwege het gemeentebestuur bekwam ik op 5 april 2012 een antwoord waarin stond vermeld dat deze problematiek werd besproken tijdens een vergadering van de bevoegde commissie en dat deze commissie gunstig advies gaf voor het aanbrengen van parkeervakken. Het ontwerp voor belijning zou reeds opgemaakt en toegevoegd zijn geworden aan het lastenboek “wegmarkeringen”.

Buurtbewoners delen mij echter mede dat tot op heden deze wegmarkeringen nog niet werden aangebracht. Ik wens er op te wijzen dat de problematiek verder blijft aanslepen en dat recent bv. de vuilniswagen problemen had om bepaalde plaatsen aan te doen.

Mag ik u verzoeken mij mee te delen wat de stand van het dossier is. Ik zou willen aandringen op een dringende voortgang ter uitvoering van de plannen.

Buurtbewoners delen mij mee zelf al contact genomen te hebben met de bevoegde verkeersdienst om de stand van het dossier te kennen. Deze mensen stellen voor dat zij worden gecontacteerd om eventueel te overleggen over het juist aanbrengen van de markeringen. Indien dit een gebruikelijke gang van zaken zou zijn, dan wens ik dus op deze bereidwilligheid te wijzen.

Kan mij worden meegedeeld wanneer uitvoering zou kunnen plaatsvinden ?

Bij voorbaat dank voor een antwoord op mijn verzoek.

Hoogachtend,

Karlijne VAN BREE, IJsvogellaan 9, 1850 Grimbergen , 0474/93.12.19,Karlijnevanbree@hotmail.com

BIJLAGE:

Aan de Burgemeester en het College van burgemeester en schepenen

Betreft: schriftelijke vraag in verband met de verkeersproblematiek in de Klauwaartslaan in Strombeek-Bever

Mevrouw de Burgemeester,

Ik werd ervan op de hoogte gesteld dat er zich reeds jaren problemen voordoen met fout-parkerende auto’s in de Klauwaartslaan in Strombeek-Bever, meer bepaald ter hoogte van de huisnummers 32, 41, 43 en 45.

Auto’s staan geparkeerd op het trottoir en op het middenpleintje waar geen grondmarkeringen zijn voorzien.

Zoals op veel plaatsen in Strombeek is er ook daar een groot tekort aan parkeerplaatsen. Dit neemt niet weg dat het een parkeerder zomaar toegestaan zou zijn zijn auto op een trottoir te parkeren.

De geparkeerde auto’s belemmeren ook vaak een vlotte doorgang naar de garage’s van de appartementsblokken, waardoor het mij aangewezen lijkt toch enige orde te scheppen over waar eigenlijk geparkeerd mag worden zonder een verkeersinbreuk te plegen. Het spreekt voor zich dat bv. markeringen zo zouden kunnen worden geplaatst dat er een optimaal aantal auto’s kan parkeren, maar dat de doorgangen niet belemmerd worden.

De problematiek werd enige jaren geleden reeds kenbaar gemaakt aan de politie welke antwoordde dat de voorstellen met betrekking tot het aanleggen van een parkeereiland en het afbakenen van parkeerstroken ter bespreking zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde commissie.

Graag had ik vernomen of er controles worden uitgevoerd in de Klauwaartslaan op fout-parkeren en of er mogelijk al boetes desbetreffend werden uitgeschreven in het afgelopen jaar. Tevens vernam ik graag of de voorstellen zoals hierboven uiteengezet ook effectief voor de bevoegde commissie zijn gekomen en in bevestigend geval wat er besloten werd.

Met oprechte groeten,

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het college:

klauwaertslaan

Facebooktwitter