Reactie op de voorstellen voor het Masterplan – 12 juli 2012

Lijst Vernieuwing stelt vast dat slechts in heel beperkte mate werd rekening gehouden met het uitgebreide advies van Bart Laeremans van juni 2011 in het kader van de opmaak van het Masterplan. Op heel wat vlakken gaan de nieuwe plannen lijnrecht in tegen dat advies.

Onze belangrijkste kritiek is dat het ontwerp veel te stedelijk is voor Strombeek-Bever én bovendien onrealistisch duur. Men heeft een bureau onder de arm genomen dat zich op de kaart wil zetten met een spraakmakend en haast megalomaan stadsproject, maar dat duidelijk te weinig kennis en begrip heeft voor het aparte, voorstedelijke karakter van Strombeek-Bever.

Elementen die overeenkomen met ons advies:

-nieuw bibliotheekgebouw los van het Cultuurcentrum en op de hoek van de Soensstraat en de Wemmelsestraat;
-overbrenging van ateliers naar het Cultuurcentrum;
-ondergrondse parking onder het Gemeenteplein;
-verplaatsing van de sporthal/evenementenzaal naar de Kloosterweide, achter de school.

Elementen die regelrecht ingaan tegen ons advies:

– voor de meeste nieuwe woonprojecten wordt (luxueuze) hoogbouw en collectieve bebouwing voorzien in plaats van eengezinswoningen; op deze manier trekt men geen jonge, Nederlandstalige gezinnen aan, wel inwijkelingen uit de stad;
– het nieuwe OCMW-gebouw wordt op de Kloosterweide gepland, naast de sporthal, terwijl er voldoende plaats is nabij het Cultuurcentrum;
– voor het overige wordt de Kloosterweide in belangrijke mate volgebouwd met woningen en appartementen, terwijl deze omgeving beter zou dienen voor de nieuwe gemeenteschool;
– voor de school ’t Villegastje wordt een renovatie voorzien op dezelfde plaats, terwijl nagenoeg iedereen het erover eens is dat de bestaande locatie te klein is en te weinig uitbreidingsmogelijkheden biedt;
– mondeling werd gezegd dat er bewoning zou kunnen komen in het groene buffergebied aan de Acacialaan-Jan Mulststraat, terwijl deze omgeving beter zou worden ingericht als parkzone en speelruimte voor de jeugd. De problematiek van de hangjongeren zou – dixit het gemeentebestuur – op een constructieve wijze kunnen opgelost worden door ruimte en activiteiten voor deze jongeren te creëren. Het lijkt ons dan ook voor de hand liggend dat er bij het realiseren van het Masterplan rekening gehouden wordt met de noden van de jongeren en dat niet het laatste stripje groen van Strombeek wordt volgebouwd.

Analyse per onderdeel

1. Cultuurcentrum: zeer forse uitbreiding van 5.400 m² naar 9.800m² (bijna verdubbeling), terwijl door het college ‘slechts’ 8.600 m² was gevraagd.

Het resultaat is een mastodontisch gebouw, nog veel imposanter dan het huidige, met slechts enkele plukjes groen; waardoor de verstening van Strombeek nog versterkt wordt. Men gaat hier helemaal de verkeerde weg op. De geraamde extra behoeften (ateliers, volwassenenonderwijs, academie) zijn veel te hoog en hoeven niet allemaal geconcentreerd te worden in het Cultuurcentrum. Zo kan het talenonderwijs deels op de onderwijscampus van het klooster blijven. Ook de academie kan in de bestaande lokalen blijven, aangevuld met een nieuwbouw achteraan op de parking tussen de bestaande lokalen en het Cultuurcentrum. De ateliers kunnen in belangrijke mate ondergebracht worden in de ruimte die nu dienst doet als bibliotheek. Een beperkte uitbreiding en modernisering van het Cultuurcentrum en van de schouwburg zijn voor ons wel bespreekbaar.

Essentieel blijft voor ons de betaalbaarheid. De voorliggende plannen lijken (ook op termijn) onrealistisch duur, gezien de krappe budgettaire situatie van onze gemeente en de vele andere prioriteiten (woonbeleid, onderwijs, rioleringsnetwerk…)

2. Een verhuis van het OCMW-gebouw naar de achterkant van de school vinden wij zeker niet gewenst. Wij zijn van oordeel dat de omgeving van het Cultuurcentrum het kloppend hart moet zijn van de publieke, gemeentelijke activiteiten in Strombeek-Bever en dat de Kloosterweide een onderwijs- en ontspanningscampus moet vormen. Een OCMW-gebouw hoort in dat binnengebied niet thuis.

3. Bibliotheek: de locatie voor het nieuwe bibliotheekgebouw komt overeen met hetgeen wij voorstelden en is dus aanvaardbaar De invulling van dit gebouw is onvoldoende duidelijk. De ruimte is voldoende groot voor een bibliotheek op de gelijkvloerse en de kelderverdieping. Op de bovenverdiepingen zou ruimte moeten voorzien zijn voor bijvoorbeeld serviceflats. Ook daarom is het wenselijk dat het OCMW-gebouw in de buurt blijft.

4. Omgeving Cultuurcentrum: het losknippen van het Cultuurcentrum van zijn omgeving vinden wij verkeerd en dit vooral om verkeerstechnische redenen. Een nieuwe straat vanuit de Wemmelsestraat richting Lakense zou extra (sluik)verkeer aantrekken. Het nieuwe kruispunt met de Jetsestraat zou onoverzichtelijk en uiterst gevaarlijk zijn. Wij pleiten voor een handhaving van de bestaande situatie, met een verkeersluw (zone 30) centrum. Een verkeersvrij Gemeenteplein/Soensstraat/Sint-Amandsplein is niet realistisch en zou dodelijk zijn voor de bestaande en nieuwe winkels nabij het plein. Strombeek is gewoon te klein voor zo’n (groot)stedelijke winkelwandelruimte.

De plannen van de voormalige urbanist van de gemeente (architect Van Campenhout) waren veel realistischer: een heraanleg van het gemeenteplein, met een ‘voorplein’ dat paalt aan het Cultuurcentrum en een asverschuiving, zodat er niet langer een rechte verbinding is tussen de de Nieuwelaan en de Soensstraat. Tegelijk werd de verbinding Verbeytstraat-Soensstraat doorgeknipt. Dit voorstel zou alvast voor een ferme vertraging van het verkeer zorgen en ongewenst sluikverkeer weghouden. Via een beperkte doorgang en bovengronds kort parkeren zouden de winkels van het Gemeenteplein wel bereikbaar blijven.

5. Een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein is meer dan noodzakelijk met het oog op het overleven van het Cultuurcentrum. Onder meer om deze parking rendabel te maken, zou het OCMW best zijn huidige stek behouden, zoals voorzien was in het plan van de voormalige urbanist. Zeer opmerkelijk is dat deze ondergrondse parking slechts plaats zou bieden aan 80 wagens, terwijl men het Cultuurcentrum wil uitbreiden en DRIE bestaande parkings wil wegnemen (Gemeenteplein, ruimte tussen CC en academie en parking aan het frituur).

Wij pleiten daarom voor een grote parking voor 200 wagens. Een tweede ondergrondse parking onder het Sint-Amandsplein sluiten we op langere termijn niet uit, maar daarvoor moet een nieuwe behoeftenraming gebeuren na de evaluatie van de parking onder het Gemeenteplein. Een uitbreiding van de parochietuin tot een stadsparkje is na de realisatie van een tweede ondergrondse parking zeker te overwegen, maar hoe dan ook is dat slechts verre toekomstmuziek.

Voor Cultuurcentrum, OCMW en omgeving strookt onze visie in grote mate met de plannen die het architectenbureau Van Campenhout reeds uittekende. Deze plannen houden een veel realistischer benadering in dan de plannen van het nieuw aangeduide studiebureau.

6. Kloosterweide: lijst Vernieuwing zou het zeer sterk betreuren dat de ruimte van de Kloosterweide niet beter benut wordt om de Strombeekse scholengemeenschap te concentreren op één plaats, met tussen beide scholen een multifunctionele sporthal / evenementenzaal die door beide scholen kan gebruikt worden.

De voorgestelde gigantische, driehoekvormige woonblok van vijf verdiepingen op de hoek van de Brouwerijstraat en de Kloosterstraat met grote dakterrassen (qua volume ettelijke keren de appartementsblok van Haviland) vinden wij ten zeerste ongewenst. Het gesukkel met de verkoop van de nieuwe Havilandappartementen heeft voldoende aangetoond dat er voor dergelijke projecten geen grote vraag is, en al zeker niet door jonge gezinnen. Wel is er grote vraag naar individuele bouwpercelen.

We pleiten er nogmaals voor dat er een ruil wordt gerealiseerd met de terreinen aan de Grotewinkellaan/Rodepoortstraat, waar gemeente en OCMW over gronden beschikken. Op de hoek van de Brouwerijstraat en de Kloosterstraat willen wij de nieuwe gemeenteschool realiseren. Tussen beide scholen willen we niet enkel de nieuwe sporthal, maar ook voldoende groenruimte, die ten dienste kan staan van beide scholen voor sport en ontspanning (deel van de speelpleinen?). Het geheel zou afgesloten moeten worden en dus niet gaan fungeren als publiek park.

Het idee om een soort woonpark aan te leggen met ingang ter hoogte van het begin van de Grimbergsesteenweg en uiteinde in de Brouwerijstraat is onrealistisch: nu reeds werd beslist om het park Van der Noot ’s nachts af te sluiten. Het zelfde zou moeten gebeuren in dit nieuwe park, zodat het ongeschikt is voor bewoning. Wel is het verdedigbaar om een soort pijpenkop te trekken vanuit de Brouwerijstraat en een reeks woningen te bouwen die de (achterkant van de) huizenrij van de Grimbergsesteenweg zou afwerken. Ook hier pleiten wij voor eigentijdse eengezinswoningen, genre bel-etage, met een kleine tuin.

7. In de site Rodepoortstraat-Grotewinkellaan verwerpen we de idee van groepswoningbouw en appartementen, zoals nu wordt voorgesteld. Op deze locatie willen wij een aangename woonwijk van eengezinswoningen (met kleine tuin) laten realiseren door Haviland en Vlabinvest, met de nodige groenlinten en ontspanningsruimte. De locatie van de sporthal en van de loods aan de koningslosteenweg dient integraal betrokken bij dit project. De lelijke loods dient dan ook gesloopt te worden. Achter de loods, in de schaduw van het appartementsgebouw, kan voorzien worden in een private groenaanleg ten behoeve van de aangelanden.

8. De gemeenteschool van de Villegasstraat wensen we integraal te verhuizen naar de site van de Brouwerijstraat. Na de verhuis kan hier ruimte komen voor een woonproject, dat de katalysator kan worden voor de herleving van deze buurt.

9. In het Potaardeveld bepleiten wij, naast een aaneengesloten park van minstens 2,5 hectaren én bijkomende groen- en fietsverbindingen, de bouw van betaalbare eengezinswoningen met een kleine tuin. Hoogbouw en zogeheten ‘urban villa’s’ vinden we ongewenst. Ook een school hoort in deze omgeving o.i. niet thuis, onder meer omdat deze locatie te excentrisch is (zelfs niet meer in Strombeek gelegen is), vrij veel geluidshinder zal kennen van de Ring én omdat de hele omgeving in het gemeentelijk structuurplan werd voorbestemd als een verpozingsgebied annex woongebied en dus niet als een schoolomgeving Ook handel en bedrijven willen we er zeker vermijden.

10. Het groene buffergebied tussen Acacialaan en Jan Mulsstraat willen we omvormen tot een (afsluitbare) parkzone met voldoende speelruimte voor de jeugdbewegingen en voor individuele jongeren. In de pijpenkop van de Acacialaan is ruimte voor nieuwe jeugdlokalen en voor de realisatie van enkele taalbadklassen.

Lijst Vernieuwing

Facebooktwitter