Meer aandacht voor verkeersveiligheid, mobiliteit en openbare werken

Verkeersveiligheid-mobiliteit-openbare werken
 • Betere coördinatie en kortere doorlooptijden bij infrastructuurwerken, met duidelijke timing en sancties voor nalatige aannemers
 • Meer inspraak van bevolking, handelaars, bedrijven en scholen bij infrastructuurwerken, vanaf het prille begin
 • Betere en snellere communicatie bij wegeniswerken inwoners, bedrijven en weggebruikers via dynamische en interactieve gemeentelijke webstek, buurtbrieven, mail- en sms-berichten en lichtkranten
 • Betere controle op snelheid en tonnagebeperking bij wegomleggingen, vooral ten aanzien van vrachtwagens; betere signalisatie van routes naar bedrijvenzones
 • Geen nieuwe wegwerkzaamheden starten voor er een vlotte doorstroom kan gewaarborgd worden via omleidingswegen, ook voor het openbaar vervoer
 • Overdreven snelheid vooral aanpakken via kleine ingrepen in de weg en poorteffecten aan 30km-zone
 • Voltooiing van fietspadennetwerk langs alle hoofdassen; prioriteitenplan voor aanleg en heraanleg fiets- en voetpaden; werken aan conflictvrij oversteken
 • Betere inschakeling van trage wegennetwerk in school- en pendelverkeer; trage wegen meer promoten en onderhouden en waar nodig verbreden en verharden
 • Stevige promotie van het gebruik van de fiets op school; meer verkeersopvoeding en grotere betrokkenheid van de ouders
 • Sneeuwvrij houden van voet- en fietspaden met een winterplan
 • Regelmatig onderhoud van wegen, voet- en fietspaden en veel snellere herstelling bij schade
 • Geen ondoordachte afsluiting van wegen zonder rekening te houden met de gevolgen voor de buurtbewoners
 • grondige update van het oerwoud van signalisatie- en verkeersborden en installeren van intelligente verkeerslichten
Hieronder vindt u al onze concrete voorstellen per deelgemeente:
Strombeek en Bever
 • Bereikbaarheid van het centrum van Strombeek is prioritair: behoud van minstens 80 parkeerplaatsen op het Sint-Amandsplein, dat ook bereikbaar moet blijven voor wie uit Grimbergen komt
 • Geen doorknip van Sint-Amandsstraat en Nieuwelaan, wel intelligente ontrading van sluipverkeer, onder meer via een doordachte heraanleg, waarbij meer rekening wordt gehouden met de handelaars
 • Uitwerken van een evenwichtig parkeerbeleidsplan, met een grote ondergrondse parking, gratis bewonersparkeren en kortparkeren in de handelszones, zowel in een groot deel van Strombeek als in de Treftwijk in Bever
 • Omdraaien eenrichting in Villegasstraat en Jan Mulsstraat en omvorming van de Schoolstraat tot een ‘schoolstraat’ (autovrij een uur voor en na schooltijd)
 • Een gelijkaardige maatregel ter hoogte van de Sint-Jozefsschool
 • Beter overleg met de bewoners bij de invoering van eenrichtingsstraten; herverdeling van de parkeerdruk en tegengaan van snelheid via blokparkeren en bijkomende parkeerplaatsen
 • Voorkomen dat Bever een eiland wordt: indien de brug verdwijnt, moet er niet enkel een (veilige!) tunnel komen voor voetgangers en fietsers, maar ook voor auto’s
 • Efficiënte herinrichting van Gentsestraat en Treft, zodat sluikverkeer en overdreven snelheid worden tegengegaan
Beigem en Humbeek
 • Aanleg van een ruim en overzichtelijk rondpunt op Kruispunt Meerstraat-Beigemsesteenweg-Zijpstraat-Kruisstraat via beperkte onteigening
 • Grondige heraanleg van de Meerstraat, met veilige fiets- en voetpaden langs weerskanten, bij voorkeur samen met Aquafinwerken; in afwachting: parkeerverbod instellen in de bochten tussen Rotsart- en Parklaan
 • Grondige heraanleg van de Beigemsesteenweg, met behoud van lokaal karakter, beperkte tonnenmaat en snelheid, bij voorkeur samen met Aquafinwerken
 • Fiets- en voetpaden langs weerskanten Zijpstraat n.a.v. Aquafinwerken; heraanleg en verbreding fiets- en voetpaden Nieuwenroodsesteenweg-Driesstraat-Warandestraat, met asverschuivingen (snelheid)
 • Volwaardig fietspad en verbeterd voetpad langs hele noordzijde Kruisstraat
 • Beveiligde oversteek kruispunt Molenstraat-Kruisstraat en uitbreiding bebouwde kom, minstens tot voorbij plakzuil en bushaltes
 • Circulatieplan voor vrachtverkeer aan Humbeek-Sas (Krëfel) en heraanleg wegen, met oog voor leefbaarheid en veiligheid zwakke weggebruikers
 • Heraanleg en versmallen Sint-Rumoldusstraat met behoorlijke fiets- en voetpaden
 • Heraanleg Dorpsstraat met asverschuiving en aandacht school
 • Afwerking laatste stuk Benedestraat-Humbeeksesteenweg
Verbrande Brug-Borcht-Molenveld
 • Uitbreiding zone 30 Verbrande Brug vanaf sporthal tot Verbrande Brugsesteenweg tussen vaart en kruispunt Industrieweg;
 • Veilige fiets- en voetpaden op deze steenweg vanaf dit kruispunt tot boven aan de (te versmallen) Kareelstraat;
 • Veilige fiets- en voetpaden langs de Humbeeksesteenweg en de Fabrieksweg (oostzijde) vanaf de Veldkantstraat tot aan de vaart
 • Veilige heraanleg Trésignyplein en behoorlijke ontsluiting bedrijvenzone Verbrande Brug; renovatie en aandacht voor onderhoud fietspad naar Vilvoorde
 • Blijvende aandacht voor snelheidsbeperking en verkeersveiligheid op de Westvaartdijk nabij de wijk Borcht, ook na geplande heraanleg
 • Blijvende aandacht voor voldoende parkeergelegenheid in de wijk Borcht, bijvoorbeeld via parkeervakken in de Adriaan Walraevensstraat
 • Omvormen van de ‘Vergezichtsweg’ langs de Sparrenlaan tot een volwaardige fietsverbinding tussen Spaanse Linde en Populierendallaan; behoorlijke verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Houtstraat en Vilvoordsesteenweg
Grimbergen centrum
 • Volledig herbekijken van de plannen voor de heraanleg van Grimbergen-centrum (omgeving gemeentehuis) met behoud groen karakter Prinsendreef over hele lengte
 • Heraanleg voet- en fietspaden Prinsenstraat
 • Duidelijkere signalisatie 30km-zone
 • Knuffelpad Regenboog enkel in te rijden voor wie uit het centrum komt
 • (Her)aanleg fiets- en voetpaden Veldkantstraat; betere beveiliging kruispunt Lierbaan voor fietsers; verbreding en heraanleg Grote Kerkvoetweg tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg
 • Heraanleg Keienberglaan i.s.m. Aquafin, met degelijke fiets- en voetpaden aan weerskanten
 • Grondig herbekijken mobiliteit Spaanse Lindebaan en kruispunt Hellebeek
 • Vervangen landbouwsluis Hof Ter Weerde door eenrichting
 • Beveiligde oversteek aan de muziekacademie (Beigemsesteenweg)
 • Heraanleg fietspaden Beigemsesteenweg tussen station en kerselaar
 • Signalisatie en nummering parkeerroute Grimbergen-centrum