Advies Masterplan Strombeek-Bever

Geachte Burgemeester en schepenen,

Beste voorzitter van de commissie Infrastructuur en Omgeving, beste mr. Claeys,

Naar aanleiding van de presentatie van het Masterplan Strombeek-Bever en de uitnodiging om reacties te sturen voor 10/10/2013, vindt u hieronder een aantal bedenkingen en suggesties die ik als lid van de commissie en als inwoner van Strombeek-Bever wil maken.

De standpunten van Vernieuwing zijn reeds gekend en zullen ook niet herhaald worden.

Ik hoop ten stelligste dat met deze punten rekening gehouden wordt bij het verder uitwerken van de versie die naar de gemeenteraad van 24/10 zal gebracht worden.

Ik baseer me voor een deel op de documenten die u me ter beschikking stelde nl. de uitgebreide presentatie van Dawid Strębicki en de planning die u me nadien doorstuurde.

1. planning en volledigheid

Iedereen weet dat de plannen zeer ambitieus en groots zijn. In de planning (presentatie van William Claeys) zitten een aantal leemtes (nl. deel van het Sint-Amandsplein en Victor Soensstraat) waar volgens mij verder moet onderzocht worden in welke mate deze stukken kunnen meegenomen worden in lopende plannen. Het heeft geen zin om voor de helft van bvb. Sint-Amandsplein een plan goed te keuren, zonder te weten wat je met de andere helft doet.

In de commissie I&O werd ook niet alles voorgesteld: er werd niet duidelijk gemaakt wat er met de Rodepoortsite, met de Kloosterweide, de woongebieden (Ter Borre en andere) zal gebeuren. De vraag is dan ook: waarover zullen we in de gemeenteraad van 24/10 onze goedgekeuring geven?

Voorstel is om de goedkeuring in delen te laten lopen en enkel goedkeuring te vragen voor de stukken waarvan men meer zekerheid heeft.

2. Autoluwe inrichting van centrum

Een meer autoluwe inrichting van de kern van Strombeek bijdraagt tot een hogere leefbaarheid.

Pleinen in plaats van parkings, meer ruimte voor openbaar leven… het zijn allemaal zeer mooie ideeën.

De transitie naar dergelijke omgeving mag echter niet te drastisch gebeuren. Bovendien mag men niet vergeten dat Strombeek een overwegend oudere bevolking heeft die minder mobiel is en die zich veel verplaatst met de wagen.

Daarom is het belangrijk om toch nog een aantal plaatsen te behouden waar ‘kort parkeren’ toegelaten is. Denk daarbij aan de bakker, slager, bank, droogkuis edm. ter hoogte van het Emmerechtsplein, de schoenwinkel in de Victor Soensstraat, de apotheker op de hoek van de Wemmelesestraat, de zaken aan het Gemeenteplein.

In verschillende voorstellen werden ook de parkeerstroken in het midden van de weg gelegd. Op zich een goed voorstel. Op de Nieuwelaan bvb. moet er echter over gewaakt worden dat de inwoners nog vlot hun garage kunnen uitrijden (een garage-uitrit via een helling en tussen 2 muren laat niet toe om een kleine draaicirkel te maken en zo vlot de garage te verlaten).

De voorstellen ivm. openbaar vervoer zullen waarschijnlijk deel uitmaken van de mobiliteitsstudie en van besprekingen met De Lijn. De ideeën om doorgaande buslijnen zoveel mogelijk te concentreren op 1 of 2 assen zijn interessant met de volgende kanttekeningen:

– haltes mogen niet te ver uit elkaar liggen (minder mobiele mensen die geen wagen hebben, moeten ook vlot aan de bushalte geraken)

– beter is om te overwegen om de frequentie van de bussen te verlagen en de capaciteit te verhogen. Een mooi voorbeeld is de stad Metz waar de nieuwe bussen van Van Hool in gebruik genomen werden: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/131005_VanHool_Metz. De Lijn zou dit soort transport kunnen overwegen. Misschien zelfs in plaats van de geplande tramlijnen (milieuvriendelijker, minder ingrijpende aanpassingen aan de bestaande wegeninfrastructuur).

– Een andere optie is het inleggen van een kleine elektrische bus van De Lijn die verschillende uithoeken / randparkings van Strombeek met (andere delen van) Grimbergen verbindt en die wel door het centrum rijdt en aan een aantal belangrijke plaatsen stopt: Cultuurcentrum, Sint-Amandsplein, scholen, …

3. Wonen

Tijdens de presentatie tijdens de commissie van 1/10/2013 werd hier (door tijdsgebrek) niet verder op ingegaan.

De presentatie van Dawid Strębicki bevat veel voorstellen waarover niet gepraat werd. Het voorstel om eerst de bestaande openingen op te vullen en dan pas de resterende open ruimte (Kloosterweide, Potaarde) aan te snijden, is terecht.

Wat de Rodepoortsite betreft, stel ik me de vraag waarom dit niet als meer prioritair beschouwd wordt. Deze site is immers eigendom van het OCMW en een Vlabinvestproject met als doel betaalbare woningen voor jonge gezinnen op te leveren, past in de sociale opdracht van het OCMW. Met de opbrengst van de grond kunnen dan weer middelen voorzien worden voor andere woonprojecten of voor de financiering van een (ver)nieuw(e)d OCMW-gebouw.

De realisatie van kleinere wooneenheden gericht op gemengd wonen (jongeren en ouderen) sluit aan bij de evolutie die zichtbaar is in onze huidige samenleving. Om jonge mensen in Strombeek te houden of van elders uit Grimbergen aan te trekken, voorziet men best ook voldoende eengezinswoningen.

4. Financiering

De goedgekeurde plannen zullen belangrijk zijn voor de budgetbesprekingen die in november zullen plaatsvinden. De vraag blijft – niet alleen bij gemeenteraadsleden maar ook bij inwoners – hoe we dit allemaal zullen financieren. Enerzijds zijn er een aantal subsidies ihk. Aquafinwerken die kunnen aangesproken worden. Er is echter meer nodig. Voorstel is om op zoek te gaan naar PPS opportuniteiten om bvb. de realisatie van een ondergrondse parking aan het Cultuurcentrum te verwezenlijken.

Facebooktwitter