[EA] Mogelijke definitieve locatie voor het nieuwe jeugdhuis

Grimbergen-centrum beschikt eindelijk weer over een eigen Jeugdhuis. We mogen de mensen van ‘Rafiki’ oprecht feliciteren met dit nieuwe initiatief, dat zeker kan worden toegejuicht.

Wel kan men vragen stellen bij de locatie die voor het nieuwe jeugdhuis werd gekozen.

We weten allemaal dat men behoorlijk lang gezocht heeft naar een geschikte locatie, waar er voldoende ruimte is en waar er niet te veel hinder is voor de buurt.

Er zouden acht locaties in het centrum van Grimbergen onderzocht zijn, maar telkens waren er bepaalde praktische, wettelijke of andere bezwaren.

Uiteindelijk is men terecht gekomen bij het Jeugd Ontmoetingscentrum (JOC). Deze locatie is evenwel niet bepaald geschikt voor druk bijgewoonde bijeenkomsten. Ze ligt immers pal in de beschermde Maalbeekvallei, waar men streeft naar rust en duurzaamheid. Bovendien ligt het JOC vrij ver van het centrum van Grimbergen, zodat nagenoeg iedereen zich met de auto naar ginds verplaatst.

Alvast bij de opening op 15 november leken volgens buurtbewoners de gemaakte afspraken niet te zijn nageleefd. Er is sprake van veel overlast. De keuze voor het JOC zou bijgevolg best beschouwd worden als een voorlopige locatie, althans wanneer er op termijn een betere kan gevonden worden.

Daarom is het belangrijk dat er blijvend wordt uitgekeken naar een definitieve en meer centraal gelegen stek.

De voormalige refter van de sporthal zou een geschikte locatie zijn voor een jeugdhuis: voldoende groot, zeer centraal gelegen, weinig of geen omwonenden….

Nadeel is dat deze refter vandaag dienst doet als opslagplaats voor het materiaal voor de Bewegingsschool. Er dient dan ook gezocht worden naar een nieuwe opslagplaats voor deze bloeiende en verdienstelijke vereniging.

Navraag leert dat het bouwen van een materiaalkot achteraan of opzij van de sporthal een wijziging van het RUP vereist. Zo’n procedure kan, samen met de bouw, verscheidene jaren in beslag nemen. Daarom mag er niet geaarzeld worden en wordt er best spoedig een dossier opgestart.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt:

– dat het gemeentebestuur toeziet op een goede nabuurschap tussen het nieuwe Jeugdhuis en de buurtbewoners, via duidelijke afspraken en controle op de naleving ervan.

– dat er uitleg wordt verstrekt bij de mogelijke aanleg van een weg aan de achterkant van het JOC om de Veldkant en de Oyenbrugstraat wat te ontlasten, zoals voorgesteld in het kader van de herwaarderingsplannen voor de Maalbeekvallei (over traject, eigendom, kostprijs, timing, …)

– dat meteen de nodige voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van een nieuwe opslagplaats voor o.a. de Bewegingsschool aan de sporthal van Grimbergen-centrum, zodat de refter van de sporthal kan omgebouwd en herbestemd worden als de toekomstige en wellicht definitieve locatie voor het nieuwe jeugdhuis.

Bart Laeremans

Debat op de gemeenteraad:

1. Tijdens het debat hierover minimaliseerde het schepencollege de moeilijkheden voor de buurt heel sterk. Er werden intussen overleg gepleegd tussen de buurtbewoners, de bevoegde schepen en het jeugdhuis. Toch moeten we vaststellen dat de buurt hierbij veel te laat werd betrokken en dat deze buurtbewoners als het ware voor een voldongen feit werden geplaatst.

2. Schepen Boelens van Leefmilieu wou nog niets zeggen over de mogelijke aanleg van een weg tussen het containerpark en de achterkant van het Jeugd Ontmoetingscentrum. Dat wordt door deskundigen voorgesteld in het kader van de herwaardering van de Maalbeekvallei, met name om de Oyenbrugstraat te ontlasten. Wij vinden dit een goed voorstel. Het zou zeker een oplossing kunnen bieden voor de parkeerproblemen aan het JOC. Maar blijkbaar is dat iets voor de hele lange termijn.

3. Het schepencollege wil niet ingaan op ons voorstel om de refter van de sporthal om te bouwen tot een jeugdhuis en wil zelfs geen aanpassing van het plan van aanleg rond de sporthal onderzoeken. Ze willen dat er nu een rustperiode komt, maar schepen van Jeugd Vertongen sluit toch niet uit dat er op termijn toch een betere locatie komt. Een beetje dubbelzinnig allemaal…

Facebooktwitter