Kwaliteit voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Onderwijs: inzet op extra capaciteit en taalverwerving
 • Blijvende aandacht voor de capaciteitsproblemen, zodat er voor ieder Grimbergs kind een plaats is in de Grimbergse scholen; tijdig beroep doen op de aangeboden ondersteuning en subsidies van de Vlaamse overheid voor renovatie en nieuwbouw
 • Positieve ondersteuning van de capaciteitsvragen van het vrij en het gemeenschapsonderwijs, bijvoorbeeld door (bestaande) klaslokalen ter beschikking te stellen en wijkschooltjes toe te laten
 • Lokalen die de gemeente verhuurt aan de scholen, moeten in correcte staat zijn, zonder vocht- en verluchtingsproblemen
 • Uitbreiding van de speelplaats van de Borcht met een groenzone; samenbrengen van de Beigemse klassen op één locatie; realisatie van een afdak op de speelplaats van Humbeek
 • In afwachting van de renovatie: een extra containerklas voor de kleuters in Strombeek voor bewaking en voor opslag. Op termijn: bijkomende campus voor de gemeenteschool in de groene bufferzone aan de Acacialaan, zodat er groene speel- en sportruimte wordt gecreëerd voor de school en er een vaste locatie komt voor taalbadklassen
 • Sterke nadruk op het eentalig Nederlandstalig karakter van de scholen
 • Bewaking van het niveau van het Nederlands en van het lesniveau door:
  • taaltesten voor nieuwkomers en bij de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar
  • taalbadklassen voor wie niet meekan, desnoods een volledig schooljaar
  • betere omkadering en ondersteuning van de leerkrachten
 • Werken aan een ‘brede school’, in de eerste plaats in Strombeek-Bever en Borcht, in samenwerking met de gemeentelijke academie, de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, het cultuurcentrum en de bibliotheek
 • Stimulering van anderstalige ouders om in de school en aan de schoolpoort Nederlands te spreken en ook thuis aandacht te besteden aan het Nederlands
 • Geen opgelegde ‘sociale mix’ die zou neerkomen op een voorrangsregeling voor anderstalige kinderen; inzake kinderen van buiten de gemeente: voorrang voor wie het Nederlands goed beheerst
 • Stimulering van de verbondenheid van de scholen met de (deel)gemeente via deelname aan activiteiten MOT, het bezoeken van onze monumenten, Mira en de Motte; uitloven van een prijs voor een bevattelijk leerboek over onze lokale geschiedenis
 • Grotere betrokkenheid van de schepen van onderwijs
Ruimte voor de jeugd
 • Uitwerken van een nieuw jeugdbeleidsplan, om de verscheidene partners van het jeugdbeleid beter op mekaar te laten inspelen en samenwerken
 • Activeren van de jeugdraad en een jaarlijkse beleidsbrief van de schepen voor Jeugdzaken; actief aantrekken van jongeren voor de gemeentelijke jeugdwerking
 • Betere promotie van de activiteiten van alle Grimbergse jeugdverenigingen
 • Omvormen van de groene buffer aan de Acacialaan in Strombeek-Bever, voor de school, taalbadklassen, jeugdlokalen en speelpleinactiviteiten
 • Polyvalente zaal voor optredens en kleinere feesten in CC na vertrek bib
 • Bouw van een gemeentelijke feestzaal, enkele bijkomende jeugdlokalen en een jeugdontmoetingscentrum in Grimbergen-centrum
 • Realisatie van bijkomende speelruimte en speeltuintjes voor kinderen en jongeren in alle Grimbergse deelgemeenten, onder meer door regelmatig openstellen van de schoolinfrastructuur
Grimbergen als cultuurgemeente
 • Betere promotie van het Grimbergs verenigingsleven, via gemeentelijke webstek, infoblad en driejaarlijkse huis-aan-huis-gids voor alle erkende cultuurverenigingen
 • Betere, meer aantrekkelijke promotie van de culturele activiteiten van CC, Academie en verenigingen, via aangepaste webstek en nieuwe media
 • Bijstand van de verenigingen bij hun zoektocht naar lokalen en archiefruimte; creatie van een polyvalente ontmoetingsruimte in het cultuurcentrum
 • Meer culturele verenigingen betrekken bij integratieprojecten zoals de “brede school”; meer financiële ondersteuning voor jeugdopleiding
 • Beter afstemmen van de vele culturele activiteiten door de cultuurbeleids-coördinator en ondersteunen van gezamenlijke culturele initiatieven
 • Realisatie van een evenementenzaal in het centrum van Grimbergen; steun voor vernieuwde polyvalente ontmoetingsruimte in Verbrande Brug en in Beigem
 • Cultuurcentrum Strombeek blijft een baken van Nederlandstalige cultuur, met een lage drempel voor al wie met onze (open) gemeenschap kennis wil maken
 • Grondig renovatie- en isolatieplan voor het Cultuurcentrum; beter onderhoud
 • Gepaste herdenkingsmomenten voorbereiden in 2020 en 2025
 • Grimbergse bevolking beter betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Sportieve gemeente
 • Met behoeftestudie nagaan of Grimbergse sportinfrastructuur nog tegemoetkomt aan hedendaagse normen en aan noden van de verenigingen
 • Beter en tijdig onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur, opmaak van inventaris van de toestand en van een consequent renovatieprogramma
 • Zoeken naar en benutten van subsidiemogelijkheden voor renovatie en nieuwbouw
 • Investeren in duurzame energie, zoals zonnepanelen en zonneboilers en energiezuinige verlichting
 • Renovatie tennisterreinen Ter Wilgen en vervanging kantine Humbeek
 • Inrichten van voldoende aantrekkelijke stage voor redders en invoeren van correcte verloning, zodat betere openingsuren mogelijk zijn
 • Betere sportpromotie in het bijzonder voor jongeren, senioren en mensen met een beperking; driejaarlijkse huis-aan-huis-gids met promotie voor alle erkende sportverenigingen
 • Een geactualiseerd sportluik op de gemeentelijke webstek. Dynamischer en aantrekkelijker, met onder andere een sportieve kalender
 • Ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen verschillende clubs met dezelfde doelstelling en ondersteuning van opleidingen voor vrijwilligers
 • Betere ondersteuning van jeugdsportploegen zonder cafetaria
 • Beter promoten én onderhouden van Grimbergse trage wegennetwerk ten behoeve van wandelaars, fietsers en ruiters
 • Betere communicatie tussen sportclubs, sportraad en sportdienst; betere samenwerking met gemeenteraad
 • Actieve naleving van het gemeentelijk taalreglement naar voorbeeld van de buurgemeenten