Verkeer Poddegemstraat

Schriftelijke vraag. Betreft: Verkeer Poddegemstraat

Geachte Burgemeester,

Inwoners uit de Poddegemstraat klagen over de grote verkeersoverlast in hun straat: er wordt veel te snel gereden, o.a. maar niet uitsluitend door de bussen van De Lijn. De chauffeurs schrikken er zelfs niet voor terug om op het voetpad te rijden.

Werden er in het recente verleden snelheidsmetingen gehouden in deze straat? Zo ja, wat was het resultaat?

Is het mogelijk om een inititatief te nemen dat de effectieve snelheid in de straat omlaag haalt? Bijvoorbeeld via het plaatsen van een oplichtend bord, dat de hardrijders waarchuwt bij overdreven snelheid?

Met dank voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

212448

Wederantwoord van Bart Laeremans:

Verzonden: zondag 20 oktober 2013 23:25
Aan: gemeentebestuur@grimbergen. be (gemeentebestuur@grimbergen.be)
Onderwerp: Verkeersproblematiek Poddegemstraat

Geachte Burgemeester,

In antwoord op mijn schrijven van 1 mei jl. antwoordde u op 13 mei dat er zich wel degelijk een probleem stelt in de Poddegemstraat wat betreft chauffeurs die over het voetpad rijden.

Door de beperkte verkeerscommissie werd gesuggereerd om het weggedeelte tussen café ‘In de Veldkant’ en Hoeveland verder te onderzoeken, met het oog op maatregelen.

Intussen vernam ik dat de situatie in de betrokken straat niet verbeterd is, wel integendeel. Er wordt nog steeds veel te hard gereden en veel te veel chauffeurs rijden nog altijd over het voetpad.

Kan u meedelen wat het gevolg was van het onderzoek dat was aangekondigd op 13 mei, meerbepaald voor het stuk tussen Hoeveland en café Veldkant?

Tot welke maatregelen werd er intussen besloten?

Welke initiatieven worden er genomen inzake de snelheid? Werd er indeze straat al een lichtgevende snelheidsindicator geplaatst?

Zo ja, wat waren de resultaten? Zo neen, kan de plaatsing overwogen worden?

Welke andere maatregelen worden voorzien?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Facebooktwitter