[PM] Nieuwe coalitie wil dimensie hoekgebouw opnieuw onderzoeken

Kostprijs administratief gebouw loopt torenhoog op

Gisterenavond werd op de Grimbergse gemeenteraad hevig gedebatteerd over het geplande administratieve gebouw op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat, tegenover het Cultuurcentrum.

Sinds enkele weken was immers duidelijk dat de kostprijs voor dit gebouw veel hoger zou uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. In de aanvankelijke ramingen was er sprake van ongeveer 10 miljoen euro, waarbij een ondergrondse parking was inbegrepen.

Intussen is evenwel duidelijk geworden dat de kostprijs van dit torengebouw al is opgelopen tot 14,6 miljoen euro. Een ondergrondse parking is daarbij niet langer inbegrepen. Dit is een van de redenen waarom gekozen werd om toch een ondergrondse parking te bouwen onder het Gemeenteplein, wat uiteraard ook een belangrijke bijkomende kostprijs met zich zal meebrengen.

De noodzaak van een modern sociaal huis en een bibliotheek wordt algemeen onderschreven, maar om te vermijden dat dit project helemaal uit de hand loopt, wilden de partijen N-VA, Vernieuwing en Open VLD de dimensies van dit project opnieuw tegen het licht houden. Is het echt wel noodzakelijk dat dit gebouw vijf verdiepingen zal tellen en daardoor hoger zal zijn dan de toren van de IJsfabrieksite? Is het echt nodig een aparte verdieping te hebben voor een raadszaal, nu het OCMW werd samengesmolten met de gemeente?

Vermits de partijen CD&V en Groen wilden overgaan tot de snelle gunning van dit project, ongeacht de financiële gevolgen voor de gemeente, werd door N-VA raadslid Philip Roosen een amendement neergelegd waardoor alle posten voor dit project uit de meerjarenplanning werden geschrapt. In dit amendement staat duidelijk vermeld dat dit hoekgebouw uitermate belangrijk is, maar dat de betaalbaarheid ervan in het gedrang dreigt te komen.

Uiteraard is het de bedoeling dat het project, na onderzoek, evaluatie en aanpassing, zo snel mogelijk opnieuw wordt opgenomen in de meerjarenplanning.

Het voorstel om dit project tijdelijk te schrappen werd gisteren goedgekeurd met 16 stemmen op 31 (N-VA, Vernieuwing, Open VLD en één lid van UF). De 15 tegenstemmen kwamen van CD&V, Groen, Sp.a, twee onafhankelijken en één lid van UF). In plaats van deze democratische beslissing te aanvaarden, liepen de tegenstemmers boos weg uit de gemeenteraad. Ook gemeenteraadsvoorzitter Jannik Grooten verzuimde zijn plicht en verliet als eerste de raadszaal, waardoor de overblijvende raadsleden niet langer in aantal waren om de gewijzigde meerjarenplanning goed te keuren.

Dit betekent dat het project nu in theorie meteen kan starten, tegen de wil van de meerderheid van de raadsleden. De partijen N-VA, Vernieuwing en Open VLD hopen dat de partijen Groen en CD&V zich zullen laten leiden door het gezond verstand en het voorzichtigheidsprincipe zullen hanteren. Dit is des te meer aangewezen omdat de voorwaarden van de bouwvergunning niet kunnen nageleefd worden. Sinds gisteren is immers geweten dat er voorlopig geen oplossing is voor de verhoopte ondergrondse parking. En zodoende kan de gunning van het nieuwe hoekgebouw toch niet gebeuren, vermits de voorwaarden hiervoor niet vervuld zijn.

Bijlage: amendement hoekgebouw

Chris Selleslagh
Schepen Open VLD
Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
Philip Roosen
Voorzitter N-VA
Facebooktwitter