[EA] Het taalgebruik bij KFC Strombeek en bij uitbreiding ook andere sportclubs in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 28 februari 2013

Huidig agendapunt wordt ingediend met het oog op het aankaarten van de situatie over het taalgebruik bij KFC Strombeek en bij uitbreiding ook andere sportclubs in Grimbergen waar wordt vastgesteld dat er amper of geen Nederlands wordt gesproken. Dit leidt hetzij tot communicatieproblemen hetzij tot het bewust wegblijven van Nederlandstalige spelertjes.

Met het oog op integratie in de gemeenschap, zeker van spelers op jonge leeftijd, dringen er zich aan aantal initiatieven op.

Enige maanden geleden had ik een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur om zicht te krijgen op één specifiek geval, namelijk de situatie bij KFC Strombeek. De vaststelling dat hier voornamelijk Frans wordt gesproken heeft ertoe geleid dat deze club bij brief van 18 juli 2012 uit de sportraad werd geschrapt als gevolg van een beslissing van de algemene vergadering van de sportraad van 22 mei 2012.
Er werd de club de mogelijkheid gegeven om zo vlug mogelijk een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap te richten tot de sportraad, zodat bij aanvaarding en na een proefperiode van 1 jaar, de club opnieuw zou kunnen genieten van het voorkeurtarief van toepassing op erkende sportverenigingen lid van de sportraad. Uit een antwoord van het gemeentebestuur aan mij gericht blijkt dat er in deze proefperiode op regelmatige basis controles op het gebruik van het Nederlands worden uitgevoerd door de “Vlaamse cel” opgericht in de schoot van de sportraad.

Ik verwijs ook naar een krantenartikel uit het Nieuwsblad van 15 februari 2013 waar zich een gelijkaardige situatie voordoet bij andere jeugdvoetbalclubs in de Vlaamse Rand. Het voorbeeld wordt gegeven van Voetbalclub Tempo Overijse; zij herstarten een oud initiatief en gaan tijdens het Paasverlof taal- en voetbalstages organiseren voor voetballertjes tussen 8 en 12 jaar. Ook zullen de jonge spelers elke woensdagnamiddag voorafgaand aan de voetbaltraining een gratis les Nederlands krijgen, waarna ze meteen het veld opkunnen. Eenzelfde initiatief wordt overwogen bij KFC Machelen. Wanneer een reactie wordt gevraagd aan de jeugdvoorzitter van KFC Strombeek dan wordt als volgt geantwoord:
“het is zeker een interessant project…wij zijn er echter nog niet aan toe. Voetbalclubs als de onze, langs de Brusselse rand, krijgen vaak te maken met anderstalige jeugd. Maar een club draaiende houden kost al veel tijd en geld. Er komt een hele organisatie bij kijken waarvoor wij de mensen nu nog niet hebben. Als de dag ooit aanbreekt voor dit initiatief, dan zal ik er zeker achter staan.”

Hieruit kan afgeleid worden dat er geen bereidwilligheid is op dit moment bij KFC Strombeek om een initiatief op te starten zoals dit wel in Overijse het geval is. Bij gevolg valt er niet veel verbetering te verwachten tijdens de proefperiode, hetgeen te betreuren is.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het college van burgemeester en schepenen een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

  1. Hoeveel controles werden er inmiddels uitgevoerd door de “Vlaamse cel” van de sportraad om het gebruik van het Nederlands tijdens de trainingen en wedstrijden bij KFC Strombeek te controleren ? Welke resultaten hebben deze controles opgeleverd ? Welke inspanningen heeft de club gedaan om zich opnieuw in regel te stellen ?
  2. Wie maakt deel uit van de zogenaamde “Vlaamse cel” ? Hoe wordt deze georganiseerd ? Hoe wordt ze aangestuurd; m.a.w. van wie kan zij de opdracht krijgen om controles uit te voeren ?
  3. Op welke wijze zullen Grimbergse clubs door het gemeentebestuur aangemoedigd worden om naar voorbeeld van Overijse en Machelen spelers (en indirect ouders) Nederlands bij te brengen in het kader van hun sportbeoefening ?
  4. Welke sancties zijn er voorzien indien Grimbergse clubs blijven weigeren om zich in regel te stellen aangaande Nederlands taalgebruik.

Karlijne Van Bree
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter