Meerjarenbegroting Grimbergen 2020-2025

Samen maken we het Grimbergen van morgen’ – persconferentie 5 december 2019

De Grimbergse meerderheid finaliseerde recentelijk de nieuwe meerjarenbegroting en zal deze voorstellen op de gemeenteraad van 19 december. De coalitie van Open VLD, Vernieuwing, en N-VA is erin geslaagd tegelijk een belangrijke inhaaloperatie uit te voeren inzake personeel en een begroting op te stellen die haar beleidsprogramma ten volle kan realiseren zonder de personenbelastingen te verhogen.

Vanaf deze bestuursperiode werden de gemeente en het OCMW geïntegreerd. De voorliggende meerjarenbegroting heeft dan ook betrekking op het nieuwe grotere geheel.

‘Het college maakte hiervoor een grondige oefening in verschillende fasen waarbij in eerste instantie gezocht werd naar efficiëntiewinst in de werking van de gemeente. De retributiereglementen en bijhorende taksen werden eveneens tegen het licht gehouden en geactualiseerd conform de bedragen in vergelijkbare gemeentes. Dit heeft geleid tot een realistische begroting met een haalbare realisatiegraad in functie van de draagkracht van de gemeente. De gemeentebelastingen en de opcentiemen worden niet verhoogd, conform ons beleidsakkoord. De gemeentebelastingen blijven op 6,8% en de opcentiemen blijven op 567.’, aldus burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

Eerste schepen Philip Roosen (N-VA) legt uit dat de gemeente gemiddeld 58 miljoen euro exploitatie-uitgaven per jaar voorziet en dat er over de totale periode voor ongeveer 70 miljoen euro zal geïnvesteerd worden. ‘Bovendien zullen we in deze bestuursperiode sterk inzetten op bovenlokale samenwerking en op het verwerven van extra subsidies en fondsen. En om deze zaken te realiseren wordt in de meerjarenbegroting ruimte voorzien om jaarlijks tot gemiddeld 9,3 miljoen euro te kunnen lenen, indien nodig. We kunnen de grote projecten clusteren in onderstaande drie grote domeinen:

· Infrastructurele werken: uitbreiding van het gemeentehuis in Grimbergen, riolerings- en wegeniswerken, fiets- en voetpaden, onderhoud en herstelling van gemeentelijke gebouwen, ondergrondse parking in Strombeek-Bever.

· Personeel: uitbreiding en modernisering van het personeelskader bij gemeente, OCMW en politie en invulling van het grote aantal openstaande vacatures (ongeveer 60). Om tijdelijk gebrek in een bepaald domein in te vullen, wordt gekozen voor uitbesteding en consultancy. Ook voor specifieke expertise of voor tijdelijke projecten zal voor deze vormen worden gekozen.

· Blijven investeren in OCMW en welzijn, onderwijs, vrije tijd, sport, cultuur en erfgoed’.

Bart Laeremans (Vernieuwing) voegt toe dat dit de grote stenen zijn die ook het meeste geld opslorpen. ‘Maar ons beleidsprogramma bevat heel wat meer. Dit programma bevat 10 grote beleidsdoelen die we allemaal zullen realiseren met de voorliggende begroting. Centraal gegeven daarbij is dat we de bevolking op een betere en eigentijdse wijze willen bedienen en op een professionelere wijze willen communiceren. Niet alles zal in één keer kunnen gerealiseerd worden, maar heel wat van deze zaken zullen de uitstraling van onze gemeente geleidelijk aan sterk verbeteren.’

1. We besturen Grimbergen op een moderne en professionele manier
2. We werken aan een aangename woonomgeving
3. We doen Grimbergen bruisen
4. We investeren in het Grimbergen van morgen
5. We werken aan een veilige en comfortabele mobiliteit
6. We staan garant voor een veilige thuis
7. We maken van Grimbergen een vrijetijdsgemeente
8. We dragen zorg voor het klimaat en het milieu
9. We voeren een warm sociaal beleid
10. We geven onze kinderen kansen

De drie coalitiepartners (Open VLD, Vernieuwing en N-VA) vermelden dat de burger de volgende realisaties in de komende jaren zal zien.

· Een open en laagdrempelige communicatie met de burgers, adviesorganen en alle andere belanghebbenden van de gemeente.

· Digitalisering op alle echelons met een nieuwe website, nieuwe sociale media, digitale infoborden en een mix van communicatiekanalen. Daarnaast zorgen we voor digitale oplossingen voor inname openbaar domein met bijhorende communicatie van omleidingen, e-loket, één centraal reservatiesysteem van gemeentelijke zalen.

· Er zal een personeelsbeleid gevoerd worden waarbij enerzijds werk wordt gemaakt van continue aanwerving om het grote tekort aan personeel te verkleinen. Anderzijds zal een oefening in efficiëntiewinst worden gemaakt om enerzijds de efficiëntie te verhogen maar anderzijds ook om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen met taken die overeenstemmen met hun competenties. Dit alles zal resulteren in een betere dienstverlening voor de burger maar zal tevens ook zorgen voor een optimale ondersteuning om het politieke beleid voor te bereiden en op te volgen.

· In functie van de integratie gemeente en OCMW zal de zijvleugel van het gemeentehuis in de Prinsenstraat worden vernieuwd. Het bestaande gemeentehuis in Grimbergen zal zodoende uitgebreid worden tot één centraal gemeentehuis voor alle dienstverlening m.i.v. het sociaal huis.

· De gemeente Grimbergen is pilootgemeente voor de omzetting van de bestaande verlichting naar milieuvriendelijke en energiebesparende LED-verlichting.

· Het gemeentelijk zoneringsplan wordt verder uitgevoerd via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en via betere wegen, voet- en fietspaden.

· In het zijgebouw (toren) naast het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever zal een politiepost komen. Deze zal op bepaalde momenten toegankelijk zijn voor de burger. De wijkagenten alsook de gemeenschapswachten-vaststellers zullen hier hun onderkomen vinden.

· Er komt een nieuw jeugdhuis in Strombeek-Bever naast het politiesteunpunt.

· Een geactualiseerd mobiliteits- en parkeerplan voor de hele gemeente. Met betrekking tot parkeren zal er een gemengd parkeersysteem worden uitgewerkt van zowel bewonersparkeren, betalend parkeren, blauwe zone, kort parkeren, parkeerkaarten edm…

· Aan schoolomgevingen zullen de nodige aanpassingen gedaan worden zodat dit veilige punten worden en dan vooral voor de zwakke weggebruiker.

· De ondergrondse parking in Strombeek-Bever (Gemeenteplein) wordt gerealiseerd voor ongeveer 150 plaatsen. Deze parking zal uitgebaat worden door een privaat bedrijf dat tevens het bovengronds betalend parkeren zal handhaven. Voor de bovengrondse inrichting wordt een participatietraject voorzien.

· De aanwerving van gemeenschapswachten-vaststellers en het uitwerken van GAS boetes en in het bijzonder de GAS4-boetes.

· We realiseren de nieuwe bibliotheek van de toekomst. Deze bibliotheek zal meer zijn dan alleen maar een plaats voor het uitlenen van boeken, maar zal een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren, ouderen, studenten, start-ups, enz…

· De gemeente bouwt een nieuwe multifunctionele feestzaal in het centrum van Grimbergen ter vervanging van het Fenikshof. Ondertussen kan de gemeente beroep doen op de Koffiefabriek op de oude site van Douwe Egberts. Deze site zal tevens in zijn geheel verder ontwikkeld worden tot een gecombineerd gebruik van ontspanning, kantoren en industrie (logistiek en KMO’s) in samenspraak met de Vlaamse overheid, de provincie, de gemeente en de projectontwikkelaar.

· De bestaande kantine van de sportterreinen in Humbeek zal worden vervangen door bijkomende kleedkamers en een nieuwe kantine.

· De gemeente investeert in een tennisballon op de site Ter Wilgen, die door beide tennisclubs zal kunnen gebruikt worden. Tevens zullen sportkooien worden geïnstalleerd in elke deelgemeente.

· De gemeente creëert een nieuwe dienst ‘gebouwen’. Deze stelt een beheersplan op voor het onderhoud en herstelling van gemeentelijke gebouwen (met inbegrip van ons onroerend erfgoed) en voorziet jaarlijks voldoende geld om de noodzakelijke werkzaamheden te laten uitvoeren. We hebben in eerste instantie ook aandacht voor het energievriendelijk maken van de gemeentelijke gebouwen. Het reeds gestarte ESCO project zal dan ook worden verder gezet in de actueel opgenomen gebouwen. Voor de andere gebouwen zal het energieaspect systematisch onderdeel vormen van het beheersplan.

· De achterste vleugel van de Charleroyhoeve zal worden heropgebouwd en zal ter beschikking gesteld worden van de jeugd. Tegelijkertijd zullen de andere vleugels van de Charleroyhoeve, waaronder het oude vredegerecht, een concrete invulling krijgen.

· We investeren in renovatie en modernisering van Ter Borre, Ter Biest en de gemeentelijke academie.

· Verschillende RUP’s worden voorbereid of verder gezet om open ruimte te vrijwaren en betaalbaar wonen mogelijk te maken.

· Twee bedrijvenparken zullen op een duurzame wijze ontwikkeld en afgewerkt worden: Waardbeekdreef en de site Oostvaartdijk. Er komt eindelijk een RUP voor de oostkant van de Verbrande brug.

· We zorgen voor voldoende capaciteit in de gemeentelijke basisscholen en voorzien containerklassen in Borgt, Beigem en Humbeek in afwachting van subsidiedossiers.

· De begraafplaatsen zullen onderhoudsvriendelijker worden en bijgevolg ook aantrekkelijker. In Humbeek zijn we reeds gestart met een eerste proefproject.

· Doorheen alle beleidsdomeinen zal aandacht besteed worden aan duurzame klimaatmaatregelen, conform het Grimbergs klimaatactieplan.

Chris Selleslagh
burgemeester
Philip Roosen
1e schepen
Bart Laeremans
2e schepen
Facebooktwitter