[PM] Verdwijnt laatste bos van Strombeek?

Er werd bij het gemeentebestuur van Grimbergen een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend voor een gebied van ruim 50 are aan de Oude Mechelsestraat en het Dorekesveld in Strombeek-Bever. Op zich lijkt dit een normale aanvraag omdat dit gebied in de woonzone ligt. Toch zou een goedkeuring van deze verkaveling om verscheidene redenen zeer pijnlijk en zelfs onbegrijpelijk zijn.

Het betrokken terrein is vandaag immers volledig bebost. Het gaat om het laatste restant aan bos in de omgeving van de Strombeekse woonkern. Dit bos maakt bovendien deel uit van een groene bufferzone tussen de Strombeekse woonkern en de Ring. Eind 2011 besloot de Vlaamse regering deze buffer te verlengen via de omvorming van het naburige akkerland tot bosgebied. Het zou vanuit ruimtelijk oogpunt volkomen absurd zijn dat het kerngebied van dit bos zou worden omgehakt, net nu men beslist heeft om de bestaande groene buffer te versterken en extra bos aan te planten.

Het bestaande bos fungeert vandaag bovendien als een belangrijke geluidsbuffer voor een groot gedeelte van Strombeek. Gezien de nabijheid van de Ring en de geplande verbreding van deze Ring, is het van het grootste belang voor de leefbaarheid van de Strombeekse woonwijken dat deze natuurlijke groene buffer onaangetast blijft.

Het gaat bovendien om een ecologisch en landschappelijk waardevolle bosstrook met mooie oude bomen. We kunnen ons niet voorstellen dat het gemeentebestuur dit bos zomaar zou prijsgeven.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Hieronder vindt u een foto van het bos en het bezwaarschrift dat we hebben ingediend. Er werd woensdag een petitie ingediend met 50 handtekeningen van en door inwoners uit de onmiddellijke buurt.

BosOudeMechelse

Bezwaarschrift verkaveling Oude Mechelsestraat

Geachte Burgemeester, geachte schepenen,

We hebben kennis genomen van de plannen om een bosperceel van 51 are in het groene buffergebied van de Oude Mechelsestraat volledig te ontbossen en te verkavelen voor woningen.

Hoewel dit bos gelegen is in de woonzone, kunnen hiertegen toch heel wat stevige argumenten worden opgeworpen. Ik vraag derhalve via deze weg aan het schepencollege om deze verkavelingsaanvraag te verwerpen.

Dit bos maakt deel uit van een groene bufferzone die start bij het bosperceel rond het kasteeltje van huisnummer 165 (vandaag een advocatenkantoor) en via het kerkhof doorloopt tot aan de Ring. Voorbij het betrokken perceel richting Grimbergen ligt akkerland dat door de Vlaamse regering bij de opmaak van het GRUP ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’ werd ingekleurd als bosgebied. Het zou vanuit ruimtelijk oogpunt onbegrijpelijk zijn dat het kerngebied van dit bos zou worden omgehakt, net nu men beslist heeft om de bestaande groene buffer te versterken en extra bos aan te planten.

Het bestaande bos fungeert vandaag als een belangrijke geluidsbuffer voor een groot gedeelte van Strombeek. Gezien de nabijheid van de Ring en de geplande verbreding ervan, is het van het grootste belang voor de leefbaarheid van de Strombeekse woonwijken dat deze natuurlijke groene buffer onaangetast blijft.

Dit bosgebied is zowat het laatste restant aan bos waarover Strombeek vandaag beschikt (met uitzondering van Bever). Strombeek is vandaag reeds heel erg verstedelijkt. Een goede ruimtelijke ordening vereist dat de nieuwe woonprojecten in eerste instantie worden voorzien in het centrum van Strombeek (Rodepoortstraat, Kloosterstraat,…) en dus niet in de groene rand ervan.

Het gaat bovendien om een ecologisch en landschappelijk waardevolle bosstrook met mooie oude bomen. Wanneer men op termijn het akkerland zou omvormen tot bos, is het van belang dat men daarbij kan vertrekken van de bestaande bebossing. Deze bijkomende bebossing is overigens een langetermijnproject en is vandaag nog absoluut niet verworven. Juist daarom is het van belang om zeker het bestaande bos te behouden.

Ik nam hierover contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos van Vlaams-Brabant. De verantwoordelijke die ik aan de lijn had, mevrouw Tania Coosemans, stelde dat de Vlaamse regering een opheffing van het rooiverbod moet verlenen vooraleer er kan ontbost worden. Soms wordt zoiets al aangevraagd door de eigenaar vóór de bouw- of verkavelingsaanvraag, soms nadien. Wellicht wacht de betrokken eigenaar met deze aanvraag tot er een verkavelingsvergunning zou verleend worden.

Ik zou het schepencollege met aandrang willen verzoeken om minister Schauvliege hierover meteen aan te schrijven en haar uitdrukkelijk te verzoeken om geen opheffing van het rooiverbod te willen uitvaardigen. Indien er een schadevergoeding wordt gevraagd, lijkt het me niet meer dan normaal dat de Vlaamse overheid een inspanning zou doen in dit dossier. De meest logische oplossing zou zijn dat het bos op termijn wordt ingelijfd bij het publiek domein.

Ik verzoek u tenslotte om de ecologisch waarde van dit bos- en buffergebied verder te laten onderzoeken. Zowel onze milieudienst als de gemeentelijke milieuraad moeten hierbij betrokken worden.

Met dank voor nuttig gevolg en hoogachtend,

Bart Laeremans
Gemeenteraadslid

Verslag RingTV: “Verdwijnt laatste bos van Strombeek-Bever?”

Bart-RingTv-Bosje

Artikel HLN: Bos weg naast plek waar nieuw bos moet komen

In Strombeek-Bever is protest omdat een bos langs de Brusselse ring mogelijk plaats moet maken voor 14 woningen. Opvallend is dat de akkervelden ernaast dan wel weer omgetoverd moeten worden in een bosgebied. De gemeente wil dat het bestaande bos blijft en uitgebreid wordt.

Momenteel vormt een bos van ruim 50 are een buffer tussen de Brusselse ring en de woonzones van Strombeek-Bever. Drie jaar geleden besloot de Vlaamse regering die buffer te verlengen door het naburige akkerland om te vormen tot bosgebied. Met andere woorden: het bos zou fiks uitgebreid worden. Maar nu er aan de ene kant een uitbreiding komt, dreigt het bestaande bos plots te moeten verdwijnen. Zo ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een aanvraag voor een verkavelingsvergunning voor veertien woningen in het bestaande bos. Daardoor zou het beboste perceel van 50 are moeten verdwijnen, net wanneer de aangrenzende akkervelden in bos omgevormd worden. Van een uitbreiding zou daardoor dus geen sprake meer zijn.

“Dit is geheel absurd”, zegt Bart Laeremans, de fractievoorzitter van oppositiepartij Vernieuwing. “Op het eerste gezicht mag er dan wel niets mis zijn met de aanvraag voor een verkavelingsvergunning aangezien het bos in woonzone ligt, toch zou een goedkeuring zeer pijnlijk en zelfs onbegrijpelijk zijn. Gezien de nabijheid van de Brusselse ring en de geplande verbreding van de snelweg, is het van het grootste belang voor de leefbaarheid van de Strombeekse woonwijken dat deze natuurlijke groene buffer onaangetast blijft. Bovendien is het het laatste bos in Strombeek.”

Ook het gemeentebestuur van Grimbergen is bezorgd over de plannen. “Dat de akkervelden drie jaar geleden in het VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, red.) opgenomen werden als bosgebied, maar het huidige bos woonzone bleef, is onlogisch”, zegt Eddie Boelens (Groen), schepen van Leefmilieu.

Woonzone
“We hebben nu dan ook een brief gestuurd naar Stedenbouw Brussel met de vraag of het bestaande bos kan opgenomen worden in het bosgebied dat door het VSGB vastgelegd werd. Voorts kunnen we de verkaveling als gemeente jammer genoeg niet rechtstreeks tegenhouden. We kunnen alleen een negatief advies overmaken aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en dat zullen we bijgevolg ook doen. Belangrijk daarbij is dat we ook met gegronde argumenten op de proppen komen. Dat het gebied een bufferzone is en daardoor behouden moet blijven, lijkt ons al een grondig argument. Maar dat het gebied in woonzone ligt, speelt niet echt in ons voordeel. Als schepen is het heel frustrerend dat we weinig kunnen doen in dit dossier.”

Ondertussen ondertekenden reeds 50 buurtbewoners een petitie tegen de komst van de verkaveling. Wanneer er meer duidelijk zal zijn of de verkaveling er al dan niet zal komen, is nog niet duidelijk.

Facebooktwitter