Naar een bijkomende kanaalbrug op de Verbrande Brug?

Op de jongste gemeenteraad stond een agendapunt over de Westvaartdijk , namelijk het goedkeuren van de definitieve versie van de principeovereenkomst tussen de NV Zeekanaal, Vilvoorde en Grimbergen.

Hierbij werd nogmaals bevestigd dat deze bestuursmeerderheid geen visie heeft op de verkeersproblematiek en de structurele invulling van de wijk Verbrande Brug.

Het bestuur van Grimbergen zwicht voor de N.V. Zeekanaal en Vilvoorde die andere verwachtingen en doelstellingen hebben. Ondanks dat er in de toelichtende nota van de gemeenteraad van december 2014 nog stond dat voor Grimbergen de aanleg van een nieuwe brug onrealistisch is en dat de westelijke weg dient open te blijven voor het verkeer gaat men nu akkoord met de overdracht van een aantal wegen aan N.V. Zeekanaal namelijk:
– De Verbrande Brugsesteenweg: van Industrieweg tot Kareelstraat
– De Kareelstraat: van Verbrande Brugsesteenweg tot Humbeeksesteenweg
– De Humbeeksesteenweg: van Kareelstraat tot Fabrieksweg
– De Fabrieksweg: van Fabrieksweg tot Vaartdijk

Hierdoor gaat het voor de N.V. Zeekanaal mogelijk worden om de Westvaartdijk helemaal voor het verkeer af te sluiten tussen de Industrieweg en de Fabrieksweg en kan men er kades aanleggen met directe toegang tot het water. Men legt zich daardoor neer bij de eisen van Zeekanaal. Daar waar andere, ons omliggende gemeenten hun kanaalzone proberen te verfraaien en op te waarderen, doet men in Grimbergen net het omgekeerde. Men gaat plat op de buik voor de NV Zeekanaal en de (meestal afvalverwerkende) bedrijven die daar gevestigd zijn.

Het resultaat hiervan gaat zijn dat dit gedeelte Westvaartdijk een nog meer levenloos industriëel landschap gaat worden, kort bij de woonkern van de Verbrande Brug. Bovendien gaat er geen visuele controle meer mogelijk zijn op de industriële activiteiten op die plaats.

Door het afsluiten van de Westvaartdijk gaat het zwaar verkeer nu dieper in de wijk Verbrande Brug doordringen: het zware vrachtverkeer zal immers geconcentreerd worden op de Verbrande Brugsesteenweg. Door de toename van de industriële activiteit zal ook het aantal vrachtwagens blijven stijgen, aldus de prognoses van de Vlaamse overheid.

Want men vermeldt wel in het ONTWERP van beslissing dat het verkeersafwikkelingsprincipe van oost-oost en west-west moet nagestreefd worden, zonder evenwel de verbinding tussen de bedrijven onmogelijk te maken. In de realiteit zien we echter wat dit betekent: files van vrachtwagens die langs beide zijden de brug over steken en het doorgaand verkeer zeer bemoeilijken.

In het dossier van de DEFINITIEVE versie lees ik echter dat Art. 4 moet worden aangevuld (na een schrijven van N.V.Zeekanaal ontvangen op 5 mei 2015) met : de west-west en oost-oost afwikkeling wordt afgebouwd nadat er een nieuwe brug in de omgeving van de huidige Verbrande Brug de verbinding van de Woluwelaan met de bedrijfsterreinen van de Westelijke oever faciliteert zodat de Brusselsesteenweg in Vilvoorde nog alleen lokaal verkeer te verwerken krijgt.

In het dossier staat in een volgend artikel ook dat men de stroom oost- west dient te ontmoedigen en het verkeer van west naar oost te stimuleren om de Brusselsesteenweg in Vilvoorde te vrijwaren. Aldus wordt ook Vilvoorde op zijn wenken bediend en gaat men nog meer verkeer langs de Verbrande Brug sturen om zo de kanaalzone van Vilvoorde te vrijwaren. Dit terwijl er eigenlijk een heel eenvoudige oplossing was die vroeger reeds zijn nut gedurende enkele maanden had bewezen : een tonnagebeperking op de brug, die (om ik weet niet welke reden) na enkele maanden is opgeheven.

Op het einde van de gemeenteraad heb ik nog de mondelinge vraag gesteld, hoe het nu staat met het nieuwe ‘RUP’ Verbrande Brug (vroegere BPA 36 Verbrande Brug) , waarvan het vorige aangewezen studiebureau de opdracht had teruggegeven. Hierop gaf de Burgemeester het weinigzeggend antwoord dat men daar nog niet met bezig is omdat er nog andere BPA’s zijn die voorgaan.

Er was eigenlijk nog niets mee gebeurd, zelfs nog geen aanstelling van een nieuw studiebureau. Het zoveelste bewijs dat het schepencollege helemaal geen visie heeft op deze wijk. Dit zou volgens de Burgemeester misschien iets voor in de loop van volgend jaar zijn.

Het is onbegrijpelijk dat men zolang aarzelt om vooruit te gaan met plannen voor de Oostkant van de Brug en een project uit te tekenen dat de levensvatbaarheid van zowel Oostvaartdijk , Gerselaerendries als Gaston Devoswijk voor ogen heeft, met voldoende groene buffers, een fraaie omgeving en moderne bedrijven.

Uit dit alles blijkt weeral eens dat het grootste gevaar voor de Brug de grote onverschilligheid is van de opeenvolgende gemeentebesturen ten opzichte van de wijk Verbrande Brug.

Eric Nagels

Facebooktwitter