[EA] Motie tegen de verplichte inlijving van onze gemeente bij de “Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel.”

Extra agendapunt gemeenteraad van 28 februari 2013

In het kader van de gedeeltelijke splitsing van de kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde werden aan de Franstalige partijen zware, bijkomende toegevingen gedaan. Eén daarvan is de oprichting van de ‘Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel’ (HGB), in het Frans ‘La Communauté Métropolitaine de Bruxelles’. Het is de bedoeling van de Franstalige partijen om het zogeheten ‘carcan’ rond Brussel te doorbreken met een grootstedelijke constructie, waarmee ze vat kunnen krijgen op het Vlaamse ommeland rond de hoofdstad.

Zo verklaarde cdH-voorzitter Joëlle Milquet nog tijdens de onderhandelingen op 19 augustus 2011 in Le Soir: “Il y a un concept de communauté métropolitaine qui peut s’avérer fondamental en terme de désenclavement de Bruxelles.» (Er bestaat een concept van metropolitane gemeenschap dat van fundamenteel belang kan zijn om Brussel uit zijn enclave los te maken.) De MR was nog heel wat duidelijker op zijn website en spreekt over de uitbreiding van Brussel. Op de vraag of Brussel opgesloten zit in een carcan, wordt geantwoord: « L’accord consacre l’existence par une loi spéciale d’ une communauté métropolitaine qui permet d’élargir Bruxelles sur base du Grand Brabant.» (Het akkoord bevestigt, door middel van een speciale wet, het bestaan van een metropolitane gemeenschap wat toelaat om Brussel zo ver als Groot-Brabant uit te breiden.) M’R-voorzitter Charles Michel voegt er aan toe: “Bruxelles est élargie par la mise en place d’une communauté métropolitaine comprenant l’ensemble des communes de Grand Brabant. » (Brussel wordt uitgebreid door het invoeren van een metropolitane gemeenschap die het geheel van alle gemeenten van Groot-Brabant omvat.)

De HGB blijft inderdaad niet beperkt tot een platform van de drie gewesten: ook alle gemeenten van Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant zijn van rechtswege lid van deze nieuwe politieke instelling. Er wordt in dit verband gesproken van een sociaal-economisch ‘hinterland’ van Brussel, dat, “rekening houdend met woonmilieu, migraties (sic) en tewerkstelling, een grootstedelijke zone beslaat van 1,8 miljoen inwoners, die zich uitstrekt over bijna 35 gemeenten, die in Vlaanderen en Wallonië liggen”.

Concreet wil men “nauwe samenwerkingsverbanden” realiseren tussen Brussel en “zijn hinterland” “op het vlak van werk, economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en milieu”. De achterliggende bedoeling van de Franstalige partijen is duidelijk: zij willen in de eerste plaats heel intensief gaan bemoeien met het globale gewestelijke beleid van de Vlaamse regering in de ruime omgeving van Brussel. Daarnaast willen zij dat Brussel op tal van domeinen met de omliggende gemeenten en in het bijzonder met de faciliteitengemeenten een uniform gewestelijk beleid kan gaan voeren. Op langere termijn wil men op die manier zo veel mogelijk gemeenten uit Vlaanderen losweken.

Vanzelfsprekend kan er geen probleem zijn met een intergewestelijke samenwerking op tal van beleidsdomeinen, maar daarvoor moet er geen nieuwe politieke instelling worden opgericht, laat staan een nieuwe ‘gemeenschap’. Dit land is al ingewikkeld genoeg. Een en ander is weliswaar afhankelijk van een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Door geen verdere invulling te geven aan de HGB beschikt de Vlaamse regering bijgevolg over de mogelijkheid om deze nieuwe politieke instelling een stille dood te laten sterven.

Men kan de risico’s van deze ‘Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel’ onmogelijk onderschatten. KUL-professor Bart Maddens verwoordde het bijzonder treffend in zijn column op deredactie.be (25/9/2011): “De Vlaamse politici sussen meteen: niet bang zijn, dit is enkel maar een overlegorgaan. Van een uitbreiding van Brussel is geen sprake! Maar morgen begint het geduw en getrek van de Franstaligen om de Communauté métropolitaine meer macht te geven. De institutionele kiemen voor Groot-Brussel zijn gelegd en kunnen langzaam beginnen te groeien. Tot op het punt dat het Brussels gewest zal samenvallen met de vroegere provincie Brabant, in pakweg 2051. En dan zal een of andere flamingant -als dat specimen nog bestaat- kunnen schrijven: dit is de slechtste staats hervorming sinds die van 2011.”

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen

– wenst dat onze gemeente geen deel zou uitmaken van de zogeheten “Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel” (HGB) noch van een ‘grootstedelijke zone’ en wenst niet gepromoot te worden als een verlengstuk van de hoofdstad;

– benadrukt de eigenheid van Vlaams-Brabant, die duidelijk verschilt van de Brusselse realiteit en in sterke mate bepaald is door het Nederlandstalig en landelijk karakter van onze streek;

– verwerpt dan ook de pogingen van Franstalige politici om via de HGB bepaalde gemeenten los te weken uit Vlaanderen en aldus een nieuwe uitbreiding van Brussel voor te bereiden;

– heeft vanzelfsprekend geen bezwaar tegen intergewestelijke samenwerking en beleidsafstemming op vlak van o.a. mobiliteit, werkgelegenheid, economie, milieu en ruimtelijke ordening, maar is tegelijk van oordeel dat daarvoor in dit hopeloos complexe land geen nieuwe politieke instelling moet worden opgericht, laat staan een nieuwe ‘gemeenschap’;

– draagt het schepencollege op om in dit dossier samen te werken met de gemeente Overijse en andere gemeenten die zich verzetten tegen de inlijving bij de HGB;

– vraagt de Vlaamse regering met aandrang om geen verdere uitvoering te geven aan deze wetgeving en bijgevolg geen samenwerkingsakkoord uit te werken om deze HGB concreet gestalte te geven.

Bart Laeremans

Facebooktwitter