Meertalige reclamepanelen

Schriftelijke vraag. Betreft: Meertalige reclamepanelen

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Graag had ik, conform de vigerende wetgeving, van het college van burgemeester en schepenen een antwoord gekregen op onderstaande vragen.

Voor deze vraagstelling zou ik willen verwijzen naar het protocol ter vrijwaring en bevordering van het Nederlandstalig karakter van de gemeente Grimbergen.

Ik heb vastgesteld dat er op verschillende plaatsen in Strombeek-Bever tweetalige reclamepanelen aan de gevels hangen van handelszaken (Adressen + foto’s zie onderaan dit document).

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de filiaalhouders te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en dat zij de nodige stappen ondernemen om de panelen aan te passen.

o Zal het schepencollege op deze vraag ingaan?

§ Zo ja, graag kopie van de brieven.

§ Zo neen, graag een schriftelijke motivatie.

– Bij het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag voor het plaatsen van reclamepanelen dient men te vermelden wat er op de panelen komt te staan. Maken de personeelsleden van de dienst ruimtelijke ordening de aanvragers er attent op dat zij enkel Nederlandstalige reclame hierop mogen plaatsen? Indien niet, kunnen zij dit vanaf heden doen?

– Hebben de filiaalhouders überhaupt een aanvraag voor het plaatsen van een reclamepaneel ingediend?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Niet enkel het reclamepaneel is tweetalig maar ook de reclame op het uitstalraam van deze zaak (foto 3).

Tweetalige borden 1

Tweetalige borden 2

Tweetalige borden 3

Facebooktwitter