[EA] Heropname clubs in Sportraad na taalperikelen

Extra agendapunt gemeenteraad 23 oktober 2014

Twee jaar geleden werd de Strombeekse voetbalploeg geschorst als lid van de Sportraad omwille van het niet-naleven van het Nederlandstalig karakter van de gemeente. Zulke schorsing heeft automatisch een reeks financiële gevolgen voor de club.

Onlangs werd evenwel beslist om de club opnieuw te aanvaarden als lid. Het is niet duidelijk op grond van welke criteria dit gebeurde, of er concrete voorwaarden werden gesteld en of er garanties werden gevraagd op vlak van taalcoaching…

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op volgende vragen:

1. Wanneer, door wie en op welke gronden werd beslist om de club opnieuw op te nemen in de Sportraad? Kwam het schepencollege in dit dossier tussen of gaat om een beslissing van de Sportraad alleen?

2. Gebeurde dit op een tijdelijke wijze (op proef) of op definitieve wijze? Werden er concrete voorwaarden of eisen gesteld die de club voortaan moet naleven? ?

3. Was men van oordeel dat de jeugdtrainingen opnieuw in het Nederlands verliepen? Werd daaromtrent controle uitgeoefend of een evaluatie gemaakt? Zo ja, wat waren de resultaten hiervan? Welke verbeteringen (of verslechteringen) werden er vastgesteld?

4. Op welke wijze, hoopt het schepencollege in de toekomst nog druk uit te oefenenen op de club om de jeugdtrainingen in het Nederlands te later verlopen?

Bart Laeremans

Debat op de gemeenteraad:

We kregen van schepen Louis De Smet van sport een globale reactie, waarbij nogal wat vragen onbeantwoord bleven. De schepen had het uitgebreid over de vooruitgang die de club zou gemaakt hebben, de vele aanbevelingen waarmee rekening werd gehouden, de vele inspanningen die gedaan werden, de positieve ingesteldheid die er heerst bij de betrokken club. Men heeft de afgelopen maanden ook verscheidene trainers vervangen door mensen die meer begrip zouden hebben voor de taalproblematiek. De sportraad zal verder waken over de naleving van de reglementen. Het schepencollege kan enkel akte nemen van de beslissingen van de sportraad.

De schepen werd nadien op een erg ongelukkige wijze bijgetreden door Sp.a’er Van Berlaer. Zijn fractie, officieel in de oppositie, is altijd bereid om de meerderheid een handje toe te steken. Van Berlaer stelde ‘dat het veel beter was dat de kinderen via de voetbal actief bezig zijn, dan dat ze de straat worden opgestuurd’.
Natuurlijk is dit zo en niemand wil die kinderen zomaar de straat op. Maar dat betekent niet dat het aanvaardbaar is dat het Frans nog steeds de dominante taal is tijdens bepaalde trainingen.

Aanleiding voor onze vraag waren trouwens recente vaststellingen (begin oktober) dat een deel van de jeudtrainingen bij KFC Strombeek volledig in het Frans verliepen en een deel in de twee talen.

Wij blijven van oordeel dat het schepencollege zijn verantwoordelijkheid ontloopt in dit dossier en veel meer zou kunnen dien om de club op het rechte pad te helpen. Men had de taalcoach langer aan het werk moeten zetten (zes maand was veel te kort) en duidelijk moeten eisen dat het Nederlands niet alleen ‘de eerste taal’ is waarvan de trainers zich moeten bedienen, maar in de regel ook de enige. Een evolutie naar tweetalige trainingen is niet voldoende en kan niet het einddoel zijn.

In het verleden hoorden we van enkele mensen dat we de Strombeekse voetbalclub zouden viseren en dat we andere clubs, waar de trainers eveneens Frans zouden gebruiken, ongemoeid laten. Dat is absoluut niet onze intentie. Als men weet heeft van zulke trainingen bij andere clubs, gelieve ons dat dan zeker te laten weten.

Facebooktwitter