[EA] Mogelijke uitbreiding bedrijventerrein aan de Waardbeek en herinrichting bedrijventerrein aan de Verbrande Brug

Extra agendapunt gemeenteraad 23 oktober 2014

1. Op 29 september heeft het schepencollege beslist om een werkgroep samen te stellen voor de opmaak van het ‘RUP Waardbeekdreef’. Dit wordt gekoppeld aan de actualisatie van de bedrijfsbehoeftenstudie. Een werkgroep moet onderzoek voeren naar de ‘projectaanpak, de projectinhoud en de samenwerkingsvormen’ samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant en met Haviland.

Hierdoor lijkt de beslissing al grotendeels genomen. Dit blijkt ook uit de voorbereidende documenten, o.a. een presentatie van het ontwikkelingsproces, die op 25/8/2014 op het schepencollege werd gegeven.

In het beleidsplan van de meerderheid staat nochtans te lezen: “Zone Waardbeek wordt pas uitgevoerd wanneer het schepencollege op basis van een advies dat de GECORO aanreikt, beslist of het aansnijden ervan noodzakelijk is.”

Wanneer men concrete plannen maakt om de betrokken gronden in publieke eigendom te krijgen, dan is dit alles behalve een hypothetisch verhaal. Het schepencollege ziet daar blijkbaar een bron van inkomsten in.

2. Op datzelfde schepencollege werd de opmaak van een RUP voor de bedrijvenzone aan de oostkant van de Verbrande Brug andermaal bevestigd. We zijn in dit dossier nog niet echt gevorderd. Nieuwe ontwikkelingen van een groot bedrijf lijken de plannen van het gemeentebestuur te dwarsbomen. We lezen hierover in het beleidsplan van de meerderheid: “Ter vervanging van de Oostvaartdijk en als ontsluitingsweg zal er, op een zekere afstand van het kanaal, een parallelweg aangelegd worden die de Gerselarendries verbindt met de Woluwelaan. Tussen deze parallelweg en het kanaal kunnen dan watergebonden bedrijven komen. Aan de andere kant van de parallelweg, ten oosten, is er ruimte voor KMO’s.”

De oude plannen voor de wijziging van het BPA voorzien geen parallelweg, maar een soort omleidingsweg vlakbij de Gaston Devoswijk. Vraag is of de recente ontwikkelingen een echte parallelweg nog steeds toelaten. Ook de timing van Zeekanaal is onduidelijk.
Nochtans is het belangrijk om te weten welke oppervlakte voorzien kan worden voor KMO’s en tegen wanneer. Pas dan weten we immers of er daadwerkelijk behoefte is aan extra bedrijfsruimte elders.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op volgende vragen:

1. Waarom wordt er niet gewacht tot er een actuele bedrijfsbehoeftenstudie is vooraleer er een technische werkgroep wordt samengesteld die de plannen inzake de Waardbeek verder uitwerkt?

2. Wat wordt bedoeld met “indien nodig” een uitvoeringsplan wordt opgesteld? Onder welke voorwaarden en wanneer zal dit “nodig” zijn?

3. Wat wordt bedoeld met ‘onderzoek voeren naar projectaanpak, projectinhoud en samenwerkingsvormen?’ Behoort een behoeftenstudie tot dit takenpakket?

4. Wat is de reële bijkomende bedrijfsoppervlakte die wordt voorzien voor KMO’s (niet watergebonden) aan de Verbrande Brug? Tegen wanneer zou die zone gerealiseerd moeten zijn? In welke mate en voor hoe lang kan dit de Grimbergse behoeften dekken?

5. Werd er reeds een advies aan de Gecoro gevraagd i.v.m. het mogelijk aansnijden van Zone Waardbeek, zoals voorzien was in het beleidsprogramma? Zal dit advies gevolgd worden? Is het m.a.w. bindend? Komt er tevens een mobiliteitseffectrapport?

6. Is Grimbergen voorbereid op de eventuele aankoop en het langdurig beheer van gronden in bedrijvenzones? Over welke bedragen spreken we hier? Welke financiële middelen zijn daarvoor voorzien in de meerjarenplanning? Zou dit ook het geval zijn voor de bedrijvenzone aan de Verbrande Brug? Zo neen, waarom niet?

7. Op welke wijze wil men alsnog een parallelweg realiseren, evenwijdig aan het kanaal? Waar vindt die aansluiting op de Cokeriestraat, nu blijkt dat de Erasmuslaan niet gebuikt zal mogen worden?

8. Waarom wordt er niet eerst een ernstige en uitgebreide gedachtenwisseling gevoerd in de schoot van de commissie ‘omgeving’, vooraleer men een studiebureau de opdracht geeft een nieuw RUP uit te werken?

Bart Laeremans

Antwoorden op de gemeenteraad:

1. ‘De burgemeester belooft nu dat de werkgroep die werd samengesteld zich ook zal bezig houden met een bedrijfsbehoeftenstudie’.

2. Hier werd niet ernstig op ingegaan.

3. Ja, zie vraag 1.

4. Hier kregen we een laconiek en zeer merkwaardig antwoord van de burgemeester: “Kijk naar het plan, dan weet ge hoe groot de KMO-zone daar zal worden” Maar dat is juist de kern van het probleem: omdat het hier om een oud plan gaat, weet niemand wat de zone zal zijn voor industriële activiteiten (watergebonden bedrijven) en anderzijds KMO-activiteiten.
Daardoor kan er niemand weten voor hoeveel KMO-bedrijfjes er ruimte kan gecreëerd worden aan de Verbrande Brug en hoeveel behoefte er nog is om elders een bedrijventerrein in te richten.

5. Er is nog geen advies gevraagd omdat er nog geen dossier is. Zo’n advies is niet bindend. Ongetwijfeld komt er ook een mobiliteitsstudie.

6. Grimbergen is daar op dit moment niet op voorbereid. Er zijn geen financiële middelen voor voorzien in de meerjarenplanning.

7. Inzake de parallelweg kwam er geen antwoord. Voor het overige moet alles nog besproken worden.

8. De commissie ‘omgeving’ (de bevoegde gemeenteraadscommissie) zal hierbij betrokken worden.(Er is nog geen datum in het vooruitzicht gesteld.)

Facebooktwitter